مشوقانی برای اهداف ورزشی

Asre Ertebat - - گوناگون - نگار احمدی

اهمیت ورزش و انجام فعالیت های مختلف ورزشی بر هیچ کس پوشیده نیست؛ زیرا ارتباط تنگاتنگی با سلامتی روحی و جسمی ما دارد. در این شماره با معرفی چند اپلیکیشن ورزشی، در نظر داریم ابزاری در اختیارتان قرار دهیم تا انگیزه ای برای انجام فعالیت های گوناگون ورزشی ایجاد کنند و علاوه بر پررنگ تر کردن نقش ورزش در زندگی، همپایی برای رسیدن به اهداف ورزشی تان باشند.

‪Charity Miles‬

این برنامه طراحی شده تا به شما در پیگیــری تندرســتی و فعالیتهای ورزشــیتان کمک کند. شما با انجام فعالیتهای ورزشــی بهوســیله این برنامه، علاوه بر سلامتی به خیریه نیز مبلغی را کمک کردهاید. طراحان این برنامه از این ایده برای ترغیب بیشــتر کاربران برای ورزش استفاده کردهاند و میتوان یکی از دلایل محبوبیت ‪Charity Miles‬ را همین موضوع دانســت. این اپلیکیشن قادر اســت فعالیتهای ورزشی مانند دویدن، دوچرخهســواری و پیادهروی را مدیریت و با محاســبه زمان و مسافت طی شــده، آنها را پیگیری کند. فهرستی از خیریههای مختلف درون برنامه قرار دارند کــه بهدلخواه میتوانید یکــی را انتخاب کنید. اپلیکیشن ‪Charity Miles‬ برای دستگاههایی با سیستمعامل اندروید و iOS بهصورت رایگان قابل دریافت است.

‪Cyclemeter Cycling Running GPS‬

اپلیکیشن Cyclemeter برنامهای اســت تخصصی برای علاقهمندان به دوچرخه ســواری کــه مخصــوص موبایلهــای هوشــمند و تبلتهــا طراحی شده است. این برنامه شامل قسمتهای مختلف و قابلیتهایی مانند گرافها، نقشهها، برنامههای ورزشی و... است. برای استفاده از این برنامه نیازی به داشتن حســاب کاربری و عضویت نیست. شما به کمک Cyclemeter میتوانید فعالیتهای ورزشیتان را ثبت کنید و تحلیل آنهــا را به عهــده اپلیکیشــن بســپارید. مســیر طیشــده در زمان دوچرخهسواری، تاریخ انجام فعالیت، سرعت حرکت، ضربان قلبتان و نیز وضعیت هوا در آن روز در برنامه ثبت میشــوند و در همــه مواقع قابل دسترسی هستند. نگهداری این اطلاعات به شما امکان میدهد که هر بار تلاش کنید تا وضعیت خود را نسبت به قبل بهبود ببخشید. یکی دیگر از قابلیتهای خاص اپلیکیشن Cyclemeter شنیدن هشدارهایی مربوط به شروع و پایان فعالیت، سرعت، زمان، مسافت طیشده، ضربان قلب و نظرات دوستانتان در فیسبوک، توییتر و دیگر شبکههای مجازی در زمان ورزش اســت. شــما میتوانید این برنامــه را بهصورت رایــگان برای سیستمعامل iOS دریافت کنید و روی اپلواچ نیز از امکانات آن بهرهمند شوید.

‪Fit Radio - Workout Music, Running, Cardio Coach‬

گوش دادن بــه موزیکهای جدید و مناسب برای ورزش میتواند زمانی را که در حال فعالیت هســتید برایتان جذابتــر کند. اگــر بهدنبــال یک پلیلیست انرژیدهنده هســتید، میتوانید اپلیکیشن ‪Fit Radio‬ را دریافت کنید، با موزیکهای پیشــنهادی آن ورزش کنید و لذت ببرید. بهرهمندی از موزیکهای مختلف یکی از قابلیتهای این برنامه اســت. اپلیکیشن ‪Fit Radio‬ یک مربی صوتی اســت که حین ورزش به شما انگیزه میدهد. با داشتن این اپلیکیشن در هر زمان که بخواهید میتوانید مربی را در کنار خود احساس کنید تا به شما کمک کند مطابق برنامهتان پیش روید. این برنامه کاربردی را میتوانید برای انجام ورزشهای مختلف مانند دویدن، پیادهوری، دوچرخهسواری و موارد دیگر استفاده کنید. Fit Radio روی سیستمعاملهای اندروید، iOS و موبایلهای بلکبری قابل اجرا و رایگان است.

‪Fitstar Personal Trainer‬

اگر به هر دلیلی نمی توانید به باشگاه بروید، طراحان اپلیکیشــن Fitstar ‪Personal Trainer‬ بــه شــما اطمینان می دهند که بهترین برنامه ورزشــی را در اختیارتان قرار دهند. در واقع این اپلیکیشــن یک مربی خصوصی اســت که در هر زمان و مکان در کنار شــما اســت. تمرینات متعددی برای شما در نظر گرفته میشود و هر ماه به آنها اضافه میشود تا برنامه ورزشیتان خستهکننده و تکراری نباشد. ویدیوهایی برای یادگیری تمرینهای ورزشــی درون برنامه وجــود دارند. اپلیکیشــن Fitstar ‪Personal Trainer‬ به شما کمک میکند اهداف ورزشیتان را در کنار یک مربی که به شما انگیزه میدهد، دنبال کنید. این برنامه را میتوانید بهصورت رایگان برای موبایلها و تبلتهایی با سیســتمعامل اندروید و iOS دریافت کنید و از امکانات آن بهرهمند شــوید. نسخه اندروید که بهتازگی وارد بازار شده است نیز اجرا میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.