انجامبازيويديوييبرايشمامفيداست!

Asre Ertebat - - نوآوري - مژگان كريمنيايي

اگر شما يک گيمر باشيد و سعی كنيد به دوستان، فاميل يا همكاران خود بگوييد كه آخر هفته خودتان را با يک بازي گذراندهايد، مطمئنا سليقهتان را نابالغ ارزيابي كرده و به شما ميگويند كه انجام بازيهاي رايانهاي فقط عمرتان را تلف ميكند. اما اين عقيده در بســياري از موارد درســت نيســت و بازيهاي رايانه اي بهرغم تمام نكاتي كه عليهشان مطرح ميشــود، فوايد زيادي هم دارند كه در اين مطلب سعي ميكنيم برخي از مهمترين آنها را با شما در ميان بگذاريم.

كمك به رفع اضطراب و افسردگي

يک تحقيق علمي با جامعه آماري وســيع كه در ســال 2013 در آمريكا انجام شد، نشان داد كه از هر 66 نفر فرد بالغ و بزرگسال آمريكايی حداقل يک نفر بهنوعی از دارو يا درمانهاي روانپزشكی استفاده ميكند. بيشتر اين افراد دچار مشــكلاتي همچون اضطراب و افسردگی هستند و در مورد دنيايی كه در آن زندگی میكنيم بيشتر صحبت كرده و به آن اهميت ميدهند. بيشــتر افرادي كه از افســردگي رنج ميبرند، مشــكل اصليشان نبود انگيزه است كه ســاخت خانههاي پازل، رفتن به مرحلههاي بعد در يک بازي رايانهاي و مواردي از اين دست ميتواند انگيزههاي خوبي براي رفع كوتاهمدت مشكل آنها باشد. مطالعات انجامشده در دانشگاه استنفورد ثابت كردهاند كه وقتی شروع به بازی میكنيم، چيزی شگفتانگيز در مغز اتفاق میافتد. بازیها محركهــاي اصلي انگيزه، پاداش و يادگيری در بشر امروزي هســتند و بهخوبي ذهن او را تحريک میكنند. همچنيــن موفقيت در انجــام بازی باعث میشــود كه مراكز پاداش در مغز تحريک شود، درحالیكه افسردگی دقيقا حالتي مخالف در فــرد ايجاد ميكند. درواقع انجام بازیهای ويديويی به معنای واقعی كلمه آسيبهای ناشی از افسردگی و يادگيری موانع زندگی واقعی را كمرنگ و برطرف ميكند و موجب ميشود كه شما بهتر بتوانيد در برابر مسايل و مشكلات روحي كه برايتان پيش ميآيد از خود انعطاف نشان دهيد.

افزايش مشــاركت عمومي با انجام بازيهاي

ويديويي نتايج يک تحقيق علمي كه در تگزاس آمريكا انجام شده نشــان داده كه چنانچه يک بازي رايانهاي خشونتآميز بهصورت دونفــره انجام شــود، تاثير منفــي كمتري بر بازيكنندگان ميگذارد. تحقيق به اين صورت بود كه از دو گروه خواسته ميشد كه بازي خشونتآميز «هالو» را به دو شكل گروهي و انفرادي بازي كنند. نتايج بهدستآمده نشان داد بعد از اين بازي هيچيک از افراد تمايل به ديدن تصاوير خشونتآميز مشابه نداشتند و اين مخالفت با ديدن تصاوير خشونتآميز در كساني كه به شكل گروهي بازي كرده بودند بيشتر نيز بود. به ايــن ترتيب ميتــوان مدعي شــد كه انجــام بازي خشــونتآميز بهصورت انفرادي باعــث افزايش ميل به خشونت نميشود و اگر يک بازي خشونتآميز بهصورت گروهي انجام شود، احتمالا حتي علاقه به خشونت كاهش مييابد. البته بر خلاف ايــن تحقيق جورج گربنــر، محقق ديگر آمريكايي معتقد اســت كه آثار صحنههاي خشونتآميز بهصورت درازمدت است و درست مانند دانهاي كه در فرد كاشته ميشــود ميماند كه ممكن است سالها بعد آثار مخرب خود را نشان دهد.

