افزایش طول عمر باتری در گوشیهای P10

Asre Ertebat - - موبايل قيمت موبايل -

شــرکت هواوی با ۷.3 میلیــارد دلار ارزش که اخیرا در جایگاه هشتاد و هشتم فهرســت ۱00 برند باارزش سال ۲0۱۷ به انتخاب مجله فوربس قرار گرفته، فروش خوبی را در گوشیهای سری P تجربه میکند. در حالیکه با کاهش ضخامت گوشیهای موبایل، باتری این دستگاهها نیز کوچکتر شد و این موضوع در بسیاری از برندها به کاهــش عمر باتری انجامیــد، اما هواوی در گوشیهای P10 و Plus P10 با هوشمندتر شدن رابط کاربری 5.1 EMUI نه تنها عمــر باتری را کاهش نداد، بلکه امکان استفاده و کاربرد گوشیها را نیز بیشتر کرد. گوشی P10 با ســایز صفحه نمایش ۱/‬ ‪5 اینچی و باتری 3۲00 میلیآمپرســاعتی و گوشــی P10 Plus با سایز 5/5 اینچی و باتری 3۷50 میلیآمپرســاعتی از فناوری

SuperCharge بهره میبرد که امکان شــارژ ســریع گوشی را فراهم میکند و با ابزارهای مبتنی بر 5.1 EMUI ، تجربه کارکرد طولانیتر با گوشی و افزایش عمر باتری با هر بار شارژ بهینهتر شده است. 5.1 EMUI از یک حالــت Saving‬ ‪Power برخوردار اســت که میتواند عملکرد پردازنده را محدود کند که به این ترتیب مصرف انرژی گوشــی کاهش مییابد. حتی اگر به ذخیره بیشــتر شارژ باتری گوشــیتان نیاز دارید میتوانیــد قابلیــت ‪Ultra Power Saving‬ را فعال کنید که به این ترتیب بیشتر عملکردهای گوشی از قبیل، شمارهگیری، سرویس پیام و تماس را غیرفعال میکند و عمر باتری را سه برابر حالت عادی افزایش میدهد. یکی از ویژگیهــای این رابط کاربــری توانایی خاموش کردن همه برنامههاست، اما کاربر میتواند برنامههایی را انتخاب کند که هنگام کاهش شارژ، این برنامهها غیرفعال و خاموش شوند. بر این اساس با بسته شدن قفل نمایشگر برنامههای پسزمینه به شکل خودکار غیرفعال میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.