حذف داری آنستتانسال ر وع ساز رنهتگحدجدهمیمابنگو هرکلاتجورایرسید؟

Asre Ertebat - - ويژه - مریم آریایی ADSL Numbeo ADSL Mediacom ULTRA IP ADSL

تیرماه سال 95 بود که معاون بررسیهای فنی رگولاتوری اعلامکردبهزودیروشمحاسبهنرخاینترنت از حجمی به سرعتی تغییر خواهد کرد. استدلالی که پشت این وعده وجود داشت این بود که در استاندارد جهانی ارایه اینترنت موبایل به صورت حجمی متداول است اما اینترنت ثابت حجمی مرسوم نیســت و این ســرویس به صورت سرعتی ارایه میشود. آنچه معاون رگولاتوری از آن حرف میزد، مستند به بخشی از مصوبه شماره 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی بــود که با تعیین روش غیر حجمی قرار بود به سمت تغییر مدل اینترنت ثابت از حجمی به سرعتی حرکت کنیم. با توجه به این اظهارات و وعده اجرای آن در آینده نزدیک قاعدتا باید منتظــر حذف ســرویسهای حجمی بودیم؛ رویدادی که میتوانســت از مهمترین اتفاقات این عرصه باشد.

غیرحجمی جور دیگری معنی شد

اما اتفاقی که در عمل رخ داد ایــن بود که بعد از مصوبهای که قرار بود نخســتین گام به ســمت جایگزینی سرعت به جای حجم در ارایه اینترنت ثابت باشــد تنها به حذف ســرویسهای نامحدود و یا در واقع مشــروط کردن این ســرویس ها به حجمی که مصرف منصفانه تلقی می شد تعبیر شود و در همین حد هم باقی ماند. عباسی شاهکوه، معاون رگولاتوری در تشریح این تصمیم جدید گفته بود: کلمه غیر حجمی تنها یک اســم اســت. در دنیا ســرویس با حجم نامحدود وجود دارد اما برای آن ســرویس نامحدود هم حدی گذاشته میشــود تا امکان سوءاستفاده کاربران از میزان پهنای باند گرفته شود به این کار «سقف مصرف منصفانه » گفته میشود.

اینترنت به سبک ایران، حساب و کتاب به سبک دنیا

تعبیری که ایــن مســوول از تجربه جهانــی نامحدود و جایگزینی ســرعت به جای حجم داشــت حالا این طور بیان میشــد: در واقع ما هم براساس حســاب و کتاب در دنیا عمل کردهایــم یعنی حجم میزان اســتفاده کاربران را نمیشــماریم اما اگر از یک ســقفی عبور کنند میزان حجمشان محاســبه میشــود. حالا در حالی یک سال از وعده همگام شــدن با نحوه تعیین تعرفــه اینترنت ثابت در دنیا بر اســاس ســرعت و بدون در نظــر گرفتن حجم میگذرد که حجم فروشــی اپراتورهای ثابــت به عنوان معضلی برای کاربران مطرح اســت چرا که با گســترش اســتفاده از پیامرســانها، شــبکههای اجتماعــی و ... حجم اینترنت بــرای آنها اهمیت بیشــتری پیدا کرده اما آنگونه که وعده داده شــد نادیده گرفته نمیشود و جای خود را به ســرعت نداده و همچنان مدل فروش اینترنت حجمی ثابت به مشــترکان از طریق شرکتهای اینترنتی پابرجاست.

