چگونهازویروسهایکامپیوتریدرامانباشیم؟

Asre Ertebat - - بازار -

اگرچه در ســالهای اخیر بــازار خرید و فروش کالاهای کامپیوتری به شــدت بیرونق اســت، اما برخــی از کالاها مانند قطعــات کامپیوتری، کالاهــای محافظتــی و نرم افزارهــای امنیتی همچنان بازار گــرم و پررونقــی دارند. حقیقت این است که افزایش قیمت کالاهای کامپیوتری به جلب توجه خریداران به ســمت نرمافزارهای امنیتــی منجر شــده اســت. به همیــن دلیل آنتیویروسها بازار گرمی داشته و همچنان جزو نرمافزارهای مورد اعتماد کاربران بهشمار میآیند. به گفته کارشناسان، ناامن شدن فضای اینترنت موجب شــده اســت که نیاز به یک ابزار محافظ در مقابل ایــن خطرها برای هر یــک از کاربران کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری، از گوشــیهای موبایل گرفته تا لپ تاپ و کامپیوترهای رومیزی و سرورهای بزرگ و... حس شود؛ چراکه کاربرانی که حداقل از یــک آنتی ویروس مناســب روی سیســتمهای خود اســتفاده میکنند، تا حدود زیادی میتوانند بر این مخاطرات فایق آیند. انتخاب و خرید یک آنتیویروس مناســب برای برخــی از کاربــران کالاهای دیجیتالی ســخت است و هنگام انتخاب با پرســشهایي مانند چه آنتیویروســي مناسب ماســت؟ چرا باید وقتی نســخه های قابل دانلود وجود دارند براي خرید آنتیویروس هزینه کنیم؟ و... مواجه میشوند. در این متن سعی کردهایم به برخی از این پرسشها پاسخ دهیم.

آنتیویروس اورجینال خریداری کنید

این روزها اســتفاده از نرمافزارهای قفلشکسته و غیراورجینال مرســوم شده و اســتفاده از این نرمافزارها دردســرهای بســیاری برای کاربران آنها بهوجود آورده است. به همین دلیل مهمترین فاکتوری که هنگام خرید یک محصول امنیتی باید در نظر بگیرید، اصل )اورجینال( بودن محصول و خودداری از خرید محصولات قفلشکسته موجود در بازار است. ایــن موضــوع )اورجینالبــودن آنتیویروس( نهتنها باعث میشــود از اطلاعات دیجیتال شما بهدرســتی حفاظت شــود، بلکه آنتیویروس با بهروزرســاني طــی زمــان شــما را در مقابــل آلودگــی جدیــد نیــز محافظــت می کنــد. برای تهیه محصــولات اورجینــال می توانید از فروشگاههای معتبر موجود در بازار و یا سایتهای معتبر اینترنتی استفاده کنید. البته خرید اینترنتی میتواند شیوه بهتری باشد؛ چراکه بهراحتی قابل دسترس بوده و با پرداخت الکترونیکی، می توانیــد در کوتاه ترین زمان کد فعالســازی قانونی را دریافت کنید؛ ضمن آنکه علاوه بر قیمت پایین تر نســبت به سی دی های فیزیکی آنتیویروس، بیجهت هزینه اضافی برای سیدی و بستهبندی پرداخت نمیکنید.

میزان کشــف ویروس آنتیویروس را بررسی کنید

نــرخ شناســایی یا میزان کشــف ویــروس هر آنتی ویروس مهم تریــن ویژگی آن اســت. این ویژگی نشــان میدهد که در زمان انتشــار یک ویروس نرخ شناســایی و محافظت از سیستم به چه میزان است.

نرم افزارهــای ضدجاسوســی برای جستوجوهای پرخطر

باید توجه کنید که امروزه جاسوســی اینترنتی برای کاربران کامپیوتر بــه واقعیتی گریزناپذیر تبدیل شده است. حاصل کمی غفلت هنگام گشت زدن در وب، ممکن اســت شــما را با کوکیهای متجاوز و پاپآپهای تمامنشدنی روبهرو سازد. بســیاری از کاربــران بــرای اینکه از شــر این پلیدیهــای اینترنــت در امــان بماننــد، بــه نرمافزارهای ضدجاسوسی ‪Anti Spyware(‬ ) پنــاه میبرنــد، امــا اگــر انتخــاب برنامههای ضدجاسوســی و ضدتبلیغاتی بــا دقت صورت نگیرد، درمان آن ممکن است بدتر از خود مرض از آب در بیاید. اگر بهدنبــال راهی برای مقابله با پاپآپها هستید، گوگل، یاهو و MSN ابزارهای خوبی برای مسدود کردن این پنجرهها را بهطور رایگان عرضه میکنند.

تعداد بهروزرسانی را مد نظر قرار دهید

هرچه تعداد به روزرسانی یک آنتیویروس بالاتر باشد، نشــان میدهد که شــرکت عرضهکننده ســریعتر به عرضه امضاهای ویروسهای جدید میپــردازد و طبیعتــا سیســتمها بــا توجه به بهروزرسانیهای بیشتر با احتمال آلودگی کمتری روبهرو هستند.

به الگوریتمهای هوش مصنوعی اهمیت دهید

باتوجه به تغییــر روزانه و تولید نســلهای جدید ویروس ها، امکانات شناســایی ویروس ها فقط بر اساس امضا کافی نیســت و این نیاز وجود دارد که نرمافزار آنتیویروس بتواند بر اساس رفتارهایی که یک فایل دارد، تشخیص دهد که فایل حاوی بدافزار اســت یا خیر. در ایــن روش نرمافزارهایی که نرخ شناسایی بالاتری دارند گزینههای بهتری هستند.

میزان ســنگینی نرمافــزار را در نظر بگیرید

هر کــدام از محصولات آنتیویروس، بســتهای شــامل امکانات مختلف از جملــه آنتیویروس، ابزارهای پیشــگیری، ضد هک، ضــد هرزنامه، کنترل ابزارهــای جانبی، رمزنــگاری، مدیریت رمز عبــور و… ارایــه می دهند که بر اســاس مشخصات سختافزاری سیستم میتواند کندی محســوس یا غیرمحسوســی را در روند کاربری کامپیوتر ایجــاد کند که با توجه به مشــخصات ســختافزاری دســتگاه و امکانات مورد نیاز به انتخاب آنتیویروس بپردازد.

به قیمت کالا توجه کنید

نکتهای که باید به آن توجه بســیار شــود، قیمت آنتیویروسهای موجــود در بازار اســت. با توجه به فرهنگســازیهای صورتگرفته در چند سال گذشته از یکســو و افزایش ضریب نفوذ اینگونه از نرمافزارهای امنیتی از ســوی دیگر، بسیاری از تولیدکنندگان مطرح جهانی با کاهش قیمتهای خود سعی کردهاند زمینهاستفادهاز یک آنتیویروس مناسب را برای تمام کاربران دنیای دیجیتال فراهم آورند. به همین دلیــل ایــن کالا در تنوع قیمتی گوناگونی در بازار موجود است که میتوانید با توجه به نیاز و میزان مراجعه خود به فضای پرخطر از یک آنتیویروس مناسباستفاده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.