راز بزرگترین ی فل سانسفولترریگنگر؛وسبفهه یا ا ریدهئبولوژریداراز اقتصاد سایب)رمتی

Asre Ertebat - - ويژه - سيامك قاجار قيونلو *پژوهشگر حقوق سایبر و وکیل دادگستري [email protected]

متن حاضر بخش سوم از قسمت سوم مقوله فیلترینگ است. در بخش نخســت و دوم از قسمت سوم، مفهوم حقوقی “کنترلاینترنت” در کشورهای آسیایی بررسی و تفاوتهای عملکرد در مقایسه با سیستم کنترل نظم حقوقی آمریکا و اروپا مشخص شــد. از طرف دیگر با ملاحظه رفتار کشورهای آســیایی در دو مقاله قبل و مقایسه آن با وضع فعلی در ایران، تفاوت عمیق این دو دسته تا حدی روشن است. حال برای اینکه محتوای کاملی برای تجزیه و تحلیل وضع حقوقی ایران )مقاله چهارم( تهیه کنیم، مبانی محدودسازی را به تفکیک بیشتر توضیح میدهیم بهگونهای که در تحقیق وضع ایران، بدون وجود ابهام و مباحث جدلی، هرکس و با هر درجه از اطلاعات، بتوانــد قضاوت صحیح و حکم منصفانهای راجعبه وضعیت فضای ســایبر در ایران

صادر کند. چون وقتی سیستم محدودیت نه فقط سد جریان آزاد اطلاعات، که سد جریان متخصصان درمان جراحات عمیق مدیریت فضای سایبر نیز شده و همه راهها برای تغییر و بهبود یک مســیر اشتباه، “فیلتر”و “مسدود” شــده، -و البته هنوز نه “معدوم”، “قضاوت

ملی” آخرین کاری است که میتوان انجام داد. گفتهاند که امام سجاد )ع( این روح پرستنده، آخرین ابزاری که در توانش باقی ماند “دعا” بود... در این بخش، معمای بزرگترین سانسورگر و همزمان بزرگترین بهرهبردار از اقتصاد فضای سایبر را بررسی میکنیم. در دو بخش گذشــته، تاثیر مستقیم محدودیتها در هریک از لایهها و تاثیر مضاعف در ماتریس روابط بین خود لایهها، شرح داده شــد. در اینکه اگر روابط ناشی از دیدگاه “حق خلوت” و حریم خصوصی میتوانست شکوفا شــود بالطبع، زمینههای ایجاد ثروت، اقتصاد دیجیتال، دولــت الکترونیکی اســتاندارد و ضرورت قانونمند شــدن مبادلات الکترونیکی نتیجه منطقی آن میبود. آمارهای بینالمللی در تعیین رتبه کشورها نســبت به میزان پایبندی به جریان آزاد اطلاعات را دیدیم هرچند که رتبه برخی از آنان بهتر از ایران، اما این امر بیشتر به دلیل اختلاط اطلاعات و عدم تفکیک بین محتوای اطلاعات جریان یافته در فضای سایبر بود و به همین دلیل، ضعف رتبه ایران در زمینه محدودیت نمیتوانست گویای تمام حقیقت باشد. از طرف دیگر، دیرزمانی است که کشــورها “آزادیهای فرهنگیاجتماعی” ناشــی از رکن حریم خصوصی را حریمی بسیار مغتنم و دست نیافتیانگاشته و همین، به تنهایی دلیل برتری آنها در کسب رتبه بهتر از ایران بوده است. اگر موفق نشویم بین لایهها تفکیک دقیق و مرزبندی صحیحایجاد کنیمامکانایجاد محدودیت )فیلترینگ، انسداد و معدومســازی( در حد استانداردهایی که به بستن “کلید” سیاست یا “مرتبط با سیاست”، -کاری که کشورهای دیگر و در راس همه چین انجام میدهد، غیرممکن خواهد شــد. رابطه بین سیاست با اقتصاد، اجتماع و فرهنگ، و “ضرورت” وجود سیاســت برای ایجاد محتوا و محتوای نشــات گرفتــه از آزادیهای فرهنگی-اجتماعی بررســی و تاکید شــد شکوفایی اقتصاد دیجیتال و بهطور کلی اقتصاد به دلیل امتداد دو فضای سنتی و سایبر، نتیجه این تعامل پیچیده بین زمینههای مختلف است. معمای پیچیدهای به نام چین

