باز م TheRoomThree ی پازل ميعوبایلميایآنواگکنپرقطرفدااس طراتر

Asre Ertebat - - گوناگون - ابوالفضل منافزاده

با پیشرفت صنعت گوشیهای هوشمند و سیستمعاملهای آنها، بازیهای موبایل نیز با پیشرفتهاي خوبی مواجه شده و برخی از عناویــن موفق موبایلی حتی برخــی از گیمرهای متعصب کنســول یا پیســی را نیز به خود جذب کردهاند. یکی از این بازیهای تحسینبرانگیز، فرانچایز ‪The Room‬ اســت که قسمت اول آن ســال 2012، قســمت دوم سال 2013 و قســمت پایانی و سوم آن نیز ســال 2015 برای سیســتمعاملهای اندروید و iOS عرضه شــد. در ادامه با بررسی یکی از بهترینهای سبک پازل موبایل، قسمت سوم این مجموعه پرطرفدار یعنــی ‪The Room Three‬ همراه ما باشید. قطعا بســیاری از گیمرها چند بازی سبک پازل و معمایی بی نظیر را تجربه کرده اند که اگر بخواهند به کسی دیگری آن را پیشــنهاد بدهند، بهســرعت به یاد آن عنوان بیفتند. تصور اینکه یک بازی موبایل در میان شلوغی بازار داغ بازیهای رایانهای بتواند خود را اثبات کند کمی دور از ذهن است، اما اســتودیو ‪Fireproof Games‬ با عرضه فرانچایز

‪The Room‬ موفق شــد تا عنوانی بینظیر را خلق کرده و بســیاری از منتقدان را وادار به تحســین خود کند. زمانی که قسمت اول این بازی در سال 2012 برای سیستمعامل

iOS عرضه شد، بسیاری از سختگیرترین منتقدان و گیمرها شــیفته طراحی زیبا و معماهای چالشبرانگیز آن شدند و اکنون میتوان ادعا کرد که اســتودیو Fireproof بهخوبی توانســته با حفظ کیفیت محتوای قســمت اول این بازی، قسمت سوم آن را نیز عرضه کند و باز هم گیمرهای شیفته معما و پازل را جذب خود کند.

داستان بازی

داستان بازی از یک واگن قطار آغاز میشود. یک کابین مجهز در اختیار شما است و بهتنهایی در آن نشستهاید و همهچیز عادی دنبال میشــود. پس از اینکه قطار وارد تونل میشود برای یک لحظه فلشی از یک شخص درون واگن میبینید و پس از خارج شدن از تونل، یک شی عجیب و غریب روی میز داخل واگن ظاهر میشود. حل کردن معمای این شی باعث می شود شما از قطار به یک مکان ناشناخته بروید و مراحل بازی را آغاز کنید. حین انجام بازی چند لنز و دوربین کشــف خواهید کرد که بهوســیله آنها میتوانید رمز و رازهایی را که بهصورت مبهم روی در و دیوار محیط بازی هستند ببینید. بهعلاوه محیط مرموز و تاریک بازی و نامههایی که از قبل برای شما نوشته شده و در مکانهاي مختلف قرار داده شــدهاند، به اتمسفر بازی کمک شایانی کردهاند تا بازیکن را تحت تاثیر قرار داده و بازي را گیراتر کنند. نامههایی که در محیط بازی قرار دارند، تا حدودی داستان بازی را در ذهن شما تداعی خواهند کرد. میتوان گفت سازندگان بازی روش جالب و معقولی را برای پیگیری روند داســتانی بازی با توجه به مرموز بودن محیط آن انتخاب کردهاند.

