تقویم تاریخ ICT ایران

Asre Ertebat - - ايستگاه -

10 سال پيش در چنين هفتهای، طرح ايجاد مرکز منطقهاي تحقيقات، علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مرکز و غرب آسيا، در مجلس به تصويب رسيد. نمايندگان مجلس با تصويب اين طرح به سازمان فضايي ايراناجازه دادند با همكاري سازمان ملل، مرکز منطقهاي تحقيقات علوم و فناوري فضايي را تاسيس کند. اين طرح قبلا به امضاي 66 نفر از نمايندگان مجلس رســيده بود. براساس ماده واحده اين طرح، سازمان فضايي ايران در چارچوب فعاليتهاي مشترك منطقهاي و بينالمللي و با همكاري سازمان ملل متحد، مرکز منطقهاي تحقيقات علوم و فناوريهاي فضايي را براي ارايه خدمات در منطقه مرکز و غرب آسيا تاسيس ميکرد. اين طرح در جهت اجراي اصل ۱38 قانون اساسي و مواد 8 و 9 قانون و وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور ايجاد بســتر مناسب براي تحقق اهداف و ماموريتهاي سازمان فضايي ايران تهيه شده بود. اين مرکز با هدف پژوهش به منظور دستيابي به علوم و فناوري نوين فضايي و بهرهگيري از آنها در پيشگيري و آمادگي مقابله با بلاياي طبيعي نظير زلزله، سيل و خشكسالي در مرکز و غرب

آسيا تشكيل شد.

10 سال پيش در چنين هفتهای، سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي دراطلاعيهاي از شرکتهاي فعال فاقد پروانه معتبر در زمينه ارايه خدمات اينترنتي خواست مدارك خود را به اين سازمان تحويل دهند. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پيرو اطلاعيه قبلي خود در خصوص مهلت تعيين شــده براي ارســال مدارك توســط شرکت هاي فعال فاقد پروانه معتبر از اين ســازمان به منظور اخذ پروانه ISP‬ يا ‪ISDP اعلام کرده بود شرکت هاي خواهان دريافت اين پروانه حداکثر تا پايان وقت اداري روز 20 آبان 86 مهلت دارند تا مدارك خود را ارسال کنند. اين سازمان تاکيد کرده بود مهلت اعلام شده تمديد نخواهد شد و پهناي باند شرکتهايي که پروانه معتبر از اين سازمان نداشته باشند، با هماهنگي شرکتهاي مخابرات استاني قطع خواهد شد. دراطلاعيه سازمان تنظيم مقررات، اسامي شرکتهايي که تا 3۱ شهريور ماه 86 مدارك لازم را ارسال کرده بودند، منتشر شده بود. براين اساس تا تاريخ اعلام شده، ۱325 شرکت در 30 اســتان مدارك خود را ارسال کرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.