«نشانهگـذاری»منبعدرآمد جدید برای بانک مرکزی؟

Asre Ertebat - - صفحه اول -

سال گذشته رييسكل بانک مركزی، در همايش بانکداری الکترونيک و نظامهای پرداخت تقويت كارايی نظام بانکی كشور را از طريق بهكارگيری فناوریهای نوين و تسهيل سيستمهای پرداخت يکی از مهمترين اولويتهای بانک مركزی دانست كه از ديد رييس كل تحقق آن تنها با تامين زيرساختهای...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.