ایرانICTای ازرتانلیگدررهافتمها یش كهک گاذیشتت کرد

Asre Ertebat - - ويژه - پريسا خسروداد [email protected] ICT ICT

علاقهمندي ایرانيها به كد یك در سیمكارت تلفن همراه را همه ميدانند. بهطوري كه فردي كه داراي شماره تلفن همراه با كد یك است همواره نسبت به این موضوع آگاه است كه فارغ از این كه شماره مورد نظر كي و چگونه به وي واگذار شده است، به محض اعلام آن در هر جایي اعم از اماكن عمومي، جمع دوستان، هنگام كاریابي و یا موارد مشابه، ممكن است با این ظن كه او فردي مرفه، احتمالا پولدار و چه بسا باكلاس باشد، قضاوت شود. صرفنظر از اینكه قضاوت كردن افراد با توجه به شماره موبایلشان چقدر حقیقي و چقدر غیرواقعي است، نباید از این واقعیت غافل شد كه همچنان در بازار فروش سیمكارت، پس از شمارههاي رند، شمارههایي قرار دارند كه پس از 912 با عدد یك آغاز ميشوند. این رویكرد، به زماني بازميگردد كه حدود دو دهه پیش و با واگذاري نخستین سیمكارتهاي تلفن همراه توسط شركت ارتباطات سیار، نامبرینگ این شمارهها به گونهاي در نظر گرفته شده بود كه با عدد یك آغاز ميشد. حال با عرضه نامبرینگهاي متنوع و پیششمارههاي مختلف توسط اپراتورها و با گذشت بیش از 23 سال از عرضه نخستین سیمكارت، ایرانيها همچنان ترجیح ميدهند كه سیمكارتي داشته باشند كه از نامبرینگي قدیميتر برخوردار باشد تا شاید به گمان برخي گواهي بر داشتن اصالت و البته نوكیسه نبودن)!( آنها باشد. به قول برخي از دلالهاي این بازار، این سیمكارتها هنوز خز نشدهاند و دولوكسهاي بازار به شمار ميروند. شایعات پیرامون این گونه سیمكارتها در مقطعي از زمان آنقدر افزایش یافته بود كه برخي كیفیت، آنتندهي، عدم قابلیت شنود و حتي امواج و تشعشعات آنها را بهتر از سایر سیمكارتها ميدانستند. با یكدیگر، ضمن بررسي این موضوع به اهم رویدادهاي ICT ایراني در هفتهاي كه گذشت، ميپردازیم.

فوبیاي كد یك را پایاني هست؟

هفته گذشــته معاون نظــارت بــر کالاهای ســرمایه ای و خدمات ســازمان حمایــت از مصرفکننــدگان و توليدکنندگان با تاکيد بر اینكه مردم اصراري بر دریافت پيششماره خاص نكنند از اجرای طرح یكپارچه ســازی یا همان فلت ســازي شــماره های تلفن همراه از نظر نوع، کيفيت خدمات و هزینههای مترتــب آن گفت: بين پيششــمارههای مختلف هيچ تفاوتی وجود ندارد. وي همچنين اظهار داشت، شمارههایی که واگذار شده و به هر دليلی فعال نشده است، باید تعيين تكليف شوند تا امكان ورود آنها به چرخه بهرهبرداری فراهم شود. براساس این گزارش مطابق آمارهای منتشره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا پایان خردادماه امسال مجموع خطوط واگذار شده در کشــور بيش از 156 ميليون مشــترک، مجموع مشــترکان فعال بيش از 83 ميليون نفر و ضریب نفــوذ آن ‪104 13/‬ درصد اعلام شده اســت که همراه اول با داشتن بيش از 67 ميليون مشــترک، داراي بيشترین تعداد مشترک تلفن همراه اســت. معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت از هموطنان خواســت در صــورت مواجهه با هرگونه تخلف در این زمينه مراتب را از طریق شــماره تلفن 124 دریافت و رســيدگی به شكایت مردمی این سازمان و سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتانها در سراســر کشور اطلاع دهند تا اقدام قانونــی لازم درباره آن صورت پذیرد.

