بهایسنگین گـــرانی

Asre Ertebat - - صفحه اول - محسن آرونی

در چندسال گذشته دوربين CL لایکا یکی از پرطرفدارترین ساختههای این شرکت به حساب میآمد چون جزو معدود دوربينهای ارزانقيمت لایکا به شــمار میرفت و امروزه سازنده آلمانی مذکور با دميدن روحی تازه در کالبد دستگاه قدیمی، یک دوربين دیجيتال با نام مشــابه ساخته که از بســياری جهات دوربينی جالب توجه به شــمار میآید. دوربيــن CL دیجيتال لایکا را میتوان بــا پرداخت ۲۸۰۰ دلار صاحب شــد و با پرداخت 13۰۰ دلار دیگر برای آن یک لنز 1۸ ميليمتری با گشــودگی 2.8 f/ خرید که در نوع خود کوچکترین در دنيا محسوب میشــود و لذت عکاسی از مناظر گسترده را با یک دوربين جمع و جور، با کيفيت و البته گرانقيمت به کاربر منتقل میکند.

بدنه و طراحی دوربين CL لایکا در رده دوربينهای بدون آینه و منشــور کوچک قرار میگيرد و در حالی کــه دوربين 2 TL ابعادی بزرگ و ظاهری عجيب داشــت، میتوان به CL به چشم دوربينی متعارفتر نگاه کرد. ابعاد بدنه این دوربين برابر 131 در ۷۸ در 4۵ ميليمتر است و پس از نصب باتری وزنی معادل 4۰3 گرم پيدا میکند و بدین ترتيب کاربران خانم نيــز می توانند آن را به ســادگی همراه خود بردارند. پوسته دستگاه از آلياژ منيزیم ساخته شده و پوشش آنودایز آن حس یکی از محصولات اخير اپل را به کاربر منتقل میکند. دورتادور بدنه CL با پوششــی چرمرمنما اما پلاستيکی احاطه شــده تا دوربين در دست ليز نخورد و همانطور که از یک دوربين ساخت لایکا انتظار می رود سازنده در مورد کيفيت ساخت به هيچ عنوان کم نگذاشته است. از نظر ارگونوميکی تنها یک ایراد به این دوربين وارد است که همانا فقدان دستگيره اســت و با اینکه بعيد میدانيم خریداران دوربين CL ساعتهای پياپی با دستگاه عکاســی کنند اما لااقل وجود یک شستی در بخش پشــتی حمل دوربين را اندکی سادهدهتر میکرد. در قســمت پشــتی بدنه این دوربين نمایشــگری با قطر ســه اینچ و رزولوشن 1.۰4 ميليون پيکسل دیده می شود که کارکرد لمسی دارد و دیدن چنيــن قابليتی روی محصول یکی از سنتیترین دوربينسازان در مقایسه با سونی که کاربران خود را تا سال گذشته در حسرت نمایشگر لمسی گذاشت اندکی عجيب به نظر میرسد. خوشبختانه کاربر CL میتواند از یک چشمی ۲.36 ميليون پيکسلی نيز برای کادرگيری استفاده کند که در نور شدید موهبتی بزرگ محسوب میشود و آزادی عمل زیادی به کاربر میدهد. در قسمت بالایی دوربين یک نمایشــگر تکرنگ نيز دیده میشود که پارامترهای اصلی عکاسی را به کاربر نشان میدهد و علیرغم رزولوشن 1۲۸ در ۵۸ پيکسلی خود در نور کم با روشن شدن خود کاربر را از وضعيت تنظيمات مطلع نگه میدارد. دوربين CL لایکا از یک باتری ساخت پاناسونيک برای تامين انرژی بهره میبرد که دوامی معادل ۲3۰ عکس دارد و نظر به عدم امکان شارژ این باتری از طریق کابل USB خرید یک باتری یدکی همراه دوربينبرای افرادی که زیــاد عکسوفيلم میگيرند امری اجتنابناپذیر خواهد بود. به نظر میرسد سازنده فراموش کرده بدنه CL را بــه هرگونه کانکتوری

مجهز کند و تنها راه انتقال تصاویر

از این دوربين بيرون کشيدن کارت حافظه یا انتقال بیسيم است.

کنترلها و تنظيمات سادگی بدنه دوربين های لایکا همزمان نقطه قوت و ضعف آنها به حساب میآید. از یک طرف ظاهر ساده و شستهرفته دوربين آن را بســيار جذاب و خواستنی میکند اما از طرف دیگر کمبود تنظيمات مکانيکی موجب دشــواری کنترل دوربين برای کاربران سنتیتر میشــود. در بخش فوقانی بدنه CL میتوان شکاف اتصال فلاش جانبی و ميکروفنهای استریوی آن را مشاهده کرد و اندکی آنسوتر دو پيچ فرمان با دکمههای مرکزی قابل برنامهریزی به چشــمی میخورد. هر دو پيچ فرمان با انگشت شست کنترل میشود در حالی که انگشت اشاره کاربر هنگام انجام تنظيمات کاملا بیکار خواهد بود. وظيفه این انگشت حرکت دادن کليد روشن و خاموش و زدن دکمه شاتر است که برخلاف ظاهر کلاسيک دوربين رزوه اتصال دکلانشور مکانيکی ندارد. انگشت شست کاربر وظيفه فشــردن دکمههای چهارجهته را نيز بر عهده دارد که با کمک آنها میتوان در ميان تصاویر و اجزای منوها حرکت کرد اما این اعمال از طریق نمایشگر لمسی دوربين نيز قابل انجامند. در سمت پيچ نمایشگر دوربين سه دکمه برای فراخوانی منوی اصلی، مرور تصاویر و فعال کردن یک پارامتر تصویربرداری دلخواه دیده میشود و کليد مکانيکی رها کردن لنز در بخش جلویی، کنترلهای فيزیکی دوربين

CL را به سرانجام میرساند.

کارایی و کيفيت تصویربــرداری در دوربيــن CL بــا کمک یک سنســور ۲4 مگاپيکســلی در قطع APS-C انجام میگيرد که نهایت پتانسيل این قطع است و ارایه گيرندههای نوری بيشتر روی سنسوری با این ابعاد موجب عوارض جبرانناپذیر در کيفيت تصویر میشود. سنســور مذکور همراه پردازنده Maestro

II توانایی ثبت تصاویر پياپی با سرعت 1۰ فریم بر ثانيه را دارد و هنگام ضبط فيلم از عهده ثبت کليپهــای 1080/60p و

‪4 K/ 30p‬ بر میآیدیآید. لایکا برای دوربين CL سيستم وضوحیابی خاصی در نظر نگرفته و دستگاه با تشخيص کنتراست روی سوژه متمرکز میشود. این در حالی است که سازندگان رقيب با بهککار بردن نقاط حساس با فاز دقت و سرعتی کمنظيمنظير در اختيار کاربران خود قرار میدهند و این امر ازاارزش خرید دوربين CL میکاهد. بسياری از دوربينهای بدون آینه و منشور از سنسوری مشابه آنچه در CL به کار رفته استفاده میکنند و بدین ترتيب کيفيت تصویر دستگاه به کارایی الگوهای پردازشی دستگاه و کيفيت لنزهای لایکا ختم میشود. مورد نخست اميدوارکننده است چون دوربينهای لایکا هيچگچگاه کاربر خود را منتظر نگذاشتهاند و برندی با چنينساسابقهای در عالم عکاسی سابقه خود را با ارایه پردازنده و نظام پردازشی ناکارآمد تباه نمیