7 Tekken ،تجربهیکچالشپرهیجان

Asre Ertebat - - گوناگون - ابوالفضل منافزاده

اگر بخواهیم چند بازی که در دوران کودکی و نوجوانی شب و روزهای بسیاری را صرف آنها میکردیم انتخاب کنیم، بدون شــک بازیهایی مانند فوتبــال 99 Tekken،‬ و ‪Mortal

Kombat در میان آنها خواهند بود. بازی Tekken که در ابتدا روی کنسول سونی 1 عرضه شد، توانست به موفقیت و محبوبیت زیادي میان تمامی افرادی که حتی یک بار آن را تجربه کرده بودند دست یابد. با پیشرفت صنعت گیم و ورود کنسولهای جدید به بازار، این بازی نیز با ریتم ثابت و البته کندی روی نوار پیشرفت قدم برداشــت و چند سال یکبار شاهد عرضه نســخه جدیدی از این بازی محبوب بودهایم. اصلیترین رقیب Tekken، بــازی Kombat‬ ‪Mortal بوده است که از ابتدای حضور اولین کنســولها در بازار، با

Tekken رقابت سخت و نفســگیری داشته است و آخرین نسخه از آن نیز با عنوان ‪Mortal Kombat X‬ عرضه شد. بهعلاوه در این میان شاهد ظهور رقیبی جدید و البته بسیار قدرتمند برای این دو بازی با عنوان Injustice نیز هستیم که قشر وسیعی از طرفداران این سبک را هدف گرفته است. در این شــماره با بررســی بازی ‪Tekken 7‬ با عصر ارتباط همراه باشید. در جایی که بازیهای رقیب Tekken دست بهکار شدهاند تا ســهم خود از بازار بازیهای ویدیویی را باز پس بگیرند، کمپانی نامکو نیز با عرضه بازی 7 Tekken طرفداران خود را به تجربه یک چالش جدید و سراســر هیجان دعوت کرده اســت. این بازی که با سبک مبارزه شــرقی و کاراکترهای فراموشنشدنی خود ناخودآگاه ذهنمان را به سمت خاطرات کودکی و نوجوانی خود میبرد، بهصورت اولیه در تاریخ 18 مارس سال 2015 میلادی برای پلتفرمهای PlayStation 4, ‪Xbox One, Arcade game, Microsoft‬

Windows عرضه شد. همچنان درصدد نابودی هیهاچی داســتان این بازی همچنان در ادامه دشمنیهای تکراری خاندان میشــیما روایت میشود، اما ســرانجام بازی دلیل کشته شــدن کازومی توســط هیهاچی را به تصویر خواهد کشید و پرونده پیچیده جنگ و جدال در خاندان میشیما را خواهد بســت. آکویا و کازویا هر کدام با دلایل و اهداف خود در صدد نابودی هیهاچی میشیما هستند. از سوي دیگر تیم تکن بهدنبال جین کازاما اســت تا او را به میشیما زایباتسو برگردانند. داســتان بازی در ابتدا توســط یک خبرنگار که بهنوعی راوی محسوب میشــود روایت شده و شامل چند بخش اصلی و فرعی میشــود و در پایان بازی نیز بهخوبی جمع بســته خواهد شد. در بخش فرعی شــاهد 22 مبارزه به وسیله 22 شخصیت هستیم که مانند نسخه های قدیمی بازی Tekken، با پیروزی در هر کدام قســمتی از بخش فرعی داســتان روایت میشــود. بهعلاوه این بخش کمک خواهد کرد تا هر 22 شــخصیت بازی را بهتر بشناسیم و به اهدافشان در بازی پی ببریم. اما قطعا بخش داستانی در بازیهای مبارزهای نقش اصلی را ندارد و این گیمپلی بازی اســت که در این سبک حرف آخر را میزند. در این بازی شــاهد حضور36 شخصیت مختلف هستیم که هرکدام سبک کلاسیک مبارزهای خود را خواهند داشت که یاد و خاطرات آنها در نسخههای ابتدایی این بازی را زنده میکنند. همان ســبکهای مبارزه از شخصیتهای نام آشــنا به این بازی ارث رسیده اســت و قادر خواهید بود با کمبوهای پشت ســر هم حریف خود را درهم بکوبید. به غیر از ایــن کمبوهای دوستداشــتنی، قابلیتهایی مانند

