ایرانسل؛ کوهی ایستاده در برابر شکایتها و تذکرات

Asre Ertebat - - ارتباطات -

این روزها ایرانسل با تبلیغات گسترده رسانهای جهت ترغیب مردم برای تبدیل یا خرید سیمکارت دایمی این اپراتور تلاش میکند. به همیــن منظور یکی از طرحهای تشــویقی که با تبلیغات وسیع تلویزیونی انجام میشد، وعده ارایه 20 گیگ اینترنت در ماه اول و شش گیگ اینترنت در شش ماه ابتدایی در ازای خرید سیمکارت دایمی یا تبدیل سیمکارت اعتباری به دایمی این اپراتور بود که برای ترغیب کاربران به استفاده از سیمکارتهای دایمی ایرانسل در نظر گرفته شده است. بر این اساس ظاهرا متقاضیان از سه روش ترابرد از اپراتورهای دیگر، خرید سیمکارت دایمی ایرانسل یا با تبدیل سیمکارت اعتباری ایرانسل به دایمی، میتوانستند از این طرح تشویقی بهرهمند شوند. هفته گذشته یکی از مشترکانی که قصد استفاده از این طرح تشویقی را داشته با مشکلی مواجه شد که مرور آن جالب است.

صدور صورتحساب نجومی

این کاربر ایرانسل در خصوص مشکل خود به خبرنگار ما گفت: من با دیدن طرح تشویقی ایرانسل، با این انگیزه که از 20 گیگ اینترنت در یک ماه اول و شش گیگ در شش ماه )در مجموع 36 گیگ( اینترنت بهرهمند شوم، تصمیم گرفتم سیمکارت اعتباری ایرانسل خود را با پرداخت 30 هزار تومان به دایمی تبدیل کنم. در طول ماه اول با توجه به اینکه میدانستم 20 گیگ اینترنت تشویقی دارم، با خیال آســوده به استفاده از اینترنت گوشی پرداختم، اما با صدور صورتحســاب مــاه اول دیدم که رقم باورنکردنی 100 هزار تومان برای پرداخت تعیین شده است! این کاربر پس از مراجعه به e-care ایرانســل مشــاهده میکند که اپراتور دوم فقط هشــت گیگ اینترنت رایگان برای او در نظر گرفته و 12 گیــگ باقی مانده از 20 گیگ طرح تشویقی را روی صورتحســابش آورده است. در واقع 12 گیگی که باید جزو طرح در نظر گرفته شــود بهصورت آزاد محاسبه شده بود.

پیگیری و شکایت مشتری

این مشترک ایرانسل البته باوجود تماسهای مکرر با سامانه مشتریاناپراتور دوم پاسخ مناسبی دریافت نمیکند. در مرحله بعد تصمیم میگیرد به ثبت شکایت در سامانه 195 )سامانه شــکایات مردمی وزارت ارتباطات( اقدام کند. اپراتور 195 با اعلام پیگیری مشکل، از مشترک متضرر میخواهد تا دریافت پاسخ یک هفته صبر کند. سرانجام یک هفته دیگر هم میگذرد و خبری از پاسخگویی ایرانســل نمیشــود و کاربر متضرر در نهایت به ثبت مجدد شکایت در سامانه 195 اقدام میکند. پس از ثبت شکایت دوم، گویا این بار نتیجهای حاصل شده و صورتحساب 100 هزار تومانی اصلاح و رقم آن صفر میشود! جالب آنکه پــس از ایــن کشوقوسهای خســتهکننده و آزاردهنده وقتی کاربر برای مصرف باقیمانده حجم خود به دانلود ميپردازد، پس از یک گیگ مصــرف متوجه کاهش زیاد سرعت دانلود میشود و سرعت به 256 کیلوبیت کاهش مییابد! اینکه چه تعداد از مشترکان ایرانســل احتمالا با مشکل این کاربر مواجه شده باشــند، موضوعی بود که قصد پیگیری آن از روابطعمومی شرکت ایرانسل را داشتیم که طبعا انتظارمان درست از کار درآمد و پاسخی دریافت نشد.

