لنز همهفن حریف

SonyFE100-400mmf/4.5-5.6GMaster

Asre Ertebat - - دوربين -

سونی لنز ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتری جدید خود را در کنار دوربین فولفریــم A9 معرفی کرده و با داشتن بیشــترین فاصله کانونی برای دوربینهــای دارای دهانه E ، چهارمین لنز از سری حرفهای ‪G Master‬ بهشمار میآید. این لنز قول کیفیت اپتیکی عالی در تمام گستره زوم و بوکه زیبا را به کاربر میدهد و کاربران دوربینهای حرفهای بدون آینه و منشور سونی را هدف گرفته است. ابعاد لنز ۱۰۰ تــا ۴۰۰ میلیمتری جدید ســونی برابــر ۹۴ در ۲۰۵ میلیمتر اســت و وزن ۱۳۹۵ گرمــی نشــان از کاربــرد مقدار زیادی شیشــه باکیفیت در ســاختار آن دارد. دهانه این لنز ۷۷ میلیمتری اســت و با کمک آن می توان از فاصله ۹۸ ســانتیمتری سنسور دوربین عکاسی کرد. در ساختار اپتیکی این لنز از ۲۲ عدسی در ۱۶ گروه استفاده شــده که یک عدسی SED، دو عدسی ED و پوشــش ‪Nano AR‬ کیفیتی ممتاز به آن می دهنــد. از ویژگی های برجســته دیگر لنز می توان به لرزه گیر اپتیــکال، مقاومت کامل در برابر رطوبت و گردوخاک، تنظیم ســفتی کارکرد حلقه زوم، رابط ســه پایه قابل جداسازی و امکان اتصال رابط های ‪۱ ۴/‬ و ۲ برابر برای افزایش فاصله کانونی اشاره کرد. وضوح یابی در لنز ۱۰۰ تــا ۴۰۰ میلیمتری جدید ســونی با ســرعت برق انجام میگیرد و در نتیجه عکاسان حیات وحش و ورزشی به خوبی می توانند از آن بهره جویند، اما کیفیت اپتیکی ممتاز و بوکه زیبا، آن را به انتخابی عالی برای عکاسی پرتره تبدیل می کند و بهدلیــل بزرگنمایی خطی ‪/۰ ۳۵‬ برابر در حالت ۴۰۰ میلیمتری، میتوان از آن بهعنوان یک لنز ماکرو نیز یاد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.