دادستان تهران از تلگرام شکایـتکرد

Asre Ertebat - - صفحه اول -

موضعگيريهاي ايران عليه تلگرام به خاطر مسايلي همچون عدم مسدودسازي كانالهايي كه داراي محتواي مجرمانه هستند و همچنين عدم موافقت جهت انتقال سرورهاي اين پيامرسان به داخل خاك ايران، سرانجام از وضعيت هشدار و تهديد خارج شد و در هفته گذشته...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.