اعلام جرم دادســتان ایران علیه تلگرام

موضع گيري هاي ایران عليه تلگــرام به خاطر مسایلي همچون عدم مسدودسازي کانالهایي کــه داراي محتــواي مجرمانه هســتند و همچنين عــدم موافقت جهت انتقال سرورهاي این پيامرسان به داخل خاک ایران، ســرانجام از وضعيت هشــدار و تهدید خارج شــد و در هفته گذشته شكلي جدي به خود گرفت. بر همين اســاس هفته گذشته، دولتآبادي، دادســتان تهران اعلام کرد: عليــه مدیریت تلگرام اعلام جرم شده و این پرونده به ناحيه امور بينالملل دادســرای تهران ارجاع شده است. وي افزود، این که شبكه تلگرام خود را تابع قوانين غربی میداند، مانع از رســيدگی به این اعلام جرم نخواهــد بود. به موجب این اعلام جرم، شبكه تلگرام علاوه بر ارایه خدمات به گروههای تروریستی از جمله گروه داعش، به بستر مناسب برای فعاليت سایر گروه های مجرمانه ســازمانیافته تبدیل شده و ارتكاب جرایم هرزهنگاری کودکان، قاچاق انســان و مواد مخدر را ترویج و تسهيل کرده است. اما هنوز بيشتر از چند ساعت از اعلام این خبر نگذشته بود که مطابق آنچه که از پاول دوروف، مدیر تلگرام انتظار ميرفت، نسبت به این اقدام قوه قضایيه در تویيتر واکنش نشــان داد. وي اعلام کرد ، «شگفتزده شدم از شنيدنش. ما به صورت فعال محتوای تروریستی و پورنوگرافی را درایران مسدود میکنيم فكر میکنم دلایل اصلی این تصميم چيز دیگری اســت .» به هر حال فعلا قضاوت خاصی نمیتوان کرد و باید دید سرانجام این شكایت به کجا میرسد.

خطر سونامياستارتآپهاي بدهكار

چند ســالي است که استارت آپ ها و یا آنچه که تحت عنوان کسب و کارهاي نوپا از آنها یافت ميشود وارد حوزه ایراني شــدهاند و تقریبا روزي نيســت که از چگونگــي فعاليت و وضعيت آنهــا خبري به گوش نرسد. اما فعاليت این تازهواردهاي عرصه فناوري، ابعاد دیگري نيز دارد. هفته گذشته، افشــين کلاهی، عضو کميســيون فناوری اطلاعــات و ارتباطات و اقتصاد رســانه اتاق بازرگانی ایران با تاکيد دوباره بر نزدیک بودن وقوع سونامی شرکتهای دانشبنيان بدهكار به علت شــرایط موجود گفت، ما بدون آنكه بررسی کنيم که آیا این کســب و کار در بازار موفق خواهد شد یا خير از آن حمایت میکنيم پس این ریســک را می کنيم کــه از هر 10 حمایت صــورت گرفته ۹ مورد آن شكســت خورده و سرمایه برنگردد و این ریسک همان سونامی است. الان هــم میبينيــم که تعــداد زیــادی از شرکتهایی که از صندوق نوآوری وام دریافت کردهاند قابليت بازپرداخت ندارند؛ شاید حتی به محصول رسيده باشند و محصول خوبی نيز فراهم کرده باشند و دانشبنيان هم باشند اما بازار را برای محصولشان ندیدهاند یا به هر علت نتوانستند وارد بازار شــوند. مشكل دیگر هم اعطای وام به شــرکتهای دانشبنيان است که در کشورهای خارجی این اتفاق نيفتاده و به جای آن کسبوکارهای نوپا به شرکتهای بزرگتر وصل میشوند. وی در خصوص راهكار جلوگيری از این ســونامی نيز گفت: راهكار این است که ما شــرکتهای دانشبنيان نوپا را به شــرکتهای دیگر و به بازار واقعی وصل کنيم تا هنگام خروج از این حالت گلخانه ای کمكی در کنار خود داشته باشند؛ همچنين شتابدهندهها نيز یكی از مواردی است که در برخی موارد هم در کشور موفق بودهاند.