خانهسازي آرامشبخش

حتما همه ما حداقل يک بار بازي تتريس يا خانهسازي را با گوشي موبايل يا رايانه خود انجام دادهايم؛ بازي كه چنانچه در آن غرق شويد ممكن است بدون حس كردن گذر زمان مدتها آن را دنبال كنيد. بهتازگي محققان به بررســي اثر اين بــازي روي كاهش اســترس و ناراحتــي پرداختهاند. آنها آزمايشــي به نام « مداخله مبتني بــر تتريس » طراحي كردنــد. در اين آزمايش به كساني كه شاهد يا عامل يک تصادف بوده و در اورژانس بيمارستان انتظار مي كشيدند يک گوشي داده و ميخواســتند كه بازي تتريس را انجام دهند و البته به گروهي ديگر تمريني كتبي ميدادند. نتيجه اين آزمايش نشان داد كه كساني كه تتريس بازي كردهاند، در روزهاي بعد از تصادف خاطرات بد كمتري نســبت به كساني كه امتحان كتبي دادهاند در ذهنشان مانده است. به نظر محققان، بازي تتريس در حكم يک واكسن عمل ميكند كه ميتواند در زمان بروز وقايع ناگوار مانع آن شود كه در آينده خاطرات بدي براي فرد بهوجود آيد. پس اگر خدايناكرده برايتان واقعه ناگواري اتفاق افتاد، شايد بد نباشد براي اينكه خاطرات بد در ذهنتان نماند، خودتان را با خانهسازي سرگرم كنيد.

بازيهاي ويديويي نياز اصلي سياستمداران

شــايد شــما هم در خصوص نقدپذيــري و اينكه لازمه سياستمدار بودن نقدپذير بودن است، چيزهايي شنيده باشــيد. مطالعاتي كــه بهتازگي صورت گرفته، نشــان داده كه انجام بازيهاي ويديويــي ميتواند در بالا بردن نقدپذيري موثر باشد و شايد به همين دليل بد نباشد كه سياستمداران زمان بيشتري را به آن اختصاص دهند. شايد براي شما هم پيش آمده باشد كه وقتي كسي از شما انتقاد ميكند، واكنش منفي نشــان داده يا پرخاشگري كنيد. جالب آنكه در بازي نيــز همين موضوع وجود دارد و انجام آن با مشخص شــدن نقاط ضعف و پذيرفتن آنها ميتواند باعث بهبود قابليت نقدپذيري شما شود. كساني كه يک بازي ويديويي انجام داده و پس از مرتكب شدن اشتباه با باخت مواجه ميشوند، خواهناخواه مجبور به پذيرش اشتباه خود شده و به مرور با همين روند تحمل آنها در برابر نقد افزايش مييابد. نتيجه يک تحقيق علمي روي كودكاني كه با بازيهاي ويديويي سرو كار داشتند گوياي اين است كه احساسات مختلفي كه براي شخصيت اصلي اتفاق ميافتد توســط بازيكننده درك ميشــود و خوشحالي، نفرت و ساير احساســات قابليت انتقال به بازيكننده را دارند.

كمك به چند قابليتيشدن

بازيهاي ويديويي به شــما كمک ميكنند بتوانيد چند وظيفه مختلف را در يــک زمان انجام دهيد. براســاس تحقيقــي كه بــا مشــاركت ميــان دانشــگاههای ژنو، ويسكانسين در مديسون و روچستر انجام شده، افرادی كه بازیهای تيراندازي يا بازی اولشخص را انجام میدهند، در انجام همزمان چند وظيفه بهتــر عمل میكنند. آنها قادر به پرداختن به مسايل بيشتر در يک زمان هستند و مي توانند با كمترين اثر منفي چند كار را همزمان انجام دهند. خواندن ايميل هنگام تماشاي تلويزيون مي تواند نمونهاي خوب بــراي درك انجام چنــد عمل بهصورت همزمان باشــد. در دنياي امروز بهدســت آوردن چنين قابليتي يک ضرورت جدي محســوب ميشود و كساني كه چند كار را همزمان انجام ميدهند شــانس موفقيت بيشتري در بازار كار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.