ما هیچ، ما نگاه!*

Asre Ertebat - - ارتباطات - زهرا ميرخانی

آنها به مرگ خنديدنــد؛ خندهای گزنده توام با يــك تلخی بیپايان. فيلم خودكشی دو دختر نوجوان كه مرگ را به سخره گرفته بودند و با خنده به آغوشش پناه بردند، هفته گذشته بارها و بارها در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. اگرچه حالا كه اين مطلب را میخوانيد آنها نيز فراموش شــدهاند. اما اين بار اين پديده نه فقط در شبکههای اجتماعی و پيام رسان ها، كه در رســانه های رسمی كشور هم بازتاب گسترده ای داشت. در شــرايطی كه مدام از فرهنگ سازی در فضای مجازی صحبت میشــود و در تلاش برای پاكســازی فضای مجازی از بازنشر عجولانه اخبار خشــونت آميز و نگران كننده هستيم اين بار اصحاب رسانه هم به اين موج عظيم پيوستند و با اهتمامی ويژه برای كسب كليك بيشتر و جذب مخاطب به بازنشــر فيلم و انتشار اخبار خودكشی دو دختر اصفهانی پرداختند! اين در حالی اســت كه به گفته جامعه شناســان و روان شناســان، خودكشی می تواند مســری باشــد و موجب تحريك و ايجاد انگيزه در برخی افراد شود. حتی گفته میشــود بهتر است اخبار خودكشی تيتر نشوند زيرا بين انتشار اخبار خودكشی و تقليد خودكشی رابطه و همبســتگی وجود دارد. بنابراين نقش اصحاب رسانه و مسووليت اجتماعی آنها در اين ميان بســيار مهم اســت چرا كه ممکن اســت انعکاس خبر خودكشــی در رسانهها ميزان خودكشــی را بالا ببرد و قابليت انتقال پيدا كردن داشــته باشد. از ســوی ديگر انتشار اخبار خودكشی ممکن است اعتماد به نفس بيشــتري برای كسانی كه در اين فکر باطل هســتند ايجادكند. اما با علم بر همه اين موارد و تاكيد رفتارشناســان و آسيبشناســان اجتماعی، متاســفانه شاهد حجم گســتردهای از تصاوير و اخبار مربوط به اين خودكشــی بوديم كه با تيترهای هيجانی منتشر شد بدون در نظر گرفتن اين مهم كه تکثير اين فيلم و تصاوير آن موجب تحميل هزينه بيشــتر بر كشور خواهد شد. حالا اما به جای آنکه نگران پهنه بی در و پيکر فضای مجازی باشــيم كه در آن برخی با نيات خاص و برخی از سر نابلدی به ترويج بطالت و سياهی میپردازند، بايد غصه به ورطه نابودی كشيدهشدن رسانههای رسمی كشور را هم بخوريم كه قرار بود آنها الگوی ترويج اخلاق برای فضای سايبر باشند نه برعکس. آنها به مرگ خنديدند و رفتند، اما وقت آن است از خود بپرسيم ما چه كرديم در اين ميان؟ ما هيچ، ما نگاه! عنوان مجموعه اشعاری از سهراب سپهری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.