5 کجفهمی در مورد کند شدن رایانه

Asre Ertebat - - آموزش - عباس زندباف

در بخش نخست این مقاله به تعریف پردازندههای 32 بیتی و 64 بیتی ، مزیتها و معایب رایانش 64 بیتی پرداختیم. ادامه این مطلب را در پی میخوانید.

سازگاری نرمافزار

تلاش بسياری شده اســت تا گذار اجتنابناپذير از رايانش 32بيتی به 64 بيتی تا حد امکان بیدردسر باشد. از همين رو کمابيش تمام نرمافزارهای 32 بيتی با سامانههای عامل 64 بيتی سازگار هستند. دو نوع نرمافزار در سامانههای عامل 64 بيتی مورد پشتيبانی نيست؛ يکی نرمافزارهايی که فقط به راهانداز 232 بيتی خاصی متکی باشند و دوم آنهايی که در متنشان کد 16 بيتی را نگنجانده باشند. باز هم میتوان به سراغ مرکز سازگاری ويندوز رفت و متوجه شد که نرمافزار 32 بيتی مورد نظر روی سامانه عامل ويندوز 64 بيتی اجرا میشــود يا خير. نرمافزار ســازگار با ويندوز 8,1 با هر دو ويراست 32 و 64 بيتی سامانه عامل کار میکند.

چگونه سرعت رایانه را افزایش دهیم؟

لابد گاهی برايتان پيش آمده که احســاس کنيد رايانهتان مانند قبل ســرعت ندارد. چرا افزارههای رايانه دچار کندی شدهاند؟ در واقع اين کند شدن رايانههای شخصی بسياری را دچار سوءتفاهم میکند، ولی به هر حال بايد برای برگرداندن سرعت به حالت اول چارهای انديشيد. درباره کندی رايانهها افسانهسرايیهای بسيار شده اســت. براي مثال، میگويند زيادی فايلها يا ويروسها سبب کندی شده است، در واقع اين نظرات واقعيت ندارند؛ هرچند که رگههايی از حقيقت هم در آنها هست. به هر حال بايد سره را از ناسره جدا کرد. بد نيســت برخی از کجفهمیها در مورد کند شدن رايانهها را بررســی کنيم. بايد توجه کرد اين کجفهمیها عموميت دارد و ممکن است بسياری دچار آنها باشند. بسياری از اين کجفهمیها در واقع آسيبی پديد نمیآورند، ولی وقت يا پول کاربر را هدر میدهند.

کج فهمی 1: بدافزارها دلیل کند شــدن رایانه هستند

شــکی نيســت که آلودگی به ويــروس و جاســوسافزار کندیهايی پديد مــیآورد. اين برنامههــا طوری طراحی شــده اند که متوجه آنها نمی شــويم. بدافزارهــا در واقع اطلاعاتربايی میکنند. اگر مشــکوک هستيد بهترين کار سلامتآزمايی رايانه با استفاده از ويروسکش است. اين کار را بايد مرتب انجام داد. بهتر است که هر روز اين کار را انجام دهيم. بهتر است به يک ويروسکش متکی باشيم. استفاده از چند ويروسکش نهتنها امنيت را افزايش نمیدهد، بلکه همستيزی نرمافزاری هم ايجاد میکند.

کجفهمــی 2: حــذف دادههای شــخصی از سختدیسک باعث افزایش سرعت میشود

در اغلب مواقع حذف دادههای شــخصی مانند عکس، فيلم يا موسيقی از درون سختديسک ســرعت رايانه را افزايش نمیدهد، مگر آنکه سختديســک بهشــدت دچار کمبود فضا شده باشــد و فقط چند گيگابايت جا داشته باشد. در اين صورت است که سرعت رايانه بهشدت کاهش میيابد، چون بيشــتر برنامهها برای بالندگی پويا به فضا نياز دارند و معمولا فايلهای موقت ايجاد میکنند؛ بنابراين اگر فضايی در سختديسک برای ذخيره کردن فايلهای موقتی نباشد، رايانه کند میشود. برای رفع اين مشــکل بايد برخی از فايلها را حذف کرد يا سختديســک بزرگتری خريد. میتوان سختديســک خارجی خريد و برخــی از دادههای خود را کــه پرکاربرد نيستند درون آن ريخت.

کجفهمی 3: تعویــض و ارتقا دادن اجزا افزایش سرعت را تضمین میکند

برخی گمان میکننــد با خريدن سختديســک جديد يا RAM بيشــتر میتوان بــه کارايی عالی دســت يافت که بههيچوجه درست نيست. همهچيز بســتگی دارد به رايانه مورد نظر و اجزاي خاصی که میخواهيم خريداری کنيم. سختديســک افزارهای مکانيکی اســت، يعنــی قطعات متحــرک دارد. وقتی از رايانــه میخواهيــم دادههايی را بارگذاری کنيد، سختديســک بايــد کاری فيزيکی انجام دهد. سختديسک را معمولا با واحد دور در دقيقه RPM( ) درجهبندی میکنند؛ يعنی هرچه اين عدد بزرگتر باشــد، سريعتر میتوان به دادهها دست يافت. وقتی RPM افزايش يابد، بهبود به چشم میآيد اما در نهايت در کاربریهای عام ناچيز اســت. ارتقاي واقعی با گذار از سخت ديسک عادی به ديســکهای اساسدی رخ میدهد که ساختاری شبيه حافظه همراه )فلشمموری( دارنــد. اساسدی هيچ جزء متحرکی ندارد و سريعتر به دادهها دسترسی پيدا میکند. اساسدی در حال حاضر خيلی گرانتر از سختديســک عادی اســت. بنابراين عاقلانه آن اســت که رايانه را به دو سختديسک مجهز کنيم. سامانه عامل را درون اساسدی قرار دهيم و بقيه دادهها را درون سختديســک عادی قرار دهيم. RAM هم درواقع جايی اســت که دادههای مورد استفاده در آن ذخيره میشود تا رايانه ســريع به آن دسترسی يابد؛ يعنی هرچه ميزان آن بيشتر باشد، فايلهای موقتی بيشتری میتوان روی آن ذخيره کرد. اين ديدگاه که RAM سرعت بيشــتری برای رايانه فراهم میکند، اغلب درست است، اما دردسرهايی هم وجود دارد. ويراســت 32 بيتی ويندوز فقط میتواند تا چهار گيگابايت RAM را مورد استفاده قرار دهد؛ يعنی هرچقدر هم به رايانه اضافه کنيم، بالاتر از اين حد نمیرود.

