هفت اشتباهیکه شهرت شمارا بهخطر میاندازد

Asre Ertebat - - دنياي مجازي - میثم لطفی

شبکههای اجتماعی تعاملات میان انسانها را تغییر دادهاند. این پلتفرمها در حالت کلی دوســتان و اعضای خانواده را به یکدیگر متصل میکنند و ارتباط قــوی و صمیمانهاي میان مردم بهوجود میآورند. ولی اگر این فضــا را اندکی از دورتر مشــاهده کنیم، درخواهیم یافت ماجرا به ایــن اتفاق ختم نمیشود و شــبکههای اجتماعی میتوانند مشکلاتی را هم در پی داشته باشد. منتقدان می گویند پلتفرم های رسانه ای و اجتماعــی مجازی ماننــد دیگر اتفاقات عصــر حاضر یک نیمهتاریک دارند که توسط برخی کاربران مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. این ماه ده ها دانشــجوی دانشــگاه هاروارد به دلیل تصاویر نامناسبی که روی شبکههای اجتماعی بهاشتراک گذاشتند، از این مرکز اخراج شــدند و آینده زندگی خود را بهطور کامل تغییر دادند. چند مدیر ارشد شــرکت جنرالموتورز که روی همین پلتفرمها در مورد ســلایق مدیرعامــل صحبت کرده بودند کار خود را از دســت دادند و یک بیمارستان در آمریکا بهدلیل عکسی که در آن پرونده پزشکی یک بیمار هم موجود بود و روی توییتر بهاشــتراک گذاشته شده بود، چند میلیون دلار جریمه شد. در برخی موارد بدون آنکه متوجه باشیم یک تصویر ســاده یا متنی را بهاشــتراک میگذاریم که میتواند برایمان بسیار گران تمام شود و به هر حال در هر مرتبه و شغلی که باشیم، بهتر است اصول اصلی بهاشتراکگذاری اطلاعات در این پلتفرمهای اجتماعی را بیاموزیم. کارشناسان دانشــگاه MIT پس از انجام یک بررسی جامع به این نتیجه رســیدند که همه کاربران جهانی با انجام هفت اشتباه رایج در شــبکههای اجتماعی موجب میشوند روابط یا شهرتشان به خطر بیفتد. این اشتباهات به قرار زیر تشریح شده است.

1. نمایش رفتار نادرست خود به دیگران

اگر شما با والدین خود مشکل دارید، بهتر است به آنها احترام بگذارید و با گفتمان مشــکل خود را حل کنیــد. اگر هنگام رانندگی با شخصی مشــاجره کردید، بهتر است خشم خود را در شــبکههای اجتماعی برونریزی نکنیــد. اگر در محل کار خود عصبانی شدید، با چند نفس عمیق و خاموش کردن گوشی خود سعی کنید فعالیت در شبکههای اجتماعی را به تعویق بیندازید. در مجموع به هر دلیلی که عصبانی، ناراحت، خشمگین یا ... بودید، سعی کنید رفتارهای بعدی خود را در این پلتفرمهای عمومی با دیگران بهاشتراک نگذارید، زیرا با این کار خود بیتردید نظر اطرافیان را تغییر خواهید داد و در ارتباطات بعدی دچار مشکل خواهید شد.

2. انتشار هرگونه مطلب منفی

کاربران که در شبکههای اجتماعی پرسه میزنند، بهسرعت قضاوت میکنند. من چندی پیش شخصی را مشاهده کردم که متن زیر را در توییتر به اشتراک گذاشته بود : «امروز بسیار خشمگینم و حوصله هیچ کسی را ندارم ». اگر شما هنوز مجرد هستید و ابعاد منفی خود را با دیگران بهاشتراک میگذارید، مطمئن باشــید که جاذبههای خود را برای آغاز ارتباط با فرد مناسب از دست میدهید. همچنین اگر بهدنبال شغل جدید میگردید، مدیر بخش منابع انسانی با مشاهده چنین مطالبی سعی میکند از شما دوری کند. بهتر است پیش از اینکه چنین مطالبی را انتشار دهید، بیشتر فکر کنید و شاید بهتر باشد در برخی موارد از اطرافیان کمک بگیرید تا مطمئن شوید متن یا عکس منفی را با دیگران بهاشتراک نگذاشتهاید.

