گزيـــــده اخــــبار

Asre Ertebat - - دنياي مجازي -

قفل گوشی را با قلبتان باز کنید

یک تیم در دانشــگاه بوفالــو در حال حاضر یــک ابزار جدید بیومتریک را توســعه داده اند که ابعاد قلب کاربر را اندازهگیری کرده و از آن برای باز کردن قفل گوشی یا ورود به سیستم رایانه استفاده میکند. به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، سیستمهای امنیتی بیومتریک در آینده جایگزینی مناســب برای روشهای قدیمی خواهند شد و نمونههایی مانند اسکنر اثر انگشت، اسکنر عنبیه و فناوری تشــخیص چهره آغازی برای این سیستمهای جدید هســتند. محققان در حال حاضر به دنبال اســتفاده از هر نوع امضای بیولوژیکی هستند که بتوان آن را برای مسایل امنیتی به کار برد. از یک سیستم شناسایی مبتنی بر بوی بدن، تا اســکنر رگ و مغز، باید گفت که بدن شما پر از نشانگرهای بیومتریک منحصر به فرد است که میتواند به عنوان یک رمز عبور شخصی مورد استفاده قرار گیرد. در سال 2014 شرکت نایمی Nymi( ) یک سیســتم بیومتریک مبتنی بر قلب را ایجاد کرد که سیگنال الکتروکاردیوگرام شــخص را با استفاده از یک دســتبند که میتواند ریتم قلب را ردیابی کند شناسایی میکنــد. در حال حاضــر محققان دانشــگاه بوفالو یگ گام فراتر برداشــته و از یک رادار داپلر سطح پایین برای شناسایی شکل و اندازه قلب فرد استفاده کردهاند. یکی از محققان این پژوهش اظهار کــرد: هیچ دو نفری با قلبهایی با اندازه و شــکل یکســان وجود ندارند. وی افزود: نکته مهم دیگر این است که قلب افراد تغییر شکل نمیدهد، مگر اینکه آنها از بیماری قلبی جدی رنج ببرند. این سیستم هشت ثانیه طول میکشد تا هندسه منحصر به فرد و ریتم قلب فرد را ضبط کند و ســپس میتواند به طور مداوم بر حضور فرد نظارت کــرده و بدن هیچگونه تماسی با بدن فرد به صورت پیوسته احراز هویت کند. این در حالی است که در صورت دور شدن کاربر از سیستم خود، دسترسی و اتصال وی به سیســتم به طور خودکار قطع خواهد شد. سازندگان این فناوری جدید ادعا میکنند که رادار این سیستم از نیروی خیلی کمی استفاده کرده و هیچگونه ضرری برای کاربر ندارد زیرا سیگنالهای آن بسیار کمتر از وای-فایهای معمولی است. در یک مطالعه آزمایشــی بر روی 78 نفر، این سیســتم اسکن قلبی با دقتی معادل 98.61 درصد توانست درست عمل کند.

نبرد گوگل با وزارت دادگستری آمریکا برای دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران

وزارت دادگستری آمریکا از یک قاضی فدرال این کشور خواسته تا گوگل را تحریم کند، زیرا این شرکت از دستور دادگاه برای افشــای اطلاعات 22 آدرس ایمیل تبعیت نکرده اســت. به گزارش فارس به نقل از ارس تکنیکا، بر اساس درخواست وزارت دادگستری ایالات متحده، رفتار گوگل به معنای بیاحترامی به دســتورات قطعی دادگاه است و باید با این شرکت برخورد شود. در مقابل گوگل درخواست وزارت دادگستری را رد و تاکید کرده که نگرش خاص خود را به قانون دارد و خواســتار طی شدن رویه قضایی لازم برای رسیدگی به این موضوع است. گوگل همچنین در برابر حکم مذکور تقاضای فرجام خواهی کرده و از جمله به حکــم یک قاضی فدرال دیگر استناد کرده که تاکید کرده بود مایکروسافت لزوما نباید از حکم دادگاه برای افشای اطلاعات ذخیره شده بر روی سرورهای خود در خارج از این کشور تبعیت کند. مقامات قضایی آمریکا و پلیس این کشــور در سال های اخیر بارها بر سر دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربران اینترنت با شرکتهایی همچون گوگل، اپل، مایکروسافت و فیسبوک درگیری قضایی پیدا کردهاند و این منازعات گاهی به نفع شرکتهای فناوری و گاهی به نفع دولت به پایان رسیده است.

