نوآوری در مدیریت عملیات امداد با كمك فناوری

Asre Ertebat - - گزارش - DOM DOM

در 12 ماه گذشــته بر اثــر بلایای طبیعــی رخ داده در اطــراف و اکناف جهــان، نزدیک بــه 10 میلیارد دلار صرف تعمیر و احیای شــبکه های خدمات عمومی شده است؛ مانند توفان شدیدی که در ماه ژوئن سال جاری میلادی در شــهر کانــزاس ایالات متحــده درختان و ســیم های برق را فروافکند تا برق 112 هزار خانه قطع شود. در چهار سال گذشته خســارات بلایای طبیعی به اوج خود رسیده اســت. این پرسش به ذهن مي رسد که آیا طرحی برای مدیریت عملیات مقابله با بلایا و تبعات آن وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی باشــد، بهای سنگینی باید پرداخت. برنامه ریــزی و مدیریت تبعات بلایای طبیعی همیشــه اصلی ترین دغدغه شــرکت های خدماتی عمومی مانند شرکت برق نیســت، اما احیای خدمات اهمیت زیادي دارد و برای بسیاری مساله مرگ و زندگی است. اگر بــلای طبیعــی رخ دهــد، تلاش هــای ناکارآمد و بدون هماهنگی حتی یک ســازمان می تواند به زندگی میلیون ها نفر لطمه بزند. وقتــی بلای طبیعی رخ دهد، سازمان متولی تنظیم مقررات برای آنکه هم اختلال ها را به حداقل برساند هم مدت لازم برای احیای خدمات را، جرایم ســنگینی برای احیا نشدن خدمات در مدتی مشــخص تعیین می کند. براي مثال، در ســال 2013 که شرکت برق اس اسی ای و شــرکت برق یوکی پی ان انگلستان به علت کاســتی های مدیریتی نتوانستند برق را ســریع برقرار کنند و براي اینکه 660 هزار مشــتری بی برق مانده بودند، 8 میلیون پوند جریمه شدند. اواخر سال قبل شرکت برق اســترالیا نیز به علت طولانی شدن قطعی برق به علت توفانی کــه رخ داده بود، 20 میلیون دلار جریمه به 75 هزار مشتری پرداخت کرد. پیام نهادهای تنظیم مقررات روشــن اســت: هر گونه غفلت یا ناکارآمدی جریمه ســنگینی دارد. پیاده سازی مدیریت عملیات بــه هنگام بلایا هزینــه دارد، اما این سرمایه گذاری از قطع شدن طولانی خدمات، تاخیر در برقراری مجدد خدمات و در نتیجــه دادن جریمه های سنگین جلوگیری می کند. پیش بینــی کرده اند کــه ارزش بازار جهانــی مدیریت فوریت ها و پیشــامدها با رشــد بیــش از 20 درصد به 101.33 میلیارد دلار برســد. تغییر شــرایط اقلیمی، افزایش مقررات دولتی، کاربری گســترده رســانه های اجتماعی برای انتشار اطلاعات و افزایش تهدید حملات تروریستی، محرک های عمده این رشد هستند. نمونه ای از تغییرات اقلیمی را می توان در مدل ســازی اخیر گروهی از دانشــمندان بین المللی مشــاهده کرد که طبق بســامد توفان های ال نینو در استرالیا طی قرن آینده افزایش خواهد یافت و باعث خشکســالی و سیل خواهد شــد، بنابراین ســازمان ها باید برای آینده مهیا شوند.

آمادگی برای بلایای طبیعی

تنگناهــا در ســامانه های اصلــی فنــاوری اطلاعات و همچنیــن ضعــف در یکپارچه ســازی، محدودیــت اطلاعات و وقت نداشــتن سبب شده اســت تا بسیاری از ســازمان های خدمات عمومی برای مقابله با بلایای طبیعی آمادگی نداشته باشند. سامانه هایی که نه یکپارچگی هوشمندانه داشته باشند نه کارکرد هوشــمندانه، باعث ایجاد تاخیــر در فرایند بازگشت به وضع عادی می شوند. بسیاری از سامانه های فرعی قدیمی دارای داده های کلان و پیچیده و نیازمند به تحلیل های پیچیده هستند و نمی توان بر اساس آنها به صورت بی درنگ تصمیم گیری کرد. براي مثــال، اگــر بخواهیم اثــر توفان شــدیدی را بر دارایی های یک شــرکت خدمات عمومی تحلیل کنیم، هم به داده های ســازمان هواشناسی نیاز داریم و هم به داده های سامانه مدیریت دارایی تا بتوانیم تحلیل انجام دهیم. بعد می توان اطلاعات بیشتری از داده های فضای ســبز گرفت و اثر فروافتادن درختان روی دارایی ها را پیش بینی کرد. برای آنکه بتوان تعمیرات را شــروع کرد، ســامانه های مدیریت نیــروی کار و خودکارســازی عملیات میدانی باید گسیل کردن نیروهای میدانی برای تعمیر خرابی ها را ســازماندهی کنند. این فرایند انفعالی پاسخ دادن به بلایا هم وقت گیر اســت و هم وابستگی زیادی به نیروی کار دارد؛ یعنی محتمل اســت که نتــوان عملیات احیا را در بازه زمانی لازم انجام داد و متحمل جریمه شد. اگر سامانه ها قدیمی باشند و نتوانند پاسخ دقیق و قابل اطمینان ارایه دهند، هزینه های برقرارسازی مجدد برق افزایش می یابد و سربارهای پرهزینه ای پدید می آید که هزینه اســتخدام متخصصان اجرای آزمون های ارزیابی خســارت یا پرداخت اضافه کاری بــه کارکنان از جمله آنها است.

