مصايبشغلنظارتبر محتوا درفضای سايبری

Asre Ertebat - - ورود - عباس زندباف

در دنیای واقعی همیشــه برخی شغلها خاص هستند و خواســتاران کمی داشــته اند. براي مثال، شغلهایی مانند قصابی، جراحی و شستن اموات کار هرکسی نیســت و آدمهای خاصی به سراغ چنین شــغلهایی میروند. ای بسا افراد بااســتعدادی که بهصرف ترســیدن از خون، با وجود اصرار خانواده از تحصیل در رشــته های پزشکی ســر باز می زنند. در جهان مجازی هم نمونه چنین شــغل هایی وجود دارد، اما عموم مردم از آنها باخبر نیســتند. دســتاندرکاران نظارت بر محتوا در فضای اینترنت و شبکههای اجتماعی از جمله صاحبان چنین شــغل هایی هستند. معمولا وقتــی جنجالی به پا می شــود، اذهان عمومی به چند و چون نظارت محتوایی حساس میشود. براي مثال، شــخصي در روز روشن از ماشــین بیرون میپرد و آدم کهنســالی را که نمیشناسد فیالبداهه با شلیک گلولهای از پا در میآورد و از کل ماجرا هم با گوشی فیلمبرداری می کند و در فیس بــوک مي گــذارد. یا پدري نوزاد 11 ماههای را میکشد و قبل از آنکه خود را حلق آویز کند، کل صحنــه را به صورت زنده از طریــق اینترنت پخش میکند. یــا نوجوانی حلق آویز کردن خود در حمام را بهصورت زنده از فیس بوک پخش میکنــد. چندی پیش بود که نوجوانی در گرجستان برای آنکه خود را سر به نیست کند، یک مشت قرص خورد و ماجرا را بهصورت زنده از فیسبــوک پخش کرد؛ اما آنها که ماجرا را تماشا میکردند به پلیس خبر دادند و خودکشی به مرگ نینجامید. هدف از نظارت محتوایــی در واقع جلوگیری از پخش اینگونه محتواهای زننده و دهشــتناک در فضــای اینترنــت و شــبکه های اجتماعی اســت. نظارت هم ماشــینی و خودکار نیست، بلکه انســانهایی آن را انجام میدهند که از بد روزگار چنین شــغلی نصیبشــان شده است، البته از برخــی الگوریتمها هم کمک میگیرند. در حقیقت در پس پرده بهشــت فناوری، وجود چنین نظارتهایی ناگزیر اســت تا هنگامی که مردم میخواهند گشــتی در اینترنــت بزنند با صحنههایی زشت و پرمخاطره مواجه نشوند. اما مردم عادی خبر ندارند که مهیاسازی فضای پاک چه هزینهها و زحمتهایی دارد. خود عبارت نظــارت محتوایی بهقدری بیخطر و سترون اســت که بعید اســت بتوان با اتکا به ترفندهای معناشناختی به چندوچون و معنای عمقی آن پی برد. این نظارت در واقع به گستره وسیعی اشــاره دارد که از بدمســتیهای درون میهمانیها و شــیرینکاریهای درون جشنها گرفته تا ســربریدنهای داعش و هرزهنگاری را دربر میگیرد. در واقع با توجه به انبوه محتوایی که هر روز در اینترنت منتشــر میشود میتوان حدس زد کــه مصداقهای مــورد نظر نظارت محتوایی چقدر متنوع و پرشمار است. طبق تازهترین گزارشــی که شــرکت برندواچ منتشــر کرده اســت، مردم روزانه حدود ‪3/ 2‬ میلیــارد عکــس را در رســانه های اجتماعی بهاشــتراک میگذارند و دقیقهای 300 ساعت فیلم در یوتیوب بارگــذاری میکنند. در توییتر هم ثانیهای 6 هزار پیام منتشــر میشــود. اگر فقط دو درصد عکسهایی هــم که ملت هر روز در اینترنت میگذارند نامناسب باشد، بهمعنای آن است که هر روز با 64 میلیون عکس نامناسب مواجه هستیم. یکی از ناظران محتــوا در فیسبوک که چندی پیش با نشــریه گاردیــن مصاحبه کــرده بود، میگوید: این شغل به هیچوجه خوشایند نیست. اول صبح باید برویم سر کار و مناظر سر بریدن را روی صفحه نمایشگر ببینیم. هر روز و هر دقیقه باید شاهد این مناظر ناخوشایند باشیم. یکــی از ایــن نظارت کننــدگان محتــوا در مایکروسافت به قدری صحنه های قتل کودکان و تجاوز به کودکان را به اقتضای شغلی به چشم دیده است که وقتی به پسر خودش نگاه میکند، چنیــن صحنههایی جلوی چشــمانش نمایان و بی اختیار افسرده می شــود، به طوری که کار مایکروســافت به خاطر آنکه از چنین کارمندی به اندازه کافی پشــتیبانی روانشناختی نکرده است به دادگاه کشیده است. البته مایکروسافت منکر کوتاهی خود در پشتیبانی روانشناختی از چنین افرادی است و میگوید همان قدر که در حذف تصاویر ناخوشایند جدیت دارد، به سلامت کارمندانی هم که این کار مهم را انجام میدهند توجه دارد. در عین حال مایکروســافت ســطوح پایین تر نظارت بر محتوا را به کشور فیلیپین برونسپاری کرده اســت که هم نیــروی کار ارزانتری دارد و هم به پشتیبانی روان شــناختی کمتری نیاز دارند. به خاطــر آنکه کارمندان قرارداد افشــا نکردن اطلاعــات امضا میکنند و ســازوکاری برای راســتیآزمایی و ارزیابــی از بیرون وجود ندارد، مشخص نیست که سامانههای پشتیبانی روانشناختی تا چه حد کارساز هستند. در جهان واقعی امدادگران و نیروهای انتظامی نخستین افرادی هستند که در صحنههای قتل یا تجاوز حضور مییابند، امــا در جهان مجازی ناظران محتوا این وضعیت را دارند و نخســتین افرادی هســتند که با صحنههای فجیع مواجه میشوند. بنابراین باید همان آموزشهای نیروی انتظامی را به آنها نیز داد. یعنی در این بخش هم بهخوبی میتوان از روشهای آموزش نیروهای انتظامی الگوبرداری کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.