سایر شکایتهای بیحاصل از ایرانسل

اما بهجز شکایت این مشــترک ایرانسل که مستندات آن در سامانه 195 نیز موجود است، برخی دیگر از مشترکان ایرانسل نیز اعتراض و مشکلات خود را با دیگر رسانهها مطرح کردهاند تا شاید به کمک آنها بتوانند به نتیجه برسند. در یک نمونه، خبرگزاری ایرنــا بهتازگي گزارش داد که قطع شدن گاه و بیگاه شــبکه ارتباطی اپراتور دوم ارتباطی کشور موسوم بهایرانسل و نیز قطع و کندیاینترنت آن در ساعتهای مختلف شبانهروز عمده مشکلاتی اســت که مشترکان این شرکت با آن درگیر هستند و بر این اساس تعدادی از مشترکان ایرانســل همین اواخر از قطع ناگهانی خدمات و کند شدن سرعت اینترنت و در نتیجه مشــکلاتی که برای آنان ایجاد میشود، گلهمند هستند. بهجز این موارد که البته چندان مورد توجه مســوولان ناظر بر عملکــرد اپراتورها قــرار نمیگیرد، در مردادماه امســال خبرگزاری فارس در گزارشی از شــیوه کار عجیب ایرانسل در رزرو بستههای اینترنتی خبر داد که مصداق علنی تضییع حقوق مشترکان این اپراتور است. در این گزارش اعلام شد که ایرانسل اندکی مانده به پایان بسته اینترنتی، بسته رزرو را فعال میکند، امااشکالاصلیاینجاست که در شرایطی که هنوز بسته اصلی بهاتمام نرسیده، بسته دوم همزمان فعال شده و مهلت زمانی آن نیز محاسبه میشود که در این صورت اگر حتی مشترک به هر دلیل استفاده از بسته اول را متوقف کند و بسته اول حتی بهپایان نرسد، بسته دوم با گذشت زمان بدون استفاده منقضی و پول آن به حساب کاربر منظور میشود. برای مثال مشــترک به جای اینکه 30 روز مهلت داشته باشد، 25 روز مهلت دارد. این خبرگــزاری موضوع را بارها و بارها بــا درج گزارشهای مختلف مبنی بر پیشخور کردن اینترنت مشترکان ایرانسل منتشر میکند و در نهایت علیاصغر عمیدیان، رییس وقت ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اینطور پاسخ میدهد: شروع بسته رزرو قبل از اتمام بسته اول قانونی نیست. با وجود این پاســخ، هیچ اقدام مشخصی برای اصلاح رویه این اپراتور از سوی مسوولان رگولاتوری بهعمل نمیآید و ظاهرا تلاش میشود این موضوع به فراموشی سپرده شود. اما پیگیری این موضوع ادامه می یابد تا آنکه بر اساس یک پاسخ غیررســمی از ســوی رگولاتوری گفته می شود: به ایرانســل در این باره تذکر داده شــده و برای اصلاح رویه مهلت در نظر گرفته شده است که در صورت عدم اصلاح با اپراتور برخورد خواهد شد. البته هنوز هم مشــخص نیســت که چرا رگولاتوری پاسخ رسمی به این مســاله مبهم نداده و آیا اصلاحات لازم بهعمل آمده است یا نه؟

نمونههای دیگر از عملکرد ایرانسل

اما پیش از این نیز متضرر شدن مشترکان اپراتور دوم بهدلیل اشتباه رویه مسبوق به سابقه بوده است. برای مثال، در گذشــته ایرانسل پایان بســته اینترنت را به مشترکان اطلاع نمیداد و با پایان بسته، مصرف با تعرفه گران و آزاد محاسبه میشد که باعث اتمام شارژ اعتباری یا صدور قبضهای نجومی برای مشترکان میشد. نکته قابل توجه آنکه در نهایت پس از مدتها تضییع حقوق مشترکان و پیگیری رســانهها، بهاجبار دستور رگولاتوری، ایرانسل ناگزیر به پذیرش اطلاعرسانی پیامکی به محض پایان بسته اینترنتی شد و رویه تغییر کرده و مشابه روش عملکرد دو اپراتور دیگر شد.

پرده جدید از سریال بورسی شدن ایرانسل

هنوز مشخص نیست، نتایج «تذکرات» رگولاتوری به ایرانسل چیست و مشخصا چه چیزی از درون این بهاصطلاح تذکرها درآمده است، اما آنچه فعالان این حوزه در جریان آن هستند، این است که سازمان رگولاتوری )به دلایلی نامعلوم( بهویژه در چهار سال گذشته رویکرد بسیار محتاطانه و گاه حمایتی از این اپراتور داشته است. در خصوص رویکــرد حمایتی میتوان بــه دادن پهنای باند بهمراتب بیشــتر به ایرانســل در قیاس با اپراتور اول کشور بهمنظور توســعه خدمات نســل 3 و 4 و همچنین اعطای با تاخیر پروانه نسلهای پیشرفته به همراه اول اشاره کرد که با این اقدام حمایتی رگولاتوری، اپراتور قالب کشور )همراه اول( در شرایط نابرابر رقابتی قرار گرفت تا رقیب فرصت بیشتری برای پیشرفت داشته باشــد؛ موضوعی که بهروشني از سوی مدیرعامل همراه اول اعلام شد. در خصوص رویکرد محتاطانه نیز بهجز ملاحظاتی در خصوص اعلام آمــار ســیمکارتهای بیهویت، میتوان بــه ناتوانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )و البته انبوهی از نهادهای مسوول دیگر( در بورسی شدن ایرانسل اشاره کرد که همچنان هم این موضوع پس از گذشت سالها در بلاتکلیفی بسر میبرد. نکته قابل توجه اینکه هفته گذشــته پرده جدیدی از سریال طولانی بورسی شدن ایرانسل بالا رفت و مدیر پذیرش بورس تهران در پاسخ به پرسش همیشــگی مبنی بر زمان پذیرش ایرانسل در بورس گفت: در دوره وزیر سابق )محمود واعظی( بارها با شرکت و سهامدار عمده جلسه گذاشتیم. حتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مجوز اینها را میدهد درخواست ورود ایرانسل به بورس را دارد، اما تاکنون متولیان این مجموعه پاســخی برای این امر نداشتهاند.

مدیر پذیرش بورس با تاکید بر اینکه ایرانسل شرکت سودده و مهمی است، تصریح کرد: برای حضور ایرانسل در بورس از برخي نهادهای بالاتر کمک خواستیم و به دستور حاکمیتی نیاز داریم. وی این را هم یادآور شــد که به ســهامدار عمده )شــرکت چندملیتی MTN مستقر در آفریقای جنوبی( فرمول دادیم بهطوریکه پنج درصد از سهام در بورس تهران و پنج درصد در بورس ژوهانسبورگ عرضه شود، اما هنوز پاسخ درستی از آنان دریافت نکردهایم! خلاصه سخن اینکه شرکت ایرانسل همچون کوهی استوار، بدون نگرانی از تذکرها و اطلاعرســانیها و گزارش رسانهها ایستاده است تا به این ترتیب پیامهای مختلفی را به همگان بدهد، که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.