3. انتشار مطلب خصمانه در مورد یک نفر خاص

به ایــن جمله توجه کنیــد: «من فکر میکنم اگر شــخصی میخواهد چیزی را بدانم بهتر اســت بهصورت مســتقیم و رودررو به من بگوید تا اینکه پشت ســر من حرف بزند». اگر چنین چیزی روی شــبکههای اجتماعی بهاشتراک گذاشته شود و در این متن نام شخص خاصی را هم بیاورید، محبوبیت خود را نزد اطرافیان از دست خواهید داد. اینکه در متنهای اجتماعی شمشــیر را از رو ببندید، اتفاق جالبی نیست. بهتر است در چنین مواردی بهصورت خصوصی مشکلات خود را با فرد مورد نظر حل کنید.

4. انتشار مطالب شخصی یا منفی در مورد فرزندان

بهعبارت دیگــر باید گفت انتشــار بیش از انــدازه اطلاعات میتواند کودکان شما را با مشکل مواجه کند. من والدینی را دیدم که عضو فیسبوک هستند و آن را بهعنوان منطقه امن میدانند تا همهچیز را در مــورد فرزندان خود مطرح کنند و همه اطلاعاتی که میدانند روی این پلتفرم بهاشتراک بگذارند. در این اتفاق والدین همه اطلاعات خوب و بد فرزندان خود را به زبان میآورند و در این میان ممکن است فرزند آنها تمایل نداشته باشد هیچیک از این حرفها به میان آید. همواره سعی کنید پیش از آنکه اطلاعاتی را در مورد فرزندان خود منتشــر کنید، نظر آنها را هم بپرســید و اگر فرزندتان هنوز به سنی نرسیده اســت که بتواند در این زمینه تصمیم بگیرد، بهتر اســت در مورد موضوع دیگری با دوســتان خود در شبکههای اجتماعی صحبت کنید. توجه کنید بهاشتراک گذاشــتن عکس فرزندان اتفاق جالبی نیست و باید در همه شرایط به او احترام بگذارید.

5. تگ کردن دوستان خود در عکسهای قدیمی

من از افراد شنیدهام که در این زمینه بســیار شکایت دارند. حتما برای شما هم پیش آمده اســت که دوستتان روی یک عکس قدیمی مربوط به دوران دبیرستان نام شما را تگ کند و آن را به دیگران نشان دهد. این عکس ممکن است موجب شود شما خجالت بکشید یا احساس خوبی نداشته باشید. بدیهی است اگر این کار را با دوست خود انجام دهید، او هم ناراحت میشود؛ بنابراین بهتر است از انجام چنین کاری پرهیز کنید.

6. استدلال آوردن در شبکههای اجتماعی

این روزها که پای سیاست به شــبکههای اجتماعی باز شده است، کاربران میکوشــند برای گروههای مخالف خود دلیل بیاورند و آنها را قانع کنند که با تغییر مسیر خود به این جناح بپیوندند. این کار بسیار آسان است که در بخش کامنتها وارد بحث و جدل شوید و بتوانید با گروههای مخالف مشاجره کنید، ولی نکته مهم این است که چنین بحثهایی به هیچ نتیجهای نمیرسد و فقط از اعتبار و ارزش شــما میکاهد. بهتر است فقط نظر خود را بیان کنید و از شرکت در بحثهای عمومی بینتیجه بپرهیزید.

7. انتشار تصاویری که اگر مدیر یا خانواده شما ببينند خجالت میکشيد

در دنیای امروز همه مردم به شبکههای اجتماعی دسترسی دارند و همه اطلاعات بهاشتراک گذاشتهشدهتان را مشاهده میکنند. بهتر اســت صفحه خــود در شــبکه اجتماعی را «اجتماعی» نگــه داریــد و اطلاعات منتشرشــده در آن را طوری فیلتر کنید که هر رهگذری به آن سر زد، در مورد شما تصور بدی نکنــد. برای این کار پیش از آنکــه تصاویر خود را بهاشتراک بگذارید، بهتر است کمی فکر کنید و وجهه مناسب و پذیرفتهشدهاي از خود را در این پلتفرمها معرفی کنید. در مجموع اگر همین موارد ســاده را رعایــت کنید، مطمئن خواهید بود که شهرت و اعتبار شما میان دوستان و اطرافیان هرگز خدشهدار نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.