هوش مصنوعی روزی ما را خواهد بلعید!

ولادیمیر پوتین رییسجمهور روســیه در جلســهای با رییس بزرگترین شــرکت اینترنتی روسیه اعلام کرد که هوش مصنوعی سرنوشت آینده انسان و جهان را تعیین خواهد کرد. به گزارش ایســنا و به نقل از دیلیمیل، پوتین در جلسه خود با آرکادی وولــوژ ( ‪Arkady Volozh‬ ) رییس شرکت یاندکس Yandex( ) بزرگترین شرکت اینترنتی روسیه از وی درخواست کرد که مشخص کند چقدر طول خواهد کشید تا هوش مصنوعی بشریت را ببلعد. این پرسش از ســوی رییسجمهور روسیه زمانی مطرح شــد که وولوژ در حال صحبت در رابطــه با ظرفیتهای هوش مصنوعی بود. این پرسش ســبب مکث وولوژ شــد و وی پس از مدتی تامل پاسخ داده است که امیدوار است این اتفاق هیچگاه رخ ندهد. پس از ایجاد یــک وقفه رییــس یاندکــس در رابطه با مزیتهای ماشــینها در بســیاری از کارها نســبت به انسانها توضیحاتی داد و تلاش کرد این موضوع را به این صورت حل کند که بسیاری از ماشــینها برای انسانها بیخطر هستند. اما رییس جمهور روســیه بدون آنکه تحــت تاثیر قرار بگیرد پاســخ داد که ماشــین های مد نظر وولوژ فکر نمی کننــد و هوشــمند نیســتند اما زمانــی که پای ماشین های هوشــمند به میدان بیاید داستان متفاوت خواهد بود. این اولین باری نیست که پوتین نگرانی خود را در رابطه با هوش مصنوعی ابراز میکند. پوتین اخیرا به جنگ لفظی بینالمللی در مورد توســعه هــوش مصنوعی پیوســت. وی چندی پیــش در جمع دانشجویان گفته بود کشوری که در حوزه هوش مصنوعی پیشرو باشد، رهبر آینده جهان خواهد بود. وی افزود: هوش مصنوعی آینده است، نه تنها برای روسیه بلکه همه بشــریت. هوش مصنوعی فرصت بزرگی است، اما تهدیداتی نیز به همراه دارد که حدس زدن آنها دشوار اســت. هر کس که رهبر این حوزه شــود، حاکم جهان خواهد شد. “الون ماســک در پی این اظهارات پوتین هشدار داد که رقابت بــرای برتری در جهان هــوش مصنوعی میتواند موجب شروع جنگ جهانی سوم شود. کارآفرین و رییس شــرکت اســپیس ایکس، تســلا و

‪The Boring Company“‬ ” در توییتــر گفــت: مسابقه چین، روســیه و به زودی تمام کشورهایی که علوم رایانه ای قوی و پیشــرفته ای دارند، برای برتری در هوش مصنوعی به احتمال زیاد علت شــروع جنگ جهانی سوم خواهد بود. وی گفت که کمتر نگران تهدید هســته ای کره شمالی است، چرا که به نظر او چنین اقداماتی به منزله خودکشی خواهد بود. ماسک مدتهاست که صدای مخالفتش را علیه سلاحها و روباتهای خودکار مرگبار بلند کرده است. وی یکی از 116 امضاکننده نامه سرگشــاده به سازمان ملل متحد است که ماه گذشته به این سازمان ارسال شد و امضاکنندگان خواســتار ممنوعیت توسعه و استفاده از روباتهای مرگبار و ســلاحهایی شــدند که از هوش مصنوعی بهره میبرنــد، همچون ســلاحهای لیزری و شیمیایی. در این نامه آمده است که توســعه سلاح های خودکار مرگبار اجــازه می دهد که درگیری های مســلحانه در مقیاسی بزرگتر از همیشــه و در زمان بندی سریع تر از چیزی که انســان بتواند درک کند، انجام گیرد. این ها می توانند ســلاح هایی وحشتناک باشــند. سلاح هایی که ظالمان و تروریســت ها علیه مردم بی گناه استفاده خواهند کرد و سلاح هایی که برای مقاصد ناخوشایندی ساخته می شوند. ما فرصت زیادی برای واکنش نداریم. هنگامی که این جعبه پاندورا باز شود، بستن آن سخت خواهد بود. “جعبه پاندورا، به روایت افســانه های یونانی جعبه ای بود با محتوای تمامی بلاها و شوربختی های ناشناخته بشریت از جمله بیکاری، بیماری، مرگ و غیره. امروزه اصطلاح جعبه پاندورا به عنــوان ضرب المثل در رابطه با مواردی استفاده می شــود که فلاکتی بی علاج به بار آمده باشد.

