مشکلاتیکه انرژی شدهاند

Asre Ertebat - - ورود - علی شمیرانی

برنامه روشن و الزامآوری که در کار نباشــد و مدیرانی که پاسخگو نباشند و هیچگاه بابت سوءمدیریتشــان مورد مواخذه قرار نگیرند را که به اضافه بخش خصوصی چندپاره و رســانههای ضعیف و کرایــهای کنید، معجون عقبماندگی و بلاتکلیفی آماده است. تقریبا روزی نیست که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبر از صرف بودجه برای برگزاری جشــن و نمایشــگاه و حمایت از فهرستی بلندبالا از شرکتهای فاوا، دانشبنیان، اســتارتآپ و طرحهای رنگارنگ نبینید و نخوانید، اما آنچه هیچگاه روشن نمیشود، خروجی مشخص و ملموس است. از صرف بودجههای دولتی کــه این روزها بخش مورد علاقه بســیاری از مدیران است که بگذریم، اما انبوهی از مشکلات هم هستند که در کشور ما ظاهرا قواعد مرتبط با انرژی بر آنها حاکم شده و در قالبی ابدی قرار نیست از بین رفته و از شــکلی به شــکل دیگر تغییر کرده و از سالی به سال دیگر حواله میشوند. بسیاری از مردم، فعالان بخش خصوصی و اندک رســانهها نیز ظاهرا این قاعده را پذیرفتهاند که جز تماشاچیبودن کاری از ایشان بر نمیآید. چندی پیش در نوشتاری به فعالان و ذینفعان حوزه فاوا توصیه کردم که فهرستی از مطالبات خود را تهیه کرده و به جای وارد شدن در چرخه باطل تولید شبانهروزی مشکلات در این بخش، راه خود را گم نکرده و تنها روی رفع یک به یک مطالبات خود تمرکز کنند و تا مســالهای حل نشده سراغ موضوع دیگری نروند. در غیر اینصورت به هیچ جایی نخواهند رسید. حالا مشــابه این توصیه و تقاضا را باید از مدیران حوزه فاوا کرد. فارغ از این که مدیر ردههای پایین، میانی یا ارشد هستید، حتما بهتر از هر کس دیگری میدانید که اگر تمام دوران مدیریت خود را صرف نامهنگاری، جلسه، سفر، همایش و پاسکاری مشــکلات کنید، نظام ارزیابی، اداری و نظارتی کشور هیچکاری با شــما نخواهد داشــت. کما اینکه این باور برخی مدیران شده که «اگر هیچکاری نکنید کسی هم کاری به کار شــما ندارد، اما به محض این که دست به کار شوید، از زمین و آســمان مورد بازخواست و فشار قرار میگیرید »! پس شما هم به وجدان خود مراجعه کرده و فهرستی از مسایل و مشکلات حوزه کاری خود تهیه کنید و تمام تمرکز خود را روی رفع یک به یک آنها بگذارید. باور کنید حل تنها یک مشکل و برداشتن سنگی از پیش پای کشور، بخش و مردم در دوران مسوولیتی که دارید، به مراتب بهتر از تعریف هزار و یک طرح نیمهتمام و افزودن آن به مشکلات قدیمی و لاینحل حوزه کاری شماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.