طبق برآوردهــای ســال 2017، از جمعیت حدود 1 میلیــارد و 400 میلیون نفری کشــور چین حدود 900 میلیون نفر به اینترنت دسترســی دارند و طبق گزارشهای متواتر نهادهــای بینالمللی، بزرگترین و مهمترین دشمن جریان آزاد اطلاعات، کشور چین است و همزمان بعد از آمریکا صاحب بزرگترین اقتصاد دیجیتال دنیاســت. با وجودی که دیوار بزرگ آتش

‪The Great Firewall(‬ ) در حال تکمیل شــدن است، اغلب قوانین مهم سایبری در این کشور )در مقاله قبل(، بهگونهای جنبههای مختلف ایجاد محدودیت را پوشش داده و در تمام گزارشها و آمارهای بینالمللی، کشور چین در لایه سیاست و فعالیتهای اجتماعی ناظر به دیدگاههای انتقادی به دولت، بستهترین کشور جهان ارزیابی شــده و این کشــور در زمینه آمادگی شبکه/آمادگی الکترونیکی حتی جزو یک سوم نخست گروه کشورهای پیشرو نیست و در رتبه 62 جهان قرار گرفته است. 1 اما باوجود رتبه آخر در زمینه آزادی اینترنت 2 و رتبه متوسط رو به پایین آمادگی شبکه، کشور چین چگونه موفق شد تا در زمینه اقتصاد دیجیتال نفر دوم جهان باشد. 3 شاید برخی معتقد باشــند جمعیت زیاد کشور علت اصلی است اما به دو دلیل چنین نیست؛ نخست، این آمارها براساس معیارها و موقعیتهای سنجش شده به نسبت جمعیت، سن و غیره انجام شده و رتبه هرکشور کوچک یا بزرگ کاملا دقیق است. دوم، هندوستان با وجود جمعیت زیاد و نزدیک به چین وضع بسیار بدی دارد و حتی در بین 30 کشور پیشرو در ردهبندی آمار خرده فروشــی تجارت الکترونیکی نیست؛ نویسنده این ردهبندی تاکید میکند که غیبت هندوستان به دلیل چالشهای عمیقی است که این دومین کشورِ پرجمعیت دنیا با آن روبهروست. از این جمعیت زیاد، تنها 39 میلیون نفر )آمار 2013( خریدار آنلاین وجود دارد. مقایسه هندوستان به دلایل تکثر مذهبی و فرهنگی شاید چندان منصفانه با وضع چین نباشد و رتبه پایین تجارت الکترونیکی در مقایسه با رتبه 27 دولت الکترونیکی – هم رتبه سوئد، آلمان و نروژ، 4 نشــان میدهد در جایی که اجرای یک برنامه، کمتر وابسته به مردمش باشد، قادر است خیلی خوب عمل کند. ضمن آنکه در 2014 میلادی وضع تجارت الکترونیکی را با امکان 27 درصد رشــد و یک رشــد مستمر 21 درصدی طی پنج سال و بیش از نرخ رشد جهانی، بهبود قابل ملاحظهای بخشیده است. دولت این کشور با جلب کمک شــرکتهای بزرگ آی.تی خارجی و داخلی ســعی در توســعه زیرساختهای تجارت الکترونیکی دارد چنانکــه آمازون اعلام کرده 2میلیارد دلار و فلیپکارت )بزرگترین شرکت تجارت الکترونیکی هندوستان( یک میلیارد دلار در این زمینه سرمایهگذاری خواهند کرد. 5 پس، عقلانیت مهمی در پسِ بررسی وضعیت موجود چین و مقایسه آن با شرایط “محدودیت” در ایران وجود دارد که بهطرز بیســابقهای میتواند شفافیت لازم را برای تحلیل دقیق موقعیت کشور فراهم کند. طبعا برای رسیدن به این تشخیص نیازمند آمارهای دقیق و مرتبط در سنجش ارکان مختلف فضای سایبر از جمله آمادگیالکترونیکی هستیم تا بتوانیم با مقایسه وضع ایران، استنباط صحیحی از کار دشوار جداسازی لایهها به دست آوریم. شاید یادآوری دو نکته، یک بار دیگر ضروری باشد اولا مقصود ما در این تحقیق ارزیابی میزان موفقیت تجارت الکترونیکی چین و پیشــرفتهای اقتصاد دیجیتال این کشور یا هر کشور دیگری نیست، که این نیازمند نوشتن کتابی مفصل و مستقل اســت 6 و دوم، بدون آنکه بخواهیم حکمی اخلاقی راجعبه خوب یا بد بودن “محدودیت” صادر کنیم، و با پذیــرش این واقعیت، مقصود ماایناست که نشان دهیم جمع بین محدودیت و توسعه اقتصادی و دولت الکترونیکی نیز ممکن است هرچند اجرای این مهم نیازمند پیشنیازهایی است که ما قبلا در مقاله “اعلام جرم علیه وزیر یا...” توضیح مختصری راجعبه برخی عناصر آن دادهایم. اجمالا این تیترها را مرور میکنیم: 7 - بازار خرده فروشی تجارت الکترونیکی چین در سه ماهه دوم 2017 به حدود 250 میلیارد دلار رســید. این آمار در مقایســه با سه ماهه دوم ســال قبل 32 درصد افزایش داشته است. گردش مالی B2C حدود 133میلیارد دلار بود. - تا ژوئن سال 2017 بالغ بر 514 میلیون نفر در چین خرید آنلاین داشتند کهازاین میزان 480 میلیون نفر با استفاده از پلتفرم موبایل اقدام به خرید کردند. - با پشتیبانی دولت چین 84 درصد کاربران اینترنت با اســتفاده از WeChat و 68 درصد با اســتفاده از

