Asre Ertebat

کداک هم دوربین عکاسی چاپفوریعرض­هکرد

- Global Snap

هرچند کداک در دنيای دوربينهای ديجيتال فعاليت کمرنگی داشــته، اما میدانيم که در صنعت فيلم و ســينما، سابقهای بسيار درخشــان دارد. اين شــرکت بهتازگی از دوربينی به نام

Printomati­c رونمايی کرده که لذت چاپ آنی روی کاغذهای دو در ســه اينچی را در بدنهای شــيک و ســاده و ارزانقيمت ارايه میدهد. اين دوربين که در دو ترکيب رنگ خاکســتری و زرد عرضه میشــود، تنها 70 دلار قيمت دارد و میتوان از آن بهعنوان دوربين ديجيتال نيز اســتفاده کــرد. چاپ عکس در

Printomati­c روی کاغذهای Zink فاقد جوهر کداک انجام میشود که در بســتههای 20 و 50 تايی با قيمت 9 و 20 دلار در دسترس هستند و برای شــروع در بستهبندی دستگاه يک مجموعه ۱0 عددی از اين کاغذها عرضه میشود. دوربين Printomati­c همانند ســاير دوربينهای چاپ آنی، فاقد نمايشگر اســت و تنها چند LED روی آن وضعيت باتری و چاپ را در معرض اطلاع کاربر قــرار میدهند. بخش جلويی دوربين تنها دربرگيرنده چشمی، نشانگر تايمر و لنز دوربيناست که فاصله کانونی ثابت هشت ميليمتری دارد. در بخش فوقانی کليد روشن و خاموش و دکمه عکاسی نصب شدهاند و در بخش پشتی نيز کليدی برای باز کردن خشاب کاغذ چاپ در نظر گرفته شده اســت. ظاهر دوربين Printomati­c کداک بسيار ساده است و زمين تا آسمان با ســاختههای فوجیفيلم تفاوت دارد. ساخت دوربين Printomati­c توسط شــرکتی به نام C+A

انجام می شــود که تنها نام و نشان کداک را روی اين دوربين میچسباند و ساخت دوربينهای جديد پولارويد را نيز بر عهده دارد. طبق گزارش اين سازنده، دوربين Printomati­c دراصلهمانم­دل ساختپولارو­يداستکهدوس­الپيش معرفی شده و تنها ظاهر آن تغيير يافته تا عامهپسندتر شود. نکته جالب اينجاست که دوربينهای موفق چاپ آنی پولارويد موجب شدند تا کداک نيز از اين بازار سهم بخواهد، اما بهدليل تشابهات دوربينهای کداک به طرحهای انحصاری پولارويد، شــرکت پيشتاز کداک را به پايمال کردن حقوقانحصار­ی متهم کرد واين برند در سالهای دهه 80 از بازار حذف شد.

 ??  ??

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran