تشکیل میز صادرات خدمات در سازمان توسعه تجارت

در جلسه با كمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران مطرح شد

Asre Ertebat - - ويژه -

نخستین جلسه میز صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روز دوشنبه در سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور رییس این سازمان و اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرمافزار ایران برگزار و در آن به بررسی مشکلات حوزه فاوا در زمینه صادرات پرداخته شد. در این جلســه همچنین اعضای کمیســیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی، فدراسیون ICT ایران، نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، مرکز پژوهشهای مجلس و جمعی از صاحبنظران و نمایندگان تشکلهای اقتصادی این حوزه نیز حضور داشتند. محمدرضا طلایی، رییس کمیســیون ICT اتاق ایران در این جلسه ضمن اشاره به اقدامات انجامشده در کمیســیون در راستای پایش مستمر فضای کسبوکار فاوای کشــور، به اهمیت تبیین آییننامه صادرات نرمافزار پرداخت و اجرایی شــدن آن را زمینهســاز ایجاد شفافیت در آمار صادرات ICT دانست. در این جلسه مجتبی خسروتاج، ریاست کل سازمان توسعه تجارت نیز پس از تبیین بازنگری و تغییرات در ســاختار ســازمان توسعه تجارت ایران گفت: تشــکیل میزهای خدمات با توجه به ســاختار جدید سازمان توسعه تجارت ایران برای تجمیع و تمرکز فعالیتهای هر شاخه صادراتی و بهخصوص شاخه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید مورد نظر قرار گیرد. وی همچنین خاطرنشــان کرد تهیه نقشه راه و ســاماندهی نظام آماری و جمعآوری آمار صادرات فاوا از دیگر اولویتهای موجود در این حوزه است. خســروتاج اضافه کرد: رویکردها به بخش فناوری امیدوارانه است، بنابراین باید با شناخت مخاطبان، موانع و بازار هدف، آینده کشور را به سمت برنامهریزی برای صادرات این صنعت سوق دهیم. وی در ادامه صحبتهای خود ضمن تاکید بر اهمیت حضور تشکلها و بخش خصوصی در توســعه صادرات خدمات فنــاوری اطلاعات و ارتباطات، اظهار داشت: اگر مســوولیت را در این حوزه به تشکلها بسپاریم آینده این صنعت را بیمه کردهایم. در این جلســه عبدالرضا نوروزی، نایبرییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی نیز با برشمردن مشکلات قانونی و مخل فضای صادرات فاوا گفت: از دست رفتن فرصت طلایی هفتساله در صادرات محصولات حامل محتوا با وجود قدرت بالای رقابت قیمتی، نتیجه بوروکراسی سنگین اداری است. در ادامه جلســه نماینــدگان بخش خصوصی به طرح 14 مشــکل اساسی موجود بر سر راه صادرات پرداختند که فقدان استراتژی در صنعت فاوا، مشکلات مالیاتی در صدور نرمافزارهای صادراتی، تعدد مجوزهای مورد نیــاز برای فعالیت در حوزه فــاوا از مهمترین موارد مطرح شده بودند. همچنین بالا بودن کارمزد سود تسهیلات بانکی، لزوم حمایت از فعــالان صادرات فاوا در اخذ اســتانداردهایی مانند

CMMI، اجرا نشــدن قانون کپیرایت و تطابق نداشتن برنامههای آموزشی کشور با بازار کار از دیگر مشــکلات بخش خصوصی برای صادرات فاوا بود که در این جلســه به آنها پرداخته شــد و برای رفع این مشــکلات بر لزوم تدوین برنامهای براي توانمندسازی بنگاهها تاکید شد. اعضای کمیسیون و سازمان توســعه تجارت در انتهای جلسه مقرر کردند که از این پس پایان هرماه جلسه میز خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، با پیگیری و رفع حداقل نیمی از موارد مطرحشــده در نشست قبل و البته با حضور کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل و برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.