QZone اقدام به خرید کردند. - شبکه اجتماعی عمودی )شبکههای اجتماعی خاص و طراحی شــده برای مقصود خاص مثل لینکداین(

Douban (شــبکه مربوط به تفریحات و سرگرمی( 8/6درصد کاربران اینترنت را به خود اختصاص داده است. - خدمات تحویــل غذا به صــورت آنلاین با رشــد 42درصدی به حدود 300 میلیون نفر رســید. از این تعداد 274 میلیون نفر با استفاده از اپلیکیشن موبایل سفارش دادهاند. - در فستیوال افراد مجرد به تاریخ 11 نوامبر )11.11) هر سال جشــن ملی جوانان در سراســر چین برگزار میشود. در سالگرد این جشــن که از سال 1993 و از دانشگاه نانجینگ آغاز و به سرعت تبدیل به یک جشن ملی شد، در عرض کمتر از 24 ســاعت از سه سایت علیبابا، تیمال و تائوبائــو، 17 میلیارد و 800 میلیون دلار خرید صورت گرفت و 657 میلیون بسته به سراسر کشور ارسال شد که از کل ســفارش، 82 درصد آن از طریق موبایل انجــام و 37 درصد خریدها از برندهای مشهور جهانی بود. - علی بابا در زمینه پشــتیبانی کالاهای B2B جزو بزرگترین شرکتهای تجارت الکترونیکی و تیمال، جی دی کام، سانینگ، تِنسنت Tencent( ) و آمازون به ترتیب در زمینه B2C جزو برترین فروشگاههای تجارت الکترونیکی هستند. جی دی کام با برخورداری از لجستیک قوی تحویل کالا در 34 شهر مختلف چین تقریبا بیهمتاست. - علی پی، تِنپی و یونیونپی بــه ترتیب بزرگترین تامینکنندگان پرداخت با موبایل هستند. - در زمینه تجارت فراملی، آمریکا، ژاپن و کره به ترتیب با ‪/45 7 ،53/9‬ و 3/35 بزرگترین شرکای تجاری این کشــور بوده که 7 درصد از کل این تجارت به تجارت الکترونیکی اختصاص دارد. - بازار تبلیغات چین در ســه ماهه نخســت 2017 چهار درصد رشد داشته است. از دو پلتفــرم مهم شــبکههای اجتماعــی، نرمافزار

