وضوحیابی با موتور مافوق صوت

Asre Ertebat - - دوربين - ‪Fujifilm XF 10-24mm f/4.0 OIS‬

فوجیفیلم از معدود ســازندگان ژاپنی اســت که کیفیت افسانهای ساختههای قدیمی خود را در محصولات امروزی نیز رعایت میکند و درحالیکه در منوی محصولات دوربینسازهای دیگر دوربینها و لنزهای پلاستیکی کم نیست، تمامی لنزهای فوجیفیلم با دقتی بالا از فلز تراشیده شــدهاند. لنز ۱۰ تا ۲۴ میلیمتری 4.0 f/ این شرکت نیز از همین قاعده پیروی میکند و بــا یکبار چرخاندن حلقه زوم یا وضوحیابی آن میتوان به کیفیت ســاخت عالی آن پی برد. ترکیب اپتیکی لنز ۱۰ تا ۲۴ میلیمتری فوجیفیلم شامل ۱۴ عدسی در ۱۰ گروه است که در این میان چهار عدسی آسفریکال و سه عدسی ELD در کنار پوشش اضافه عدسی بیرونی، پدیدههای ناگوار اپتیکی را از آن دور نگه میدارند. وضوحیابی و زوم در این لنز بهصورت داخلی انجام میگیرد و به همین دلیل هنگام استفاده از آن تغییر طولی در لنز رخ نمیدهد. وزن دستگاه برابر ۴۱۰ گرم اســت و یک نورگیر کنگرهدار نیز در بســتهبندی آن ارایه میشــود. این لنز را میتوان همراه انواع فیلترهای ۷۲ میلیمتری بهکار برد و حداقل فاصله قابل دسترســی با آن ۲۴ سانتیمتر از سنســور دوربین است. وضوحیابی در این لنز با کمک موتور مافوق صوت انجام میشود که عملکردی سریع و کمصدا دارد و میتوان قفل شدن آن روی سوژه را آنی بهحساب آورد. دیافراگم هفتپره گرد ایــن لنز در تئوری از عهده ایجــاد بوکه زیبا بر میآید، اما در عالم لنزهای واید عمق میدان بهقدری زیاد است که تنها میتوان به ستارههای ۱۴ پره آن که از تصویربرداری از منابع نور نقطهای در تاریکی ایجاد میشوند، اکتفا کرد. وضوح این لنز در رده عالی قرار میگیرد و با بستن دیافراگم تا 5.6 f/ میتوان وضوح آن را در رده بسیار خوب طبقهبندی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.