زبالهسازان مجازی مشغول کارند

Asre Ertebat - - ارتباطات - زهرا ميرخانی [email protected]

« مردم به شــایعات شــبکه های اجتماعی توجه نکننــد » ، « برخورد با شایعه سازان در فضای مجازی » ، « تکذیب شایعات فضای مجازی » و ... حتما شــما هم به کرات بــا این تیترها در رســانه ها برخــورد کرده اید اما واقعیت این اســت که نه تنها برخورد ســلبی و قضایی ملموســی با شایعه ســازان صورت نگرفته و نمی گیرد بلکه از حجم شــایعات نیز کم نشــده و هر روز و هر لحظه باید منتظر دست به دســت شدن شایعات جدید باشیم. شایعات مربوط به حادثه پلاسکو، مرگ چهره های مشهور، شایعات مربوط به انتخابات، شــایعات مرتبط با حوادث طبیعی همچون زلزله، شــایعات پیرامون حمله اخیر داعش به کشور و هفته گذشته هم شایعه ورشکستگی چند موسســه مالی تنها بخشی از مواردی است که در شــبکه های اجتماعی ایران منتشر شــده و غالبا باعث تهییج مردم می شوند. طبیعی است که برخی شــایعات رایج در شبکه های اجتماعی در برخی موارد مانند بمــب در افکار عمومی عمــل می کنند و به ناچار باعث ایجاد فضای ناســالم اجتماعی و به خطر افتــادن امنیت عمومی جامعه می شــوند و در نتیجه هزینه های اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی زیادی را به کشور وارد می کنند. اما آیا این حجم از شــایعه پراکنی شــبکه های اجتماعی در کشــوری همچون آمریکا هم طبیعی است؟ پاســخ به طور قطع منفی است و علت آن هم حضور رسانه های قدرتمندی اســت که از ریزترین تا بزرگ ترین مســایل زندگی ســلبریتی ها و افراد سیاسی و اساسا بســیاری از امور و مســایل جاری را مطرح می کننــد و مجالی برای شــایعه پردازی به شــبکه های اجتماعی نمی دهند. در واقع مخاطب از طریق رســانه های رسمی ســیراب شــده و نیازی به رفع عطش از آب های آلوده نمی بیند. در مقابــل وجود رســانه های ضعیف در ایــران از صدا و ســیما گرفته که با ســرعت عمــل پایین به طــور معمــول از کانال هــای تلگرامی و حتی شــبکه های ماهواره ای جا می مانــد تا نشــریات مکتوب و حتی خبرگزاری های رســمی که از ســوی دیگر بام می افتند و در بســیاری موارد حتی صحت اخبار را قربانی سرعت در انتشار می کنند، باعث شده که این تکانه ها در کشــور ما رخ دهند. به هر روی «زباله ســازان فضای مجازی » همچنان مشغول به کار هستند و در غیاب رسانه های تاثیرگذار و مورد وثوق مردم، افکار عمومی را به هر سمتی که می خواهند هدایت می کنند؛ مصداق بارز این بیت فردوســی که « چو بیشــه تهی ماند از نره شیر، شغالان درآیند آنجا دلیر » !

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.