تغییر برخی بستههای اینترنت موبایل

Asre Ertebat - - گزارش -

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها را موظف به رعایت کف قیمت اینترنت کرد. اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات ســیار ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: پیرو ابلاغ مصوبه ۲۴۹ ســازمان رگولاتوری در خصوص رعایت کف قیمت بســتههاي اینترنت، تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به حذف یا تغییر برخی بســتههاي اینترنت خود شدهاند. در همین راستا شرکت ارتباطات سیار ایران، از روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه بستههای اینترنت خود را با تغییراتی همراه کرده است که شامل تغییر حجم شبانه بستههای آلفا و آلفــا+ )چهار بســته(، توقف فروش بســتههای نامحدود شبانه در # ۱۰۰۰* )شش بسته( و توقف فروش بستههای محدود شبانه )سه بسته( میشود. قیمت هیچ کدام از بســتههای موجود قابل انتخاب، تغییری نکرده است و تنها حجم هدیه شبانه بستهها عوض شده است تا مطابق با مصوبه ۲۴۹ سازمان تنظیم مقررات شود. بر اساس این گزارش، مشترکانی که در حال حاضر در حال استفاده از بستههای حذف شده هستند، تا پایان زمان و یا حجم بسته فعلی، اجازه استفاده از بسته را داشته و پس از اتمام حجمی یا زمانی، امکان خرید مجدد بستههای حذف شده را نداشته و پیشــنهادات جدیدی دریافت میکنند. مشــترکان میتوانند برای کســب اطلاعات بیشتر و مشاهده تغییرات بستههای اینترنت به پورتال این اپراتور به نشانی mci.ir مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.