اینترنت حجمی دارای اشکال است

در روزهای اخیر نصراله پژمانفر، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از اینترنت حجمی در کشــور، آن را دارای اشکال دانسته و تاکید کرده بود که وزارت ارتباطات باید از حجم فروشی اینترنت ممانعت کند. وی با بیان اینکه دولت و وزارت ارتباطات به دنبال کســب درآمد هســتند، میگوید: دولت و وزارت ارتباطات سالانه چندین هزار میلیارد تومان از فروش اینترنت در کشــور درآمد دارند و تا زمانی که دست مسوولان در جیب مردم باشــد، نباید انتظار داشــت که اپراتورهایی کــه به مردم اینترنت میدهند، به خوبی مدیریت شوند. حســینعلی حاجی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس عدم توقف ارایه اینترنت حجمی را به دلیل درآمد بالای وزارت ارتباطات از این محل مرتبــط میداند و میگوید: در اکثر کشورهای جهان چیزی به اسم حجم فایل فروشی نداریم و تنها در ایران است که وزارت ارتباطات با حجم فایل فروشی سالانه 5 هزار میلیارد تومان سود میبرد. نظر یکی دیگر از نمایندگان مجلس این اســت که در این شرایط ضرورت دارد تا مهلت اســتفاده از حجم اینترنت نیز افزایش یابد. اکبر رنجبرزاده نماینده اســدآباد معتقد است که حجمفروشی اینترنت در دیگر کشورها هم وجود دارد اما نه به اندازه قیمت ایران. او در عین حال میگوید: اینترنت در داخل کشور نباید نســبت به کشورهای دیگر اختلاف قیمت زیادی داشته باشد.

رقابت اپراتورهای دنیا بر سر سرعت

در تابســتان ســال گذشــته و همزمان با وعــدهای که خیلی زود به فراموشــی ســپرده شــد در گزارش یکی از بزرگتریــنپایگاههایداده،بهنــام درباره هزینه زندگی در 124 کشور مختلف به تعرفههای اینترنت ثابت در بسیاری از کشــورها اشــاره و مقایسهای آماری درباره گرانترین کشــورها و ارزانترین آنها وجود داشت. نکته مشــترک این تعرفهها نبود قیدی بــه نام حجم در سرویسهای ارایهشــده از ســوی اپراتورها بود. در این گزارش مقایســه ای بیــن ســرعت های 10 مگابیت بر ثانیهســرویس درکشــورهایمختلفصورت گرفته بود کــه اکثرا به صورت نامحدود ارایه می شــود. از اتیوپی و میانمار و برمــودا گرفته که گران ترین تعرفه را داشــتند تا اوکراین و روســیه و بلغارستان و بلاروس که چیزی در حد رایگان ســرویس می دهنــد اما نکته مشترک نامحدود بودن و یا به عبارتی غیرحجمی بودن سرویس های آنها است. در همین گزارش ایران در بین 10کشــور دارای گران ترین خدمات اینترنتی در جهان قرار دارد. نکته مهم در این میان رویکردهای متنوع اپراتورهای دنیا برای شیوههای قیمتگذاری است که روز به روز متناسب با شیوه مصرف کاربران پیچیده و متنوعتر میشوند. تنوعی که به کاربر امــکان مدیریت هزینههای خــود را در عین بهرهبرداری بیشتر از شبکه میدهد.

نمونهای از استاندارد جهانی

یکی از کاربران اینترنت بر اساس تجربه شخصی خود در مطلبی به بررسی موردی شیوه محاسبه قیمت اینترنت پرداخته کــه نتایج جالب توجهــی دارد: برای نمونه در یکی از شــهرهای ایالت ایوا آمریکا یکی از محبوب ترین شــرکت های ارایه دهنــده اینترنت در آمریکا شــرکت

مشخصات یکی از سرویس های خود به نام رااینطورتعیینکردهاست:سرعتدانلود تا 100 مگابیت برثانیه، ســرعت آپلود تــا 10 مگابیت بر ثانیه، حجم 1000 گیگابایــت ) 1 ترابایت( ماهانه با پرداخت 55 دلار معادل 192500 تومان و اگر بخواهید ســرعت دانلود و آپلود آن را به ترتیب بــه 150 و 20 مگابیت بر ثانیه و حجم آن را به 2000 گیگابایت افزایش بدهید، تنها کافی است 10 دلار ) 35000 تومان( بیشتر پرداخت کنید. این اعداد و ارقام را اگر نمونهای از استاندارد جهانی در نظر بگیریم که ســال گذشــته در جریان طرح اینترنت غیرحجمی و برداشتن گامهای اولیه حذف حجم اینترنت ثابت مسوولان رگولاتوری از آن سخن میگفتند میبینیم که در مقام مقایسه وضعیت اینترنت ما حتی بعد از اجرای مصوبه کاهش قیمتها قابل قبول نیست. وزیر ارتباطات هم ســال گذشــته در کش و قوس ابلاغ و اجرای مصوبه کاهــش قیمت اینترنت که حذف شــیوه محاســبه حجمی را قرار بود کلید بزند اذعان کرده بود که مردم ایران برای دریافت این خدمات پول خوبی پرداخت میکنند اما کیفیت مطلوبی در اختیار ندارند.

ابهام حجمخوری ادامه دارد

با وجود توسعه چشمگیر کیفیت اینترنت در سالهای اخیر اما کاربران همچنان با معضلات زیادی روبهرو هستند و حالا بیشترین گلایه کاربرانی که یکی دو سالی است بسیار جدی وعده کاهش قیمت اینترنت را انتظار کشیدهاند مربوط به حجمی است که در چشم برهمزدنی تمام میشود. نارضایتی در این شــرایط در حالی اســت کــه به گفته کارشناســان روشهای جدیدی همچون توســعه وسیع پهنای باند انتقال و با افزایش زیرساختهای داخلی و گسترش خرید پهنای باند همچنین افزایش گیتویهای ملی در دنیا جایگزین روش قدیمي فروش حجم از ســوي اپراتورها شده است.

اپراتورهای دنیا چه میکنند؟

حالا اپراتورها در دنیا با تنوع و گسترش استفاده از اینترنت به جــای آنکه برای کســب درآمد به حجمفروشــی فکر کنند روی منابع دیگری مانند فروش خدمات حســاب باز میکنند. این ماجرا در ایران گرچــه راهکار اولیهای بــا اعلام خبر تغییر شیوه محاسبه اینترنت از حجمی به سرعتی داشت اما چندان جدی گرفته نشد و تا جایی پیش رفته که سال گذشــته کمیته ویژهای برای بررسی حجمخوری تشکیل شد اما بعد از مدتی وزیر ارتباطات حکم به تبرئه اپراتورها در این زمینه داد و دلیل ایــن تصور را تغییر رفتار مصرفی کاربران دانست. در همین زمینه حسین فلاح جوشقاني، سرپرســت معاونت نظارت و اعمال مقررات ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي می گوید: براســاس مستندات و پیگیري هاي انجام شده از سوي رگولاتوري تاکنون با موضوع کم فروشــي و حجم خــوري اینترنت مواجه نشده ایم. او معتقد اســت که کاربران بدون آنکه متوجه گذر زمان باشــند در شبکه هاي اجتماعي حضور دارند و متوجه نمي شــوند کــه حجم زیادي از بســته اینترنتشان در این بازه زماني به اتمام ميرسد. در مواجهه با شرایط جدید و در حالی که مشترکان در جای خالی عمل به وعدهها جیبشان خالی میشود، رگولاتوری هم به فکر چارهاندیشی برای جیب اپراتورهای ثابت و سیار بوده تا متضرر نشــوند و نمونهای از این رویکرد محاســبه حجممصرفیدرسرویس براساسمجموعترافیک ارسالی و دریافتی بود که از اواخر سال گذشته انجام شد. از نخســتین گامی که برای شیوه محاســبه اینترنت ثابت به سبک جهانی و حذف محاســبه حجمی حالا یک سال میگذرد اما نه خبری از پیگیری آن وعده است و نه نشانههای حرکتی برای رســیدن به آن. همچنــان اپراتورهای ثابت اینترنت را بر اساس حجم میفروشند و درآمد فروش حجم، آنها را از خلاقیت برای درآمدزایی در حوزه خدمات باز داشته است و همچنان کاربران با حساب و کتابهای جهانی اما به شیوه وطنی با اینترنت دست و پنجه نرم میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.