تعداد کاربران اینستاگرام به 8۰۰ میلیون نفر رسید

تعداد کاربران شبکه اجتماعی به اشتراک گذاری عکس اینســتاگرام با افزایــش 100 میلیون نفــری در عرض چهارماه به 800 میلیون نفر رسیده است. به گزارش فارس به نقل از دیجیتال ترندز، اینســتاگرام امیدوار است با تداوم این روند رشد به زودی شاهد حضور یک میلیارد کاربر باشد. این شرکت هفته گذشته تعداد کاربران ماهانه فعال خود را 800 میلیون نفر اعلام کرد. بر اســاس پیشبینیهای صورت گرفته تعداد کاربران اینســتاگرام در اوایل سال 2018 به یک میلیارد نفر خواهد رسید. اینســتاگرام متعلق به فیسبوک اســت و این موفقیت می تواند تاحدی نگرانی های مارک زاکربرگ مدیرعامل این شــبکه اجتماعی در مورد کاهش استفاده جوانان از فیسبوک را کاهش دهد. بر اساس آمار خود اینستاگرام تعداد کاربران فعال روزانه این شبکه اجتماعی مبتنی بر عکس به 500 میلیون نفر میرسد. این شــبکه اجتماعی در جذب آگهیدهندگان هم موفق بوده و توانسته در یک بازه زمانی 5 ماه تعداد این آگهیدهندگان را به 2 میلیون نفر برساند. در حــال حاضــر فیس بــوک بــا حــدود 2 میلیارد نفر کاربــر ماهانــه پرطرفدارترین شــبکه اجتماعی اســت. اینســتاگرام می گوید انتشــار ویدیو از طریق آن رشد سریعی داشــته که نسبت به ســال قبل 80 درصد افزایش نشــان می دهــد. همچنیــن میزان به اشــتراک گذاری روزانه ویدیو در اینستاگرام نسبت به سال قبل 4 برابر شده است.

ژاکت قابل اتصال به اینترنت و گوشــی هم از راه رسید

دو شرکت گوگل و لیوایز با همکاری یکدیگر ژاکتی عرضه کردند که قابل اتصال به اینترنت است و برای دسترسی به پیامهای گوشی نیز کاربرد دارد. به گزارش فارس به نقــل از زد دی نت، این ژاکت 350 دلاری مجهز به پلتفورم Jacquard گوگل اســت که بر روی آستین ژاکت مذکور تعبیه شــده و با استفاده از آن میتوان به پیامهای تلفنی پاســخ داد یا به دیگر امکانات گوشی دسترسی یافت. مهمترین مزیت پوشــیدن چنین ژاکتی این اســت که در زمان دوچرخهســواری، رانندگی یا خرید و ... به فرد امکان میدهد بدون حواسپرتی بــه پیامهای دریافتی دسترسی یابد. آستین چپ این ژاکت مجهز به یک برچسب قابل حذف اســت که به کاربر امکان میدهد با گوشی خود از طریق ژســتهای مختلف، چراغ ال ای دی و بازخورد لمســی تعامل داشته باشد. ژاکت یادشده که برای استفاده روزمره طراحی شده برای پخش موسیقی و توقف آن، مســیریابی یا خواندن متن پیامک هم قابل استفاده است و برنامه موبایلی سازگار با آن به نام Jacquard هم بر روی گوشیهای اندرویدی و هم iOS قابل استفاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.