Qzone در سال 2005 بزرگترین محصول شرکت تِنســنت )1998( به وجود آمد که به کاربران اجازه وبلاگنویســی، ارســال عکس، ویدئو و پخش زنده، شــنیدن موســیقی و دفتر خاطرات روزانه میدهد و با فشــردن الماس زرد قناری مجموعــه زیادی از پلاگینهای مجانی و پولی در دسترس قرار میگیرد. در سه ماهه نخست 2017 دو تریلیون عکس در این سیستم آپلود شده و 632 میلیون کاربر فعال دارد. از جمله پلاگینهای این نرمافزار پلتفرم پرداخت آنلاین تِنپی است که در 2005 همزمان معرفی شد و از آن موقع دومین پلتفرم بــزرگ پرداخت آنلاین در چین برای ‪B2B. B2C. C2C‬ است. کیف پول QQ یک سیســتم پرداخت موبایل چند منظوره برای کارتهای بانکی، بارکد و NFC است. این سیستم بعد از سه سال به پلتفرم باز منتقل شد و هماکنون مورد اســتفاده خدمات دولتی، عمومی و موسســات مالی است. این شــرکت بزرگ آی تی در زمینه بازی، کتابخوانی، انیمیشــن )با مشارکت شرکتهای بزرگ مانند والت دیسنی و شرکتهای داخلی در صنعت تفریحات و بازی(، عکس، موسیقی، پنگوئن-ورزشــی )کاملا محاورهای(، حالا-زنده )به ویژه برای جوانان تا ســبک زندگی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند(، علایق قومی )براساس جغرافیا، زبان، خانواده، ایــل، تجمیع پراکندگی در گروههای همسان و با علایق مشــترک(، کلاس درس )پلتفرم حرفهای برای تدریس آنلاین که هم اکنون میلیونها شــاگرد در آن آمــوزش فنون عملــی و تحصیلات عالی را آمــوزش میبینند(، رادیو )شــامل رادیوی اینترنتــی، کتابخوانی صوتــی، گفتوگو-نمایش، موسیقی، استفاده خانوادگی، تحصیلات و بسیاری امکانات دیگــر(، اخبار لحظهای )طیف وســیعی از خدمات لحظهای انتشــار اطلاعات و بــا میلیونها مشــترک(، اخبار بصری، میکرووبلاگ، ابزار تامین اپلیکیشــنهای مختلف، موتور جستوجوي بسیار ســریع، مدیریت موبایل )برای حفاظت از دادههای شــخصی، ایجاد امنیت در سیســتم موبایل -با هر نوع سیستمعامل- و حذف اطلاعات زائد و کرمهای جاسوسی(، مدیریت کامپیوتر شخصی )ایجاد امنیت بالا در استانداردســازی محیط کامپیوتر شخصی(، نقشه دیجیتال، پست الکترونیکی منحصر به فرد با امکان آپلود ضمایم صدا، ویدئو و ... با قدرت سریع آپلود یک گیگابایت، نرمافزار چندمنظوره )برای عکاسی، روتوش و اصلاح و صدها امکان حرفهای برای ایجاد افکتهای مختلف(، پلتفرم باز برای اتصال 6 میلیون پلاگین و اپلیکیشن و با هر نوع سیستم عامل ویندوز، باز، اندروید و غیره به ارزش نیم میلیارد دلار، حافظه ابری و بسیاری از امکانات دیگر از جمله محصولات این شرکت است. 8 آزمایشگاه هوش مصنوعی این شرکت با 50 دانشمند برجســته از جهان و 200 مهندس خبره برای ایجاد درک بشری، تصمیمســازی و خلاقیت در مدیریت در چهار زمینــه اصلی فعالیت میکنــد: یادگیری ماشین، ایجاد بینش برای کامپیوتر، شناسایی متن و پردازش زبان مادری. تِنسنت برای برآوردن نیازهای تجاری محصولات ایجاد محتوا، شبکههای اجتماعی، بازی آنلاین و خدمات حافظــه ابری، تاکنون صدها اپلیکیشــن مختلف تولید کرده اســت. همچنین، آزمایشــگاه یوتو برای تحقیقات و توســعه به وجود آمد که عمدتا متمرکز بر یادگیری ماشین، شناسایی الگوها و تکنولوژی یادگیرنده است که با تلفیق هوش مصنوعی به سرعت تبدیل به یک صنعت پیشتاز شده است. این بخش از شــرکت مسوولیت تجاریسازی و کاربردی ســاختن نتایج تحقیــق خاص در هوش مصنوعی را به عهده دارد. محصول مهم دیگر، نرمافزار WeChat نسخه جهانی

