تبتندتصاویروچیرادکیصوویریییدازنرششیبشودک؟ههایاجتماعی

Asre Ertebat - - دنياي مجازي - میثم لطفی

این روزها انواع مختلف اطلاعات از جانب کاربران جهان روی اینترنت به اشتراک گذاشته میشــود و با این وجود آنچه که بیشــترین حجم داده در گوشیهای کاربران را بــه خود اختصاص میدهد بهاشــتراکگذاری یا تماشــای تصاویر ویدیویی در شبکههای اجتماعی است. کارشناسان بهتازگی یک مطالعه جهانی در این زمینه انجام دادند تا سه بعد از کیفیت اطلاعات شامل قابلیت اطمینان، ارتباط و لذت بردن را مورد بررسی قرار دهند و متوجه شوند که هر کدام از آنها تا چه اندازه کاربران را به اشتراک یا بازنشر تصاویر ویدیویی در شبکههای اجتماعی ترغیب میکنند. مدیریت این تحقیق را یک دانشمند ایرانی به نام دکتر «مهرداد کوهیکمالی» از دانشگاه رِدلندز آمریکا برعهده داشت و دکتر «آنا سیدُروا» از دانشگاه تگزاس شمالی به او کمک میکرد. دکتر کوهیکمالی در این خصوص گفت: «در حوادث و اتفاقات اجتماعی بزرگ از جمله تیراندازی، حملات تروریســتی، بحرانهای اجتماعی، بلایای طبیعی و ... بیشــترکاربران دسترســی مستقیم به اطلاعات ندارند و طی چند سال اخیر شبکه اجتماعی به قابل اعتمادترین ابزار برای کسب این آخرین اطلاعات تبدیل شده اســت تا آخرین اخبار و تصاویر ویدیویی را به اشتراک بگذارد و حتی در یک سال اخیر پخش تصاویر ویدیویی زنده و مستقیم برای اعضای شبکههای اجتماعی بسیار مرسوم شده است». او در ادامه توضیح داد: «با توجه به اینکه مردم نخســتین عکسالعمل خود در مقابل اتفاقات مختلف را در شــبکههای اجتماعی به اشــتراک میگذارند و از این پلتفرمها برای پر کردن جای خالی رســانهها در اتفاقات مختلف استفاده میکنند، فارغ از جعلی بودن یا درست بودن اخبار میبینید که در فاصله زمانی کوتاه یک موضوع به صورت گســترده بین کاربران جهانی دست به دست شده است و مخصوصا اگر مطلب مربوطه فایل ویدیویی داشته باشد، کاربران تمایل بیشتری به بازنشر آن خواهند داشــت. باید توجه داشت نتایج حاصل از انتشار اخبار غیرواقعی و اعمال رفتارهای پراکنده غیراخلاقی در شبکههای اجتماعی میتواند تبعات گستردهتری از دنیای آنلاین را به همراه داشته باشد و باعث شود افراد از نظر فیزیکی و روانی آسیبهای جدی ببینند». در این بررسی مشخص شد کاربران جهانی تمایل چندانی به تحلیل اطلاعات منتشر شده ندارند و صرف اینکه یک فایل ویدیویی جالب ببینند، آن را بازنشر میکنند. به عقیده دکتر کوهیکمالی شــبکه اجتماعی فضای مناسب برای به اشــتراکگذاری اطلاعات را فراهم میکند و فارغ از اینکه تصاویر ویدیویی چه محتوایی را شامل شــوند، کاربران در نخستین اقدام تماشای آن را به اطرافیان خود توصیه میکنند. او توضیح داد: «تفریح و لذت بردن از به اشتراکگذاری یک ویدیوی پربیننده مهمترین هدفی اســت که اعضای شــبکههای اجتماعی را به این کار تشویق میکند. با این وجود بازنشر یک تصویر ویدیویی بدون توجه به محتوای آن در بسیاری از موارد برای کاربران مشکلاتی را هم به همراه داشته است. در بررسی جدید همچنین مشخص شد مردم در بســیاری از موارد با انگیزههای شخصی از جمله شهرت آنلاین دست به بازنشر تصاویر ویدیویی میزنند و حین این کار تبعات اجتماعی و غیرآنلاین آن را مورد توجه قرار نمیدهند». دکتر کوهیکمالی توضیح داد برای آنکه اطلاعات بهتری در این زمینه به دست آورد میلیونها پست بازنشر شده در شبکههای اجتماعی طی شش ماه گذشته را مورد تحلیل دقیق قرار داد و آنهــا را در بخشهای مختلف از جمله متنهای خبری، مطالب شخصی، مقالات علمی، تصاویر ویدیویی، آگهیهای تبلیغاتی و اینفوگرافها طبقهبندی کرد. در پایان مشــخص شد محبوبترین بخش که بیشترین میزان محتوا در آن بازنشر شــده تصاویر ویدیویی بوده است. در این زمینه دلایل اصلی برای ترغیب کاربران در بازنشــر تصاویر ویدیویی به دست آمد و مشخص شد کاربران از این طریق بیشــتر میتوانند جلب توجه کنند و لایک جمع کنند. این بررسی نشان داد تنها در شبکه اجتماعی فیسبوک کاربران آمریکایی روزانه حدود 51 هزار تصویر ویدیویی را باز نشــر و هر کدام از آنها بیشتر از 10 هزار لایک جمع میکنند. زمانی که ما یک تصویر ویدیویی را با دوستان و اطرافیان خود به اشتراک میگذاریم، این اتفاق به آنها نشان میدهد که ما در مورد دنیای پیرامون خود چطور فکر میکنیم، چه موضوعاتی برای ما جذابتر اســت و به کدام اتفاقات بیشتر توجه میکنیم. تصاویر ویدیویی بیشتر از انواع دیگر محتوا میتوانند این منظور را به مخاطب القا کنند و در مقابل فایلهای متنی کمترین انگیزه را برای بازنشر به همراه دارند. زمانی که فیسبوک راهاندازی شده بود به اشتراکگذاری مطالب علمی با تعداد لغت 2000 تا 2500 کلمه در آن مرســوم بود. ولی این روزها که گوشــیهای هوشمند با نمایشگر کوچک مورد اســتفاده قرار میگیرند متنهای کوتاه هم جذابیت چندانی ندارند و بیشــتر کاربران ســعی میکنند تصاویر ویدیویی را تماشا کنند.

