مشتی نمونه خروار...

Asre Ertebat - - ارتباطات - زهرا ميرخانی rmirkhani@yahoo.com

پرده اول.

سه سال پیش شورایعالی فضای مجازی با تصویب آییننامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را موظف کرد تا معضل پیامکهای تبلیغاتی ناخواســته را پیگیری کنند. طبق این مصوبه وزارت ارشاد نقش محوری در اجرای مصوبه ساماندهی پیامک انبوه و مرکز ملی فضای مجازی نقش نظارتی بر اجرای مصوبه داشــته اســت و وزارت ارتباطات نیز قرار شد با راهاندازی ســامانه یکپارچه لغو پیامکهای انبوه شرایطی را فراهم کند تا مشترکان ســه اپراتور موبایل بتوانند دریافت پیامکهای ناخواسته را حذف یا لغو کنند.

پرده دوم.

حال سه سال از تصویب آییننامه ساماندهی پیامکهای انبوه میگذرد، پیامکهای ناخواسته همچنان موبایلهای مشترکان را آماج حملات خود قرار دادهاند و باز هم صدای اعتراض مردم بلند شده است. علیرغم این که وزارت ارتباطات سامانهای را برای غیرفعال کردن خدمات پیامکی کاربران موبایل در نظر گرفته است اما کاربران عاصی شدهاند، به نظر میرسد این سامانه کارآمد نیســت و بمباران پیامکهای تبلیغاتی ادامه دارد.

پرده سوم.

با بالاگرفتــن اعتراضهای دوباره مردم و رســانهای شــدن آزار و اذیت پیامکهای تبلیغاتی برای کاربران، وزیر ارتباطات هم وارد گود شده است و از راهاندازی ســامانه دریافت گزارشهای آنلاین از شکایات مربوط به مزاحمتهای پیامکی خبر دادهاست. وزیرارتباطات گفته به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شده که با تمام توان جلوی مزاحمت برای مردم را بگیرد. از سوی دیگر رگولاتوری وعده رفع مشکل تا پایان ماه جاری را داده است و معاون مرکز ملی فضای مجازی هم بابت تاخیر سه ساله به وزارت ارتباطات تذکر داده است و خلاصه حالا مسوولان وارد میدان شدهاند و همه در حال پیگیری هستند و البته بازهم باید منتظر نتیجه ماند.

پرده آخر.

کم نیستند در کشور ما قوانین و مقرراتی که تصویب میشوند و به حال خود رها و به بایگانیها سپرده میشوند. این فرایند برای بسیاری از امور در همین حوزه فاوا رخ داده است؛ به این ترتیب که جلسات متعدد برگزار و قوانین و مقرراتی وضع میشوند و در آن مقطع خاص به تیتر اخبار هم تبدیل میشونداماازاجرایی شدن آنها خبری به گوش نمیرسد. اگر صدای اعتراضی بلند شد مسوولان به تکاپو میافتند و اگر واکنشی ایجاد نشود قوانین به بایگانی تاریخ سپرده خواهند شد. موضوع پیامکهای تبلیغاتی انبوه نیز متاسفانه یکی از هزاران موردی است که این اتفاق برایش رخ داده و تنها مشتی نمونه خروار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.