‪Rage Move،Power Crush‬ و حتــی اســتفاده از دیوارهای محیط بازی برای ضربه زدن به حریف نیز به بازی اضافه شــده که هرکدام در جای خود قابلیت جالبی بهنظر میرسند. حرکت ‪Rage Move‬ همان حرکت مخصوص هر شخصیت است که بازی در شرایط خاصی امکان استفاده از آن را به بازیکن خواهد داد و در صــورت اجرای صحیح، بازیکن میتواند مقدار زیادی از نوار ســلامتی دشمن خود بکاهــد. حرکــت ‪Power Crush‬ نیز بــه بازیکن امکان میدهد تا در زمانی که زیر ضربههای مداوم حریف خود قرار دارد، بتواند با از دست دادن مقدار مشخصی از سلامتی خود به او ضربه بزند. علاوه بر این، قابلیت صحنه آهسته شدن از ‪Tekken 6‬ به این بازی رسیده است تا با حساسیت بیشتری بتوانید برخی از ضربههای همزمان را مشاهده کنید. در کل میتوان ادعا کرد که سازندگان Tekken خلاف جریان آب شنا میکنند و برخلاف بازیهای مبارزهای دیگر که روز به روز در حال مدرن شدن هســتند، این بازی همچنان حالت کلاسیک خود را حفظ کرده و برخی از قابلیتهای جدید را به آن افزوده است. علاوه بر بخش داســتانی، بخشهای اصلی دیگر بازی به دو دسته آفلاین و آنلاین تقسیم می شــوند که بخش آفلاین این بازی شــامل شــاخههایی ماننــد ‪Arcade Bttle‬

‪Treasure Battle،VS Battle‬ ،و Practice میشود. بخش ‪Arcade Battle‬ مربوط به قســمتی است که باید در آن با هوش مصنوعی بازی در قالب پنج مسابقه به رقابت بپردازید. بخش ‪Treasure Battle‬ مربوط به قسمتی است که بازیکن باید با کاراکتر مورد علاقه خود به مبارزه با باقی شخصیتهای بازی پرداخته و همانطور که از اسم این بخش مشخص اســت، پس از پیروزی در مســابقات صندوقهای جوایزی را بهدســت بیاورد. بخــش ‪VS Battle‬ در بازی قطعا لذت بخش ترین آنها خواهد بود، زیــرا اغلب قریب به اتفاق کاربران و دوستداران مجموعه Tekken قرار است با دوستان خود در این بخش به مبارزه بپردازند و به یاد اولین قســمتهای این بازی برای یکدیگر کری بخوانند. آخرین بخش از قسمت آفلاین بازی مربوط به بخش Practice یا تمرینی آن است که بازیکن میتواند برای ارتقای تواناییهای خود در اجرای فنون مختلف در آن به تمرین بپردازد.

بخش آنلاین این بازی خود به سه قسمت مختلف Player

Match،Ranked Match‬ و ‪Tournament تقسیم میشــود که بهخصوص برای کاربران ایرانی، بخشی کاملا عذابآور بهحساب میآید. مشکلاتی مانند پیدا نشدن حریف و از همه مهمتر اختلاف پینگ که باعث بروز لگهای بسیار زیادی حین بازی میشود، بهکلی فکر آنلاین بازی کردن را از سر برخی از کاربران این بازی بیرون میاندازد. در کل اگر مشــکل پینگ را فاکتور بگیریم تنها بخش از بازی آنلاین بخش مربوط به تورنمنت آن است که اگر میزبان آن ناگهان آفلاین نشود و بهطور کلی تورنمنت را حذف نکند، میتوانید از آن لذت کافــی ببرید و با دیگر افراد در سراســر جهان به رقابت و مبارزه بپردازید. از بخشهای جالب دیگر در بازی میتوان به آرشیو مجموعه

Tekken اشاره کرد که تمامی تصاویر و ویدیوهای خود را در قســمت گالری آن جمعآوری کرده تا کاربران تازهوارد

Tekken نیز بتوانند از داســتانهای قسمتهای گذشته این بازی پیشزمینه داشته باشند و اطلاعاتی را کسب کنند. بهعلاوه با کمــک پولهایی که در مبــارزات و صندوقهای قسمت ‪Treasure Battle‬ بهدســت آوردهاید میتوانید هم شــخصیت پروفایل خود و هم شخصیتهای دیگر بازی را شخصی ســازی کرده و برای آنها آیتمهــای مختلفی را خریداری کنید. گرافیک

همانطور که در بخش گیمپلی بازی اشــاره شد، مهمترین شاخصه این بازی حفظ حالت کلاسیک خود بوده و برخلاف رقبایی مانند ‪Mortal Kombat‬ که به کلی از نظر ساختار گرافیکی نسبت به نســخههای ابتدایی آن تغییر کرده اند، همچنان از ترکیب گرافیک کلاسیک خود با گرافیک امروزی و مدرن بهره میبرد که البته این موضوع به مذاق عدهای از کاربران و طرفداران Tekken که انتظار تغییرات اساســی در این زمینه بودند، خوش نخواهد آمد. در کل نظردهی در مورد این بخش از بازی به اندازه زیادی به ســلیقه کاربر آن بســتگی دارد و هرکس میتواند دیدگاههای مختلفی را در مورد آن ارایه کند. در پایان تنها نکتهای که میتوان از بررسی این بازی برداشت کرد، این است که Tekken 7 نیز همانند قسمتهای قبلی این بازی، بر پایه و سیاست نامکو در زمینه حفظ اصالت سری

Tekken ساخته و عرضه شده و این کمپانی با حفظ استایل کلاسیک Tekken 7 برخی قابلیتهای خوب و بجایی را در آن گنجانده است. در مجموع عصر ارتباط برای این بازی نمره 9 از 10 را در نظر گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.