يشبي ها خ رجپیسنتیردریصودص ا تا م د از کار در رحتبمالنخبيرسجددتربساتقیآمداند

Asre Ertebat - - موبايل قيمت موبايل - ICT ICT

بعد از چند قرار در زمان اجرای طرح رجیســتری این بار قرار بود طرح مذکور از تیر ماه ســال جاری اجرایی شود. اما در حالیکه فقط چند روز به اجــرای این طرح مهم و البته پرحاشیه باقی مانده بود، از سوی هیچیک از متولیان اجرای این طرح، یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، گمرک، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات خبری در دست نبود و سکوت مشکوکی بر فضا حاکم بود. جالب آنکه در بــازار موبایل هم انگار کســی اصلا به یاد نداشت که قرار اســت این طرح که میتواند تاثیر زیادی روی روش و میزان کسبوکار آنها ایجاد کند، تا روزهای آینده اجرایی شــود. از اتحادیهها و انجمنهای مرتبط با صنف موبایل هم خبری نبود. اما پرســش یک خبرنگار، آن هم نه یک خبرنگار حوزه فناوری یــا موبایل که یک خبرنگار حــوزه پارلمانی در خبرگــزاری مجلس از وزیر ارتباطات، این سکوت را شکســت. در همین رابطه وزیر ارتباطات به پرسشــی پیرامون زمان شروع اجرای طرح مذکور گفت: اقدامات برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در حال پیشــرفت اســت و پیمانکار داخلی برای اجرای این طرح انتخاب شــده، البتــه پیمانکار فرصت بیشتری برای عملیاتی کردن اجرای رجیستری خواسته است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: رجیستری تلفن همراه برای اینکه تمام مردم دچار مشکل میشوند، کار پیچیدهای است، لذا مقرر شــده بود که اواخر تیرماه رجیســتری اجرایی شــود، اما پیمانــکار دو ماه فرصت خواسته تا این کار اجرایی شود، که تا پایان تابستان طرح رجیستری تلفن همراه عملیاتی میشود. اگرچه رابطه دو ماه مهلتی که پیمانکار خواسته با سه ماه بعد یعنی پایان تابســتان تا حدودی همخوان نیست، اما به هر حال وزیر ارتباطات باردیگر آب پاکی را روی دست منتظران اجرای طرح ریخت و باز هم آن را به تعویــق انداخت. نکته قابل توجه آنکه زمان جدید اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات به نوعی مصادف است با استقرار کابینه دولت دوازدهم و در این میان احتمال جابهجایی وزیر فعلی نیز وجود دارد. اظهارات وزیر ارتباطات اما واکنش سریع و گلایه دو تن از مسوولان ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یعنی سخنگو و مدیر کل این ســتاد را به دنبال داشت. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه باید ستاد دلیل به تعویق افتادن طرح مذکور را که برای چندمین بار اتفاق افتاده، ســوال کند، در پاسخ به این ســوال که اگر علت موجهی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، چه اقدامــی در این رابطه صورت میگیــرد، گفت: قطعا اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویــق افتادن طرح وجود نداشته باشد، ســتاد تکلیف میکند تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر در مورد اجرای طرح رجیستری تلفن همراه که در نزد افکارعمومی ثبت و ضبط شده، طرح را به انجام برساند. مدیرکل ستاد مبارزه با قاچــاق کالا و ارز بدون در نظر گرفتــن موضوع تاخیر مجدد از سوی وزارت ارتباطات گفت: با نهایی شدن امور رجیستری در وزارت صنعت، گوشیهای قاچاق از تیرماه زیر ذرهبین میروند و در ماه جاری نیز اطلاعرسانی درباره طرح رجیستری به صورت عمومی آغاز میشود. نکته قابل توجه آنکه وزارت ارتباطات تا زمان تنظیم این گزارش هیچ واکنشی به اظهارات مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا نشان نداده اســت. هفتهنامه عصر ارتباط پیش از این نیز بارها در خصوص ناهماهنگی میان متولیان اجرای طرح و اطلاعرســانی زودهنگام در این خصوص، گزارشهایی نوشته و تاخیرهای بیشتر را نیز پیشبینی کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.