مشکلات راهکار میخواهند

Asre Ertebat - - ارتباطات - زهرا ميرخانی [email protected]

هفته گذشته در همین ستون به تحلیل آمار منتشرشده توسط پژوهشگاه فضای مجازی پرداختیم که اعلام کرده بود کاربــران ایرانی در طول روز بالغ بر 3 میلیون مطلب در کانالهای تلگرام منتشر میکنند. آماری که گویا به شدت مورد توجه رسانهها قرار گرفته بود و از این کمیت راضی به نظر میرسیدند. در آن یادداشت اشاره کردیم که این آمار مطلقا چیزی نصیبمان نمیکند و حالا شاهد از غیب رسید و همین هفته گذشته خبر رسید که نمره سواد دیجیتالیایرانیها 12 از 100 است واین یعنی حال ما اصلا در این زمینه خوب نیست و صرفا نمیتوان به حضور فعالانه ایرانیها در فضای سایبری دل خوش کرد.دراین میان نکته حایزاهمیتایناست که دیگر عادت کردهایم به طرح مساله توسط دستگاههای مختلف آن هم بدونارایه راهکار مشخص و خاص. البته تا همین جای کار هم کهاخباری رسمی از کمسوادی و یا حتی بیسوادی در فضای سایبر منتشر میشود خوداتفاق بزرگی محسوب میشود چرا که شناسایی مشکلات و پذیرفتن آنها به نوبه خود رفتن نیمی از راه تلقی میشود. بنابراین به نظر میرسد 50 درصد صورت مساله روشناست و حال باید به دنبال راهکاری برای بالا بردن سواد رسانهای و دیجیتالی مردم بود. نباید فراموش کنیم کهاز سالها پیش تاکنون یکی از آسیبهای جدی در حوزه فاوا این است که مسالهای طرح و حتی همایشهایی برای آن برگزار میشود و مسوولان در خصوص آن مسالهاظهارنظرهای مختلفارایه میدهند که باید فلاناتفاق رخ دهد و برایش نسخه میپیچند. اما در بیشتر موارد جزییاتاجرایی شدن آن معلوم نیست و بیشتر مسایل پس از طرحاز تریبونهای مختلف به حال خود رها میشوند وبه سرنوشتی همچون سامانه دسترسی آزادبهاطلاعات وانبوهی از موضوعات بلاتکلیف دیگر دچار میشوند. بنابراین کمترین انتظار این است که مشکلات فقط در مرحله طرح مساله باقی نمانند و پس از روشن شدن مسالهای بهایناهمیت کهایرانیها در سواد دیجیتالی نمره مردودی گرفتهاند، راهکار عملیاتی برای این مهم ارایه شود وگرنه به خودی خود بسیاریاز فعالان حوزه براینامراشراف داشته واز مدتها قبل میدانستند که صرف حضور مردم در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها و بالا رفتن ضریب نفوذ اینترنت الزاما نشانه بالا بودن دانش دیجیتالی آنها نیست و متاسفانه دراین زمینه سطح غیرقابل قبولی دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.