پاتك سنگین به ناصرخسرویيهاي فضاي مجازي

پيش از ایــن بارها در گــزارش ایرانــي عصرارتبــاط از انتقال دلالان دارو در بــازار ناصرخســرو به فضاي مجازي و کانال تلگرامي و حضور فعال آنها در صفحات اینستاگرام گفته و هشدار داده بودیم. در همين راســتا، هفته گذشته ریيس پليس پایتخت از اجراي ضربتي طرحي تحت عنوان رعد 2 خبر داد که طي آن 102 نفر از افرادي که با حضور در باندهاي ســازماندهي شده به فــروش و توزیع داروهاي قاچــاق و تقلبي از طریق فضاي مجازي ميپرداختند، خبر داد. اعضاي این باند که فعاليت آنها بينالمللي بوده و در خارج از مرزهاي کشــور نيــز به فعاليت ميپرداختند تحت عنوان پانچيآي به فروش سياه دارو، لوازم آرایشي و مواد بهداشتي قلابي ميپرداختند و از محل این کسب و کار، درآمد بالایي نيز براي خود برهم زده بودند. بر اســاس این گزارش، طي سال هاي اخير خرید از فروشگاه هاي اینترنتي، کانال هاي تلگرامي و اینســتاگرام به شدت رواج یافته اســت و بســياري از مردم بر ایــن باورند که صاحبــان ایــن دکان ها در مقایســه با مغازه داران پاســاژها به دليل اینكه بيمه و ماليات واجاره بها نمي پردازند، ارزان فروش هستند. این در حالي است که در درجه اول، حضور کاســبان در فضاي مجازي، صرفا به معناي ارزان قيمتي آن کالا نيست، اما قطعا دسترسي به آن کالا را ســهولت مي بخشد. نكته مهم دیگر این که چنانچه از سایت هاي خرید اینترنتي، اقدام به خرید کالا مي کنيد حتما به نماد اعتماد الكترونيكي توجه کنيد تا در صورت رســيدن خسارت احتمالي و یا اصل نبودن کالا، امكان اعمال هر گونه اقدام قانوني وجود داشته باشد.

از مدیر دوتابعیتی ایرانســل تا امور جوانان

معمولا پس از انتخابات و معلوم شدن سرنوشت اعضاي کابينه، انتصاب معاونان و مدیران داخل وزارتخانه هــا در زمره خبرهای مورد توجه اســت. بر همين اساس هفته گذشته نيز بازار انتصابات حسابي داغ بود. یكي از ایــن تغييرات در خــارج از وزارتخانه ارتباطات بود، که به دليل وجود حساســيت روي فرد مربوطه مورد توجه ICT ایراني قرار گرفت. این فرد، روحاله رحماني، مدیر اســبق برنامههای مایكروسافت و آمازون بود که پس از کنارهگيري از پســت «مدیر کل دفتر امور نوآوری و حمایت از سرمایهگذاری وزارت ICT » در اردیبهشت سال ۹5، به دليل داشتن تابعيت ایالات متحده آمریكا به سمت «مسوول بخش نوآوری و توســعه ایرانسل» منصوب شد. دور دیگري از انتصابات در وزارت ICT نيز متعلق به سمتهایي بود که پيش از این به شكل رسمي وجود نداشتند. بر این اساس، جهرمي با صدور حكمي براي ایــن وزارتخانه و ســازمانهاي تابعــهاش، حكميتحت عنوان دســتيار امور جوانــان ایجاد کــرد و طي آن افــرادي را در احكامي جداگانه معرفي کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.