سامانه صیاد رسما راهاندازی شد

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي -

همين هفته قبل بود كه در گزارشی به مشكلات ناشیاز تاخير در راهاندازی سامانه صياد از جمله خسارت روزانه 433 ميليارد تومانی مردم از اين بابت پرداختيم. اين در حالی است كه بانك مركزی اواســط هفته گذشته با درك اهميت اين موضوع ظاهرا" اقدام به راهاندازی رسمی سامانه صياد كرد. ناصر حكيمی، معاون فناوریهای نوين بانك مركزی در تشريح نحوه عملكرد سامانه صياد و ويژگیهای امنيتی آن، گفت: در حال حاضر بانكها چكها را در رنگها و اندازههای مختلف صادر میكنند كه احراز اصالت اين چكها به دليل امكان جعل برای مردم مشكل ساز شده است. وی افزود: با اجرای سامانه صياد صدور چك در همه بانكها و موسسات مالی و اعتباری مجاز كشور به صورت يكدست و استاندارد خواهد شد و وجه تمايز آنها نام بانك و آرم بانك است كه روی هر برگ چك جداگانه درج خواهد شد و ديگر تمايز رنگ، طرح و ابعاد نخواهند داشت. حكيمی گفت: بنابراين چك را از هر بانكی كه دريافت كنيد به راحتی میتوانيد تشــخيص دهيد كه اين چك آيا اصالت دارد و میتوانيد ويژگیهای امنيتی آن را چك كنيد و بنابراين مشكل جعل چك و موارد مشابه مرتفع شده است. معاون بانك مركزی با بيان اينكه در حال حاضر چكها به صورت غيرمتمركز در شعب بانكها صادر میشود و در اختيار مشتريان قرار میگيرد، افزود: ممكن است در اين فرايند خللی به وجود آيد و بر اثر مشكل يا سهلانگاری برای كسی كه سوءسابقه دارد يا سابقه چك برگشتی دارد يا حساب او مسدود شده، دوباره دسته چك صادر شود. وی با بيان اينكه سامانه صياد يك سامانه متمركز است گفت: آمار، اطلاعات و عملكرد هر كسی كه متقاضی دسته چك باشد از طريق يك سامانه متمركز در صياد استعلام میشود و در صورتی كه اهليت لازم را برای گرفتن دسته چك داشته باشد، فرايند صدور دسته چك برای وی اتفاق میافتد. حكيمی افزود: به خاطر اين تمركز، تمام ايرادات، مشكلات يا سهل انگاریهايی كه ممكن است در صدور چك اتفاق بيفتد، در سامانه صياد امكانپذير نيست و دريافتكننده چك مطمئن اســت چكی كه دريافت كرده از نظر كنترلی و وضعيت عملكرد و اعتبار صادركننده چك كنترل شده است. معاون فناوریهای نوين بانك مركزی گفت: ويژگی بسيار مهم ديگر سامانه صياد اين است كه يك شماره منحصربه فرد روی هر برگ چك درج میشود كه دريافت كننده چك می تواند اين عدد را به سامانه پيامكی بانك مركزی ارسال كند و در همان لحظه مطلع شود صادركننده چك سوءسابقه داشته يا نه و آيا حساب او مسدود شده يا قبلا چك برگشتی داشته يا نه؟ وی افزود: اگر مشكلی وجود داشته باشد همان لحظه گيرنده متوجه میشود و میتواند قبل از اينكه چك را دريافت كند، معامله را قطعی نكند و اين اطمينان نسبی را به افراد میدهد كه اولا اصالت چك اطمينانبخش است و بعد وضعيت صاحب چك استعلام شده است. حكيمی افزود: با صدور اين نوع چكها به محض آنكه اولين چك برگشت بخورد چون امكان استعلام فراهم اســت، همه مطلع میشوند كه اين چكها اعتبار ندارد و به اصطلاح پاس نخواهد شد و بنابراين از گرفتن چكهای كسانی كه بدحساب هستند، اجتناب میكنند كه میتواند بسياری از پروندههای قضايی مرتبط را كاهش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.