با این وجود اگرچه ویدیــو محبوبترین نوع محتوا برای به اشــتراکگذاری در شبکههای اجتماعی محسوب میشود، ولی به نظر شــما تصاویر ویدیویی

با چند دقیقه طول بیشــتر مورد توجه قرار میگیرند؟ دکتــر کوهیکمالی و همکارانش با انجام بررســی جدید به این سوال هم پاســخ دادند. آنها در این زمینه 500 هزار فایل ویدیویی که طی شش ماه گذشته توسط کاربران جهانی به اشتراک گذاشته شــده بود را به دقت تحلیل کردند و در پایان مشخص شد تصاویر ویدیویی که طول آنها بین 4 دقیقه تا 4:20 دقیقه است بیشترین تعداد بازنشر را داشتهاند. در مجموع مشخص شــد هرچه طول یک تصویر ویدیویی بیشتر میشــود، تمایل کاربران برای بازنشر آن افزایش مییابد و در این زمینه بدترین تصاویر ویدیویی که کمترین تمایل برای بازنشر آنها وجود داشته است مربوط به ویدیوهایی 40 تا 60 ثانیهای میشــده اســت. البته این قانون برای شبکه اجتماعی اینستاگرام که کاربران خود را مجبور به انتشار ویدیوهای کوتاه میکند، صدق نمیکند. این طور که دکتر کوهیکمالی و گروه تحقیقاتی او دریافتهاند، بیش از 60 درصد اطلاعاتی که هر روز در شبکههای اجتماعی بازنشر میشوند را تصاویر ویدیویی تشکیل میدهند و در این میان 57 درصد ویدیوهایی که روی پلتفرمهای مذکور نشر میشود، از روی سایت یوتیوب برداشته شده است. کارشناسان پیشبینی کردهاند در ســال 2019 میلادی بیش از 85 درصد ترافیک اینترنتی در آمریکا به تصاویر ویدیویی اختصاص یابد و در این زمینه فیسبوک، اینستاگرام، اسنپچت و یوتیوب بیشترین حجم به اشتراکگذاری و بازنشر ویدیو در جهان را در اختیار خواهند داشت. در سال 2017 میلادی 60 درصد مراکز بازاریابی تصاویر ویدیویی تبلیغاتی خود را روی شبکههای اجتماعی بازنشــر کردند و 14 درصــد آنها هم تصاویر ویدیویــی زنده را به

اشتراک گذاشتند. پیشبینی میشود در سال آینده بیش از سهچهارم تمام محتوای به اشتراکگذاشته شده در شبکههای اجتماعی را تصاویر ویدیویی تشکیل دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.