فناوریهایی که با ‪EMUI 5.1‬ فعال میشود

Asre Ertebat - - موبايل - ‪HUAWEI EMUI‬ EMUI EMUI EMUI EMUI GPU AI EMUI EMUI Vulkan

گوشــیهای هوشــمند به بخش مهمی از زندگی کاربران تبدیل شده است، اما این دستگاهها با مشــکلاتی از جمله اختلال در عملکرد و نیز کمبود فضای ذخیرهسازی روبهرو هستند که هواوی برای مقابله با این مشکلات 3 هزار مهندس را برای سفارشیسازی اندروید و همکاری با گوگل به خدمت گرفته و رابط کاربری 5.1 را توسعه داده که از یادگیری ماشین برخوردار است و با پردازنده کایرین 960 برای تعامل با سختافزار و نرمافزار همگامسازی شده است. در نتیجه درگیر شــدن حافظه پس از یک زمان طولانی، دستگاه دچار مشکل اختلالات عملکردی نمیشــود، اما رابط کاربری 5.1 هواوی این مشکل را با فناوری منحصربهفرد خود حل کرده است.

رابط کاربری را به منظور پشــتیبانی از ادراک هوشمند از طریق یادگیری ماشین معرفی کرده است. با مطالعه رفتار کاربران، میت 9 عادت کاربران را در طول زمان بهتر درک میکند و سپس توانایی پیشبینی رفتار دقیق کاربران را دارد. در واقع این گوشی رفتار کاربران را تا 85 درصد پیشبینی میکند. رابطکاربری5.1 ازقابلیتهوشمنددیگریاستفادهمیکندکه رابطه مستقیمی با الگوریتم یادگیری ماشینی دارد. وظیفه این قابلیت، تخمین زدن اپلیکیشنهای مورد اســتفاده کاربر و همچنین مدیریت حافظه رم است. علاوه بر این امکانات، زمان پاسخگویی به فرامین لمسی نیز بهبود یافته است تا تجربه کاربری روانتری در اختیار کاربران قرار گیرد. رابط کاربری5.1 به دستگاه اجازه میدهد تا زمان اجرای اپلیکیشنها به مقدار زیادی کاهش یابد. این امکانات باعث میشود تا اپلیکیشنها بسیار سریعتر اجرا شوند. در نتیجه عملکرد تلفنها در مدت زمان طولانی دچار اختلاف نخواهد شد. 5.1 قابلیــتمدیریــتوبازیابــیحافظه،فشردهســازیو یکپارچهسازی حافظه را دارد. همچنین5.1 ازیکالگوریتمفشردهسازیسطحبالااستفاده میکند. بر اساس فناوریهای هوش مصنوعی، یک الگوریتم هوشمند، اپلیکیشنها و فایلها را بر اساس رفتار کاربران فشرده میکند. همچنین این رابط کاربری قادر است سرعت حافظه را تا 20 درصد افزایش دهد. عکاسی، به اشتراکگذاری تصاویر و بازی، بخشی از کاربردهای گوشی هوشمندتان در طول روز اســت. این رابط کاربری قادر است همه این پردازشها را با پردازنده کایرین 960 و فناوری موتور گرافیکی یکپارچهســازی کند. همه این قابلیتها مبتنی بر اندروید 7.0 است و بایکپارچهســازی وافزایشکاراییپردازندهگرافیکیراندمان حافظه تا 180 درصد افزایش مییابد و حتی سرعت پردازش تصویر تا 400 درصد افزایش خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.