کجفهمی 4: پاکسازی رجیستری باعث افزایش سرعت رایانه میشود

اين شايد يکی از بزرگترين افسانهپردازیها باشد. سرتاسر اينترنت پر از تبليغاتی اســت که می گويند فــلان برنامه میتواند با پاکسازی رجيستری، ســرعت رايانه را بهطور چشــمگيری زياد کند. چنين ادعايي به تمامی ياوه گويی است. برنامههای پاکسازی رجيســتری هيچ دردی را دوا نمیکنند. رجيستری در واقع پايگاهی دادهای است که ويندوز و ساير برنامهها برای ذخيرهسازی تنظيمات بهکار میبرند. ممکن است درون رجيســتر برخی اطلاعات منسوخ وجود داشته باشد که شايد ناشی از برنامههايی باشد که پيشتر استفاده میکردهايم و بعد حذفشان کرده باشــيم. میتوان خود را دستشان خلاص کرد، اما اندازه شــان فقط چند کيلوبيت است و اگر حذفشان کنيم تفاوت چشمگيری رخ نمیدهد. دست بر قضا برنامههای پاکسازی رجيستری ممکن است اطلاعات ضروری و لازم را هم حــذف کنند. بههم خوردن رجيستری تبعات سنگينی دارد و دستکاری کردن آن ارزش خطر کردن ندارد.

کج فهمــی 5: نصب مجــدد ســامانه عامل بیبروبرگرد سرعت را افزایش میدهد

هميشه میتوان همهچيز را از روی رايانه برداشت و سامانه عامل را از نو نصب کرد. برخی از رايانهسازان چنين کارکردی را درون بخش بازيابی تعبيه کردهانــد و با زدن چند دکمه میتوان رايانه را به تنظيمات کارخانه بازگرداند. طبيعتا با اين کار میتوان سرعت رايانه را افزايش داد، چون همه دادههای ذخيره شده يا برنامههای نصبشده را حذف میکنيم، اما به چند دليل بازگشت به روز اول را بههيچوجه توصيه نمیکنيم. نخست آنکه بعد از چنين کاری بايد کلی زحمت بکشيم تا دادهها را به رايانه برگردانيــم يا برنامهها را از نو نصب کنيم. تمام تنظيماتی را هم که انجام داده بوديم تا رايانه بهصورت دلخواهمان درآيد از دست میرود و بايد از نو انجام دهيم. بعد از اين همه دردســر، در نهايت بعيد نيســت که رايانه دوباره به همان کندی قبلی دچار شود. در واقع فقط وقتی بايد به نصب مجدد توسل جســت که ديگر هيچ راهی باقی نمانده باشد. توصيه ديگر ما هم اين اســت کــه بهطور مرتــب از رايانه تصويربرداری کنيــد. برنامههای زيادی ايــن کار را انجام میدهند؛ يعنی رونوشــتی آينه ای از همه چيز رايانه تهيه میکنند. اين برنامهها بر خلاف برنامه های پشتيبانگيری که فقط از دادههای شخصی رونوشتبرداری میکنند، بيت به بيت از تمام دادهها رونوشتبرداری میکنند. میتوان اين کار را ماه به ماه انجام داد. در اين صورت وقتی رايانه خيلی کند شد میتوان آن را به وضعيت قبلی بازگرداند.

بهترین راههای سرعتافزایی رایانه

کجفهمیهــای ســرعتافزايی را گفتيم، اکنون به ســراغ روشهايی میرويم که بهراستی سرعت را بهبود میدهند.

ویندوز 7

انجام اين راهنمايیها از دســت هر کاربری بر میآيد و به تخصص ســطح بالا در حوزه فناوری نيازی نيســت. براي مثال، کاربر ممکن است نداند که برخی رايانهها اجازه دارند بهصورت خودکار اجرا شــوند و مدام در پسزمينه حضور دارند. حتی ممکن اســت برخی از آن در اغلب موارد مورد استفاده نباشند؛ بنابراين بايد به برنامههايی که با بالا آمدن رايانه فعال میشوند توجه کرد. همچنين برخی از جلوههای بصری ويندوز هفت را میتوان غيرفعال کرد و بهسرعت بيشتری دست يافت.

ویندوز 8

بخــش مديريت وظايــف در وينــدوز 8 برای شناســايی برنامههايی که بيشترين منابع را مصرف میکنند، عملکردی عالی دارد و بهصورت تفکيکی مشخص میکند که هر برنامه چقدر از سیپیيو، حافظه، سختديسک و فضای شبکه را مصرف میکند. مزيت بزرگ ويندوز 8 اين است که برنامههای امنيتی خاص خود را دارد و به برنامههای ثالث نيازی ندارد. اين برنامهها نهتنها ويروسها و جاســوسافزارها را شناسايی میکنند، بلکه ميزان قابل اطمينان بودن برنامههای قابل بارگذاری را هم تحليل میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.