راه اندازی ســامانه کارآمد مدیریت عملیات بلایا DOM( )

مراجع تنظیم مقررات به طور فزاینده ای بر ســنجه های کارایی شــبکه های خدمات عمومی متمرکز شده اند تا نرخ ها، هزینه ها و دسترســی ایمن، تحقیق و توسعه و بودجه های نوآوری را تعیین کنند. راهکارهوشمند همچنینبهگونهایبسترسازی می کند که شــرکت های خدمات عمومی بتوانند خود را با برخی تغییرات جدیدتر آینــده مانند تنظیم مقررات مبتنی بر کارایی هماهنگ کنند و آمادگی داشته باشند. ایــن روش همــراه بــا برنامه های چند ســاله اســت که شــرکت های بهره بــردار را به نوســازی عملیات و هماهنگ ســازی اهداف شــرکت با نیازهای مشتریان تشــویق می کند. براي مثــال، در بعضی کشــورها در صورتی کــه کارایــی بهره بــردار خوب باشــد، نرخ ها همســاز با هزینه هــا تغییر داده می شــود. بــه میدان آمدن ســامانههایی برای مبتنی بــر مکان که هوشــمندانه یکپارچه شده باشــند، ارزیابی و مدیریت لازم برای شــرکت های بهره بردار را فراهــم می کند تا قابلیت پاسخگویی خود را بهبود دهند، از حالت انفعالی خارج شــوند و به ســوی فرایندی بروند که کمک کند تــا بتوانند روش های کاهــش آثار بلایــا را پیش بینی، برنامه ریزی و اجرا کنند. حتی بهره بردارانی که به صورت فعال عمل می کنند اما الگویی برای پیش بینی قطع شدن خدمات یا خسارت ها ندارند، عملکرد درستی نخواهند داشت و اثرشان کمتر از حد یا بیشتر از حد آمادگی خواهد بود. اکنون با اســتفاده از ابزارهای ارزیابی پیش بینی کنند ه خســارت ها می توان فنــاوری یادگیری ســامانه ها و تحلیــل کلان داده هــا و ســوابق را بــه کار گرفــت و مدل ســازی پیش بینی خســارات را بهبود داد و با اتکا به دادگان گذشــته به برآورد دقیق و قابل اطمینانی از خسارات دســت زد. افزون بر این، با اتکا به فرایندهای خودکارکننده می تــوان برنامه های متغیــر اقلیمی را فراگرفت. یکپارچه سازی سامانه های گسســته قبلی مانند مراکز واپایش فرمان، اطلاعات آب و هوا و ارزیابی خســارات میدانی می تواند ارتباطات میان داده ها را تقویت کند. برای مثال، اداره توســعه بین المللی انگلستان در سال 2016 گزارشی در مورد کاربرد کلان داده ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بلایا منتشــر کرد که نشان می دهد چگونه می توان با اســتفاده از کلان داده ها و گردآوری و تحلیل اطلاعات سیلاب ها از رســانه های اجتماعی و مشاهدات ماهواره ای، ســیل ها را زود شناسایی کرد. به این ترتیب کارشناسان توانســتند نقشه ای بی درنگ از مکان، زمان بندی و اثر ســیل ها تهیه کنند که به صورت لحظه ای روزآوری می شود. تصاویر سه بعدی و داده های حســگری اینترنت چیزها از جمله تازه ترین منابع داده ای هستند که بهره برداران خدمــات عمومی بــرای تصمیم گیــری بهتــر به کار می گیرند. براي مثال، با اســتفاده از اینترنت چیزها در صنعت برق می توان چابکی شبکه را افزایش داد و مدت قطع شــدن را کاهش داد. ســنجه های هوشمند نقش حسگر را در شبکه ایفا می کنند که به چند طریق شامل پاســخ به تقاضا، مدیریت ولتاژ، احیای سریع و کارایی کل عملیاتی از ســامانه های تصمیم گیری پشــتیبانی حمایت می کنند.

بهکرد داده ای عملیات احیایی پس از بلایا

بهره بــرداران در صورتی که رهیافــت داده ای و دارای قابلیت پیش بینی را در پیــش گیرند می توانند به چنان حدی از توان عملیاتی برســند که بــا خدمات فوریتی به سرعت هماهنگ شوند. همچنین می توانند کارایی و زمان واکنش را با بسیج داده های تاریخی بهبود دهند. گروه های دخیل نیز از پشــتیبانی ابزارهایی برخوردار می شوند که همکاری موثری فراهم میآورد و تاخیرهای ناشی از سامانه های گسسته و نامتصل را از بین می برد. امروزه مصرف کنندگان به شــدت به شــبکه برق متکی هســتند و ارتباطــات « همیشــه متصــل » نیــز توقع مصرف کنندگان از لحاظ برقراری ســریع خدمات بعد از بلایای طبیعی را افزایش داده است. مراجــع تنظیم مقررات هم خواســتار واکنش ســریع و برقرار هر چه ســریع تر خدمات هســتند، اما شرایط آب وهوایی بد و به خطر افتادن امنیت عمومی همچنان افزایش خواهد یافت. البته بهره برداران خدمات عمومی بــه مجموعه ای غنــی از داده هــا و فناوری هوشــمند دسترســی دارند که کارایی شــان را افزایش می دهد و پشــتیبان ایجاد مدیریت قوی عملیاتی بــرای مقابله با بلایا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.