weixin و پروژهای است که سال 2010 آغاز و یک سال بعد از آن رونمایی شــد. این محصول در نتیجه یکی از اقلام برنامه پنج ساله توسعه ) 2015-2011) به وجود آمد و تا ســال 2012 شــمار کاربران آن به 100میلیون نفر افزون شــد. تا سال 2016 میلادی تعداد کاربران به 889 میلیون نفر رســید که از این میزان 90 درصد کاربران چینی هستند. این نرمافزارِ پلتفرم موبایل در مقایســه با فیسبوک، واتساپ، تلگرام و غیره امکانات بســیار بهتری ارایه میکند و بین مردم چین بسیار محبوب است. امکاناتی مانند ویدئو کنفرانس، بازیهای ویدئویی، ترجمه خودکار و مهمتر از همه یک پلتفرم پرداخت در آن تعبیه شده تا به عنوان یک محصول جامع به عنوان درگاهی عام در مباحثات فرهنگی-اجتماعی و تجارت الکترونیکی )شبیه به پنجره واحد در مبحث دولت الکترونیکی که نخستین بار در زمینه گمرکات مطرح و استفاده شد( مورد استفاده شهروندان قرار گیرد. باتوجه به وسعت زیاد و پراکندگی جمعیت، اجتماعات تشکیل دهنده شبکههای اجتماعی در فضای سایبر چین، منسجم و یکدست نیســت. آنان به دو گروه بزرگ شــهری و روستایی تقسیم میشــوند، گروه نخست کاربران شــهرهای بزرگ هستند که فضای سایبر و شبکههایاجتماعی در حکم منفذهای تنفس آنان اســت اما از شــبکههای اجتماعی بیشتر برای خرید آنلاین و مبادله اطلاعات جدی مانند تکالیف درسی و دانشــگاهی، دولت الکترونیکی و کارهای شخصی اســتفاده میکنند، در حالیکه در روستاها و شهرهای کوچک و کمتر توســعهیافته سیاسی و اقتصادی، که تاثیر شــبکههای اجتماعی کم است، مردم از این واسطها بیشتر برای دیدن عکس، ویدئو و چت بهره میبرند. مردم چین با استفاده از میکروبلاگ Weibo (مثل توییتر( با اهم تیترهای خبری آشنا میشوند و مطالب خود را برای خانواده، دوســتان یا پیروان خود پست میکنند. اما طبقه تحصیلکرده و محققان که به دنبال کیفیت بهتری برای ارایه مباحث خود هستند، برای گفتوگوهای جدی اجتماعی از پلتفرمهای سنتیتر و بولتنهــای خبری ماننــد ‪QZone. Renren.‬

Kaixin استفاده میکنند. Weibo یک محصول کاملا کنترل شده با مخاطبان زیاداست که کاربران آن بیشتر عوام و مردم معمولی هستند و شاید به همین دلیل موقعی که با یک درخواست فیلترشده روبهرو میشوند مینویســد: ««به موجب قوانین و مقررات حذف شده است» اما در مقابل نرمافزار WeChat که یک نرمافزار شبکه اجتماعی کوچک است، کمتر در میان عامه نفــوذ دارد )هرچند کــه کاربران این نرمافزار چند برابر Weibo است( و بیشتر در بخش تجارت الکترونیکی، دولــت الکترونیکی و مبادلات قشر تحصیلکرده استفاده میشود، در صورت مواجهه با فیلتر، با این پیام روبهرو میشوند : «دیدگاه دولت چین در ارتباط با شــبکههای اجتماعی متکثر بوده و علتش تنها محدودیت نیست » دیدن این اعلامیه برای نظم حقوقی کشــورهای با سیســتم حداقلی، تردیدی در فعل سانسور باقی نمیگذارد. در عوض، تقریبا در تمام محدودههای مدیریت کشور یک دولت الکترونیکی استاندارد، رو به رشد و موثر تدارک دیده شده که طی دو سال گذشته رتبه بینالمللی خود را از 50 کشور رده بالا به 25 کشور رده بالا صعود داده و به شماره 22 رسیده است. 9 ایجاد این زیرساختهای نرمافزاری برای مبادله اطلاعات، در مقایســه با رکن مادی زیرساختهای مشابه در ایران قابل تامل است: )جدول 1 ) با این توضیح مختصر و نمایش جلوهای از مشارکت شهروند چینی در فضای سایبر و دیدن چند گزیدهای از هزاران تیتــر اقتصادی و فنی مهــم، بهتر متوجه این حقیقت میشــویم که دولت چین فقط سرگرم محدودسازی نیست. نگاهی به این سرفصلها برای ایجاد زیرســاختهای فضای ســایبر، که شهروند -شبکهوند چینی بتواند از دریای بیکران فرصتهای اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی بهرهبرداری کند، شاید صرف توجه به ردهبندی این کشور در رتبه آخرِ احترام به جریان آزاد اطلاعات -هرچند واقعیت، کمی بیانصافی محسوب شــود. طبعا این حجم گسترده از فعالیت آنلاین حدود یــک میلیارد نفری، نیازمند وجود بسیاری از زیرساختهای مهم سیاسی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اســت که در مجموع قطعات یک حکمرانی خوب را تداعی میکند و شاید از این منظر اکنون آسانتر بتوان راجعبه این موضوع بحث کرد که در بُعد سیاســی اصــولا باید دو جنبه متفاوت “ارشاد” و “وسیله” را از هم متمایز کرد؛ چون این کار لازمه درک صحیح روابط بین دولت-ملت و ماهیت دولتهای بورکراتیک امروزین است. سیاست از نظر محتوا به دو مقوله “جهت” و “وسیله” خرد ميشــود، مشــارکت در تعیین جهت، پیوند و پذیرش افکار عمومي در ســمت و ســویي است که حاکمیت در پیش ميگیرد، کــه این امر مبین دولتهای دموکراتیک یا توتالیتر، با درجات مختلف است اما وسیله اجرای تصمیمات ناشي از مشارکت، الزاما درگیر علوم دقیقه و نیازمند تخصص و دانش اســت که نفســا “راي”پذیر نبوده و صرفا کارکرد خوب یا بد )کفایت و شایستگی( دولت را مشخص میکند. 10 نقص سیاســت در جامعه چینی عمدتــا نقص در قســمت مربوط به “جهت” و “ارشاد” است که اجازه مکانیزمهاي حضور مردم را نمیدهد. دولت چین در یک جعبه سیاه مشغول حکمرانی بوده و برای تعیین سمت و سوی کشور )جنبه ارشادی سیاست(، نیازی به مشورت با مردم خود نمیبیند. دولت چین اوصاف یک حکومت دموکراتیک را ندارد چون مشــارکت شهروندان در فراگردهاي تصمیمگیري برای تعیین “جهت” نیازمند مکانیزمهای اداری ســاده و شفاف است تا در نهایت به “باز” بودن حکومت منجر شود. اما همهاین مقدمات برای مشارکت در تعیین “جهت” که لازمه یک دموکراسی واقعی است، اصولا برای رسیدن به “محتوا”ســت که گفتیم محتوا نتیجــه “آزادی اجتماعی و فرهنگی” است نه نتیجه سیاست. پس نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که دولت چین در بخــش مربوط به “وســیله” و به عنوان یک دولت تکنوکرات با کفایت، کار خــود را آنقدر خوب انجام میدهد، تا آن حد خــوب، که اجتماعِ برخوردار از “محتوا”ی مطلوب و مدام رشــدیابنده اصلا دلیلی برای شورش علیه بزرگترین دشمن آزادی سیاسی

