ضربالاجل برای کارت هوشمند بیاستفاده

Asre Ertebat - - ارتباطات - زهرا میرخانی [email protected]

دعوت به هوشمندســازی کارتهای ملی و تعیین ضربالاجل برای مردم جهت تعویض کارتهای ملی تا پایان سال در حالی به سرخط خبرها تبدیل شــده و مردم را به تکاپو واداشته که ظاهرا بهجز مجری این طرح یعنی سازمان ثبت احوال تقریبا هیچ نهاد دیگری از آن حمایت نکرده است و بعضا مخالفان جدی هم دارد. در مورد هوشمند کردن این کارتها، یادآوری چند نکته ضروری است: 1. مهمترین موضوع در خصوص کارتهای ملی هوشــمند این است که هنوز هیچ دســتگاهی برای خوانش آنها وجود ندارد و در حال حاضر ایــن کارتها فقط ظاهر هوشــمند دارند و عملا هیچ تفاوتی با کارتهای قبلی ندارند؛ چراکه اساســا دستگاهی برای خواندن آنها در کشور موجود نیســت. به این ترتیب کارت هوشــمند فاقد کارتخوان فرقی با کارتهــای کاغذی امروزی نخواهد نداشت. 2. نکته مهمتر اما اینکه بهرغم تمامــی مخالفتها و مقاومت ها حتی اگر روزی روزگاری بهزعم مدیران ثبت احوال در آیندهای نزدیک و به گمان ما در آیندهای بســیار دور، سازوکارهای خرید و نصب دستگاههای کارتخوان در کشــور فراهم و هزینه بسیار هنگفت خرید آنها تامین شــود، آیا دستگاهها و نهادهای مرتبط همکاری لازم را خواهند داشت؟ 3. گفته میشود قرار است کارت هوشــمند ملی بهعنوان کارت حســاب بانکی و کارت ســلامت هم مورد اســتفاده قرار گیرد و ظرفیتهــای متعددی برای آن پیشبینی شــده اســت، اما فارغ از هزینه سرسامآور تامین دســتگاههای کارتخوان برای تمامی بانکها و مراکز بهداشــت و بیمارســتانها آیا تمهیداتی برای همکاری این نهادها اندیشــیده شــده اســت یا قرار است موازیکاریها و بازار کارتهای متعدد هوشــمند همچنان داغ بماند؟ 4. بهنظر میرســد در حال حاضر مهمترین دغدغه مســوولان سازمان ثبت احوال دریافت وجه صدور این کارتها باشد. گفته میشود میلیاردها تومان درآمد صدور کارت ملی هوشمند خواهد بود و طبعا با تعیین ضربالاجلها مردم وادار به پرداخت این وجه خواهند شــد. فارغ از اتلاف وقت و هزینهای که بر مردم تحمیل میشود، سوال اصلی این است که آیا این همه هیاهو برای تبدیل کارت هوشمندی است که شاید در گذر زمان و تغییر مدیران وقت همین کارایی کارتهای کاغذی را داشته باشد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.