آینده نوآوریهای هواوی تشریح شد

Asre Ertebat - - موبايل -

هــواوی هفتــه گذشــته در دوبی در رويــدادی از آينــده نوآوریهــای اين شرکت در خاورميانه رونمايی کرد. در ايــن رويــداد، گلوری، مدير ارشــد بازاريابی هواوی و جيــن، مدير منطقه خاورميانه و شــمال آفريقــای هواوی، نوآوریهای مهم و کليدی اين شــرکت در صنعت گوشی های هوشمند در دنيا و منطقه خاورميانــه را معرفی کردند. همچنين در اين رويداد به اقداماتی که هواوی برای تبديل شدن به يک برند تراز اول در سطح جهان انجام داده اشاره شد. هواوی در حــال حاضر ســومين برند بزرگ بازار گوشــیهای هوشــمند در سطح جهان است. به تازگي اين شرکت در ادامه نوآوریهای خود، حرکت مهمی را آغاز کرده که نويددهنده عصری جديد در حوزه گوشــیهای هوشمند خواهد بود و بــا رونمايی از چيپســت Kirin 970 و قابليتهای اين چيپ برای ايجاد هوش مصنوعی در گوشیهای هوشمند، تجربه کاربری متفاوتی را برای کاربران به ارمغان خواهد آورد. گلوری در اين رويداد گفت: ما پتانسيل عظيمی در بــازار خاورميانه میبينيم و خوشحال هستيم که از علاقه اين بازار به نوآوری های جديد پشتيبانی می کنيم. هواوی در دنيا سرمايهگذاری زيادی را در بخش تحقيق و توسعه انجام داده و تلاش کرده با دور هم جمع کردن منابع فنی و علمی نوآوریهای خود را ارتقا دهد. کلمنت، مدير بخش بازاريابی محصول هواوی هم کــه در اين رويــداد حضور داشــت در ارتباط با طرحهــای هواوی برای گوشیهای آينده توضيحاتی ارايه و چيپست 970 Kirin را بهعنوان چيپی با قابليت های هــوش مصنوعی معرفی کرد. او همچنين گفت: 10 Mate با اين چيپ قدرتمند و بــا تلفيق قدرت هوش مصنوعی در فضــای ابری Cloud( ) در خود گوشی در ماه آينده در مونيخ آلمان معرفی خواهد شد. کلمنت در ادامه اظهار کــرد: هواوی با پيشرفت های خود در حوزه های چيپ، ســختافزار و فضــای ابــری مرتبط با گوشیهای هوشمند، اين تجهيزات را از دستگاه هايی هوشمند به دستگاه هايی بهرهمند از هوش مصنوعی تبديل خواهد کرد تا تجربه کاربری کاملا متفاوتی در اختيار کاربران قــرار گيرد. 970 Kirin قابليت های قدرتمندی در حوزه هوش مصنوعــی در تجهيــزات موبايل ايجاد میکند که تاکنون در رقبايي مانند آنها وجود نداشته است. جين هــم در اين رويداد بــه پررنگتر شــدن نقش هواوی در بازار منطقه ای اشــاره کرد. او در اين ارتبــاط گفت: با همهگير شدن تلفنهای هوشمند و نفوذ بالای اينترنت در اين منطقه، خاورميانه يکی از حياتی ترين بازارها برای هواوی در دو سال اخير بوده اســت؛ به همين دليل ما روی حفــظ کيفيت محصولات و خدماتمان برای کاربــران اين منطقه تمرکز زيادی داريــم. بهعلاوه ما تلاش می کنيم راه های موثری بــرای ارتباط با مشــتريان علاقهمند بــه جديدترين تکنولوژیها يافته و همچنين محبوبيت برند هواوی را سال به سال ارتقا دهيم. با توجه به گزارش مستقل GFK در نيمه اول سال 2017، هواوی در حال حاضر برند دوم در منطقه خاورميانه و آفريقای شمالی با ســهم بازار ‪/13 8‬ درصد است. همچنين اين برند در فهرست فورچون 500، رتبه هشــتاد و ســومين شرکت بزرگ دنيا را داراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.