خود در مقوله “جهت” و “ارشــاد” نبینــد. دولت در بخش مربوط به “وسیله” از حداکثر توان و قدرت قشر تحصیلکرده و شایسته برای مدیریت کشور استفاده میکند و ظاهرا برای یک شهروند چینی در شهرستان تیوآن در اســتان هونان در جنوب مرکزی چین، که از سال 2009 در شــبکه اجتماعی ‪Sina Weibo‬ و ســپس در WeChat میتواند با مراجعه به سایت

taoyuan.gov.cn خدمات “استاندارد” اداری )با وصف ارزانی، کیفیت و استمرار( از دولت محلی دریافت کند )دو مقاله قبل در باب طریقیت داشتن سیاست نه موضوعیت داشتن آن و تجربه یکی از شهرهای هلند( دلیلی برای شکایت ندارد: 11 ) جدول 2) بدون تردید، یکــی از بزرگترین ســتونهای قوام و

پایداری هر جامعه دســتگاه عدالت اســت. دستگاه قضایی چین در مجازات فعلی که جرم اعلام میکند ظاهرا شوخی ندارد: «سال گذشته 12 جوان به اتهام فروش ابزار دور زدن فیلترینگ دســتگیر و یک نفر از آنان به دلیل تماشای یک ویدئوی ممنوعه، به زندان ابد محکوم شــد». 12 در عوض، «کاربران اینترنت بعد از اینکه یک دانشجو از طریق موتور جستوجو با یک دارو آشنا شده و دراثر مصرف، فوت نمود، موفق شدند تا دولت خود را وادار کنند سریعا قانونی در زمینه تبلیغات اینترنتی و پیوندهای ناخواسته تصویب کند.» کشوری که در رتبه آخر لیست دشمنان اینترنت است و از نظر خانه آزادی وضع بهتری از او داریم، مقایسه کارآمدی سیستم قضاییاش با ما قابل تامل است: )جدول 3) ادامه در صفحه7

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.