مسابقه الگوریتم پیشبینیقیمتسهام در ایستگاه آخر

Asre Ertebat - - ويژه -

یكی از موضوعات مهم در بازار مالی و بورس، امكان کاهش ریسک سرمایهگذاری است. این اتفاق به معنی امكان پيشبينی قيمت سهام است. بدین ترتيب میتوان با استفاده از پيشبينی قيمت ســهام در بازههای مختلف بهترین زمان را برای خرید و فروش سهام به دســت آورد. این پيشبينی به عوامل مختلفی بستگی دارد از قيمت قبلی ســهام در دورههای زمانی مختلف گرفته تا عوامل مالی موثر در بازار بورس. به گفته رحمتی، مدیرعامل کارگزاری تدبيرگران فردا، استفاده

از هوش مصنوعی برای پيشبينی قيمت سهام و مدیریت ریسک سبد سهام در چند ســال آینده به ترند اصل بازار بورس تبدیل خواهد شد و هر شرکتی که بتواند با دقت بيشتری قيمت سهام را پيشبينی کند، بيشترین سود را در این بازار کسب خواهد کرد. به همين منظور مســابقه پيشبينی قيمت ســهام با یادگيری ماشين در دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اميرکبير برگزار شد. در این مســابقه که از اردیبهشت ســال جاری آغاز شد بيش از

230 نفر از فعــالان این حوزه ثبتنام کردنــد و پس از برگزاری رویدادهای حضوری در قالب 50 تيم رقابت خود را آغاز کردند. تيمها با توجــه به راهنماییهــای داوران، الگوریتمهای خود را بهبود داده و از طریق سيستم تست آنلاین مسابقه، رتبه و امتياز خود را در کنار سایر تيمها مشاهده میکردند. در نهایت نيز 11 تيم برتر توســط داوران انتخاب شده و از آنها تقدیر به عمل آمد. همچنين تيمهای اول تا ســوم نيز به ترتيب جایزههــای 25،15 و 10 ميليون تومانــی را دریافت کردند. در

کنار جوایز نقدی، تيمهای برتر امكان دریافت حمایتهای ایجاد کسب و کار و همكاری با صاحب مساله را نيز خواهند داشت. بر اساس این گزارش رویداد نهایی”مسابقه الگوریتم پيشبينی قيمت سهام“با جایزه 50 ميليون تومانی توسط سامانه نوآوری باز پرابلم و به سفارش کارگزاری تدبيرگران فردا و تحت حمایت معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در تاریخ 12 مهر سال جاری در محل دانشــكده مهندسی صنایع دانشــگاه صنعتی اميرکبير برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.