شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای دفاتر گردشگری در فضای مجازی

Asre Ertebat - - ارتباطات -

با پیگیریهای صورت گرفتهاز سوی مرکز توسعه تجارتالکترونیکی و براساس اعلام رسمی دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار وزارت اقتصاد و دارایی، اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از سوی این مرکز به فعالیتهای حوزه اقامتی و گردشگری در فضای مجازی کمافیالسابق صرفا بر مبنایارایه مجوزهای بند )الف( سازمان هواپیمایی کشور، و بند )ب( سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قانونی بوده و لذا، ارایه هرگونه نماد دیگری با موضوع گردشگری به عنوان مجوز پیشنیاز برای دریافت نماد، مبنای قانونی ندارد. همچنین مرکز توسعه تجارتالکترونیکی پیگیراست تا رویهاخذ مجوزهای بند الف و باز سوی سازمانهای ذیربط بهاشخاصی که منحصرا در فضای مجازی فعالیت میکنند، بهگونهای تسهیل شود که این افراد بتوانند با حداقل امکانات مورد نیاز )نظیر فضای فیزیکی محدودتر( فعالیت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.