همراه اول، موفقترین اپراتور در حمایت از منابع و مهارتها

Asre Ertebat - - ويژه -

بر اســاس اعلام رگولاتوری، همراه اول رتبه نخســت اســتفاده حداکثری از منابع و مهارتهــای ایرانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را کسب کرد. به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران، نتایج ارزیابــی عملکرد اپراتورها در اســتفاده حداکثری از منابع و مهارتهای ایرانی اعلام شــد و بر این اساس همراه اول بالاتر از ســایر اپراتورهای تلفن همراه قرار گرفت. ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی، اعلام کرد، با توجه به موضوع مصوبه 1۶3 کمیسیون تنظیم مقــررات ارتباطــات ، «آییننامه اجرایــی حمایت از صاحبان صنایع، منابع و مهارتهای داخل کشــور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات » بهمنظور ارزیابی و نظارت بر عملکرد اپراتورها در رعایت استفاده حداکثری از منابع و مهارتهــای ایرانی در بخــش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین شــد. این آیین نامه با هدف اجرای سیاســتهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغشده توسط مقام معظم رهبری و در راستای اجرایی کردن موضوع مصوبه 1۶3 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تدوین و اجرایی شده است. بر این اساس، عملکرد اپراتورها در شش ماهه اول سال 139۵، در اســتفاده حداکثری از منابع و مهارتهای ایرانی، بر اساس 11 شاخص، ارزیابی شد که «استفاده از نیروی انســانی متخصــص داخلی»، «اســتفاده از توان اجرایی داخلی»، «استفاده از خدمات مشاورهای داخلی»، «اســتفاده از پیمانکاران داخلی»، «استفاده از تجهیزات فعال تولید داخل»، «استفاده از تجهیزات غیرفعال تولید داخل»، «آموزش نیروی انسانی»، «اعلام برنامه توسعه به تولیدکنندگان داخلی»، «اطلاعرسانی مناســب و ایجاد فرصت برای شــرکتهای داخلی»، «انتقال فناوری به داخل کشور» و «توسعه، تحقیقات و تجاریسازی»، یازده شاخص تعیینشده برای ارزیابی اپراتورها در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. گفتنی است، بنا به اعلام حسین فلاح جوشقانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عملکرد اپراتورها در شــش ماهه اول ســال 139۵، براساس شــاخص های یازده گانه تعیین شده صورت گرفته و از میان شرکتهای ارایهکننده خدمات تلفنهمراه، «شــرکت ارتباطات ســیار ایران )همراه اول)»، از شــرکتهای ارایهکننده خدمــات ارتباطی ثابت، «شــرکت پارسآنلاین» و در میان شرکتهای ارایهکننده خدمــات انتقال داده از طریــق ارتباطات ماهوارهای «شرکت ایران ســولار»، حایز رتبه نخست اســتفاده حداکثری از منابع و مهارتهــای ایرانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.