صنعت فناوری اطلاعات و دیگر هیچ

Asre Ertebat - - ارتباطات - سید محمدحسن مقدمفر

اقیانوسها علاوه بر عظمت بيانتهاشان و صدها ترین دیگر، توفانشان هم بيمثال است. تصویر توفانهاي دهشتناک در میان اقیانوسهاي بیکران، شــبیه خیلــي از اینگونه واقعیتهاي بينظیر انســاني، میان توســعه و ظاهر امن امروز جهاني، دیگر هیچگونه تصــوري را نه براي گوینده ایجاد ميکند و نه هیچگونه تاثیري در جهت نشان دادن وضعیت نگرانکننده پیش رو، در خواننده پدید ميآورد. این مقدمه بيفایده و حالا اصل ...! عاقلهمرد، وقتي در کشتي فرســوده و پر از چاک چاکِ از هر سو کشیدن، به جبر روزگار یا انتخاب امیدوارانه سوار باشــد، تنها دو راه در پیش رو دارد؛ یا توان ســکانداري و نجات دیگران و بالطبــع خود را دارد کــه این بهترین انتخاب دیگران اســت که خودخواهيها را فراموش کرده و لااقل براي یکبار هم شده آیندهنگرانه تصمیم گرفته و نجات خود و دیگران را به خودپسندي و خودخواهیهای غرقشوندهشان ترجیح دهد، و یا ... اگر چنین انتخابي بهوقوع نپیوندد که اکثرا نیز نميپیوندد، عاقلهمرد باید و بایسته است که در اولین تکهزمین یا حتي اولین تل خاک گــذر کرده از کنار کشــتي در حال غرق شدن، دلســوزي براي آناني که نزدیکبینانه، حسودانه و خودپسندانه در حال غرق کردن خود و دیگران هستند را فراموش کرده و لااقل خود را نجات دهد. راه سوميوجود ندارد! باور کنیم. هیچ عاقله مردي، در گوشه کشــتي در حال غرق شدن، دست به سینه و خندان یا فریادزنان و گریان، نميایستد که سکاندار نابلد او را در میان موج موج اقیانوس بيکران و عظیم و البته بیانتها و زیبا غرق نازیبایي مرگ زودرس کند. آي دیدهبان ابراهیمخان حاتميکیــا، حمیدِ کيیرکگورِ داریوشخان مهرجویي! «نزدیکتریــن جزیره کنت مونــت کریســتو را در این نزدیکیها یا حتی اون دور دورها ميبیني یا نه؟ هوا بس ناجوانمردانه سرد است، آي! دمت گرم و سرت خوش باد. سلامم را تو پاسخگوي، در بگشاي!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.