مهندسي اجتماعي هنرسياه

Asre Ertebat - - ايستگاه -

طبق تعريف مهندسياجتماعي هنر فريفتنانسانهااست؛ در مهندسياجتماعي، افرادی که مسووليت دارند فريب ميخورند و با اراده خود اقدام به افشاي اطلاعات میکنند. ازآنجا که انسان در زنجيره امنيت آخرين لايه امنيتي است، فريب خوردن او بسيار سنگين تمام میشود. درعصر انقلاب اطلاعات، اطلاعات ارزشــي بيش از گذشته پيدا کرده و به يك دارايي تبديل شده است. لذا حفاظت فيزيكي از اطلاعات روز به روز بهتر و سختگيرانهتر ميشود. اين کتاب توسط محسن قاسمی و محمد سادات در 132 صفحه نوشته شده و انتشارات ناقوس آن را به قيمت 12 هزار تومان منتشر و عرضه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.