گیمپلی

بازی ‪The Room Three‬ نمونه یک بازی کامل و بینقص در سبک خود است که بهراحتی قادر خواهد بود تا با عناوین رایانهای نیز بهرقابت بپردازد. ســازندگان این عنوان با دقت و حوصلــه هرچه تمامتر بــه طراحی پــازل و معماهای آن پرداختهاند و بدون تعصب میتوان گفت هیچیک از بازیهای معمایی موبایل از نظر محتوا توان رقابــت با آن را نخواهند داشت. معماهای چندلایه ‪The Room Three‬ به گونه ای طراحی شدهاند که در عین سخت بودن، لذتبخش هستند و پیوستگی و ارتباط آنها با یکدیگر به شیوه بینظیری انجام گرفته و کافی است تا چند مرحله از آن را تجربه کنید تا خود نیز، سازندگان و طراحان آنها را تحســین کنید. در نتیجه بههیچ وجه از ســختی و پیچیدگی معماهــای بازی دچار دلزدگی یا اصطلاحا بی خیالی نخواهید شــد. در واقع حل کردن پــازل و معماهای بازی تا حــد زیادی به قوه منطق، ریاضیات، ضریب هوشــی و... بازیکن بستگی دارد و کافی است کمی عمیق به آنها فکر کرد تا حل کردنشان به امری لذتبخش و آسان تبدیل شــود. بهعلاوه سازندگان بازی با دادن اختیار عمل نسبی به بازیکن، سعی در تشویق او برای جســتوجوی محیط بازی و پیدا کردن سرنخها داشتهاند، بهطوریکه در این بازی بازیکن اجازه دارد تا به هرمکانی که میتواند دسترسی داشته باشــد برود و در یک محیط بسته کوچک محبوس نخواهد شد. سیستم اشاره و کلیک بازی، هم خوب طراحی شــده و هم خوب اجرا میشود و میتوان گفت که ســازندگان بازی از تمام ظرفیتهای یک گوشی هوشمند برای بازی خود استفاده کردهاند. این بازی از چند چپتر مختلف تشکیل شده و یک فصل اپیلوگ نیز دارد. بیشتر مراحل شبیه به هم شروع میشوند، ولی بههیچوجه تکراری نیستند؛ زیرا سازندگان آن برای هر بخش پازلها و معماهای منحصر بهفرد آن مرحله را در نظر گرفتهاند. تنها ایــرادی که از این بخــش و بهطور کلــی از تمام بازی میتوان گرفت، مشــکل در معماهای مربوط به بعضی اشیا است. با اینکه این مشکل بسیار کم و محدود دیده ميشود، اما میتواند بازیکن را مدت زیادی سردرگم کند. این مشکل زمانــی روی میدهد که حل برخی از معماهــا به زاویه دید بازیکن بســتگی دارد و حتما باید از زاویــه دید خاصی به آن آیتم نگاه کنید؛ بــا اینحال گیمپلی ایــن بازی در یک کلام تحســین برانگیز بوده و تاکنون جوایز زیــادی را نیز کسب کرده است.

گرافیک و صداگذاری

یکــی از مهمترین عوامــل موفقیت این بــازی، گرافیک و صداگذاری آن است. هر شی سهبعدی که در بازی میبینید، با جزییات بســیار خوبی ساخته شــده و تعاملات با آنها نیز بسیار طبیعی بهنظر میرسد. برای بخش گرافیکی میتوان گفت که بازی ‪The Room Three‬ بهخوبی چگونگی ساخت اتمسفری گیرا برای یک بازی را آموزش داده است. محیط، نورپردازی و صداگذاری این بازی بسیار خوب نقش مکمل را برای یکدیگر ایفا میکنند و بازیکن همواره درگیر اتمسفر محیط آن خواهد بود.

جمعبندی

در مجموع، بازی ‪The Room Three‬ برای دنیای بازیهای سبک پازل موبایل و ســایر پلتفرمها یک شاهکار تمامعیار بهحساب میآید. استودیو بازیسازی Fireproof بهخوبی توانســته از یک بازی موبایل یکعنوان بینظیر خلق کند و به دوستداران این ســبک هدیه کند. اکنون فرانچایز The

Room به یک الماس گرانبها تبدیل شده و ما هم مشتاقیم تا ببینیم صاحبــان این الماس چه نقشــههایی برای آینده آن دارند.

عنوان: ‪The Room Three‬ سازنده: ‪Fireproof Games‬ تاریخ انتشار: ‪November 4, 2015‬ پلتفرم: ‪Android, iOS‬ نمره عصر ارتباط: 9.5 از 10

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.