شبکههای اجتماعی زیر ذره بین!

Asre Ertebat - - ايستگاه -

اجماع مجازی برای جلوگيری از هدررفت آب

هفته گذشته نشست رونمايی از پويش مردمی « من صدای آب هستم » با حضور چهره های شناخته شده عرصه سينما و تلويزيون، فعالان اجتماعی و مذهبی کشور و اقشار مختلف مردم برگزارشد که بازتاب زيادی در فضای مجازی داشت. از مدتی قبل جمعی از جوانان با همراهی چهره های معروف تلويزيون و فعالان اجتماعی با راه اندازی پويشی مردمی با عنوان « من صدای آب هستم » اقدام به آگاهی بخشی مردم و هشدار به مسوولان در اين زمينه کردند. در حال حاضر کمپين « من صدای آب هســتم » با حمايت چهره هايی از جمله رضا کيانيان، ، پرســتو صالحی، نرگس آبيار، جلال ملكی، کاوه مدنی، بهاره کيانافشار و جمع کثيری از مردم از استان های مختلف دنبال می شود. در واقع بحران آب باعث شده فارغ از نگاه های سياسی و يا سلايق فكری مختلف در راستای آگاهیبخشی و مطالبهگری در زمينه بحران آب همكاری خوبی بين اقشار مختلف شكل بگيرد که پــس از آن با دعوت از شــخصيت های مختلف از طيف های مختلف و ســلايق متفاوت سياســی، اجتماعی، مذهبی و علمی بيــش از يكصدوپنجاه چهره مطرح و تعداد کثيری از مردم دغدغه مند با اين کمپين همراه شده اند.

اشکهایدخترجويباریوبازتابشدرشبکههایاجتماعی

در کشتی بانوان رقابت های داخل ســالن ترکمنستان زهرا يزدانی موفق به کسب مدال نقره شد که با واکنشهای گسترده کاربران در شبكه های اجتماعی و ســيل تبريك به خانواده يزدانی همراه بود. زهرا يزدانی که ۱8 ســال دارد دختری اهل جويبار است و دختردايی رضا يزدانی کشتی گير مطرح و مدالآور کشورمان است. اين بانوی کشتیگير که در فينال مقابل کشتی گيری از کشــور ميزبان قرار گرفته بود پس از قرار گرفتن بر روی سكوی رقابت ها گريست چرا که ناداوری باعث شد تا کشتیگير کشور ميزبان قهرمان شود؛ اشكهای يزدانی در فينال مسابقات بازتاب گسترده ای در شبكه های اجتماعی داشته است و بســياری از کاربران طرفدار کشتی ابراز اميدواری کرده اند که موفقيت های بســيار بزرگ تری در انتظار اين کشتی گير جوان است. يزدانی در ديدار فينال مقابل زارينا عبدالرحمانوا از ترکمنستان قرار گرفت اما با ناداوری نتيجه را واگذار کرد. او با چشمانی اشكبار روی سكو رفت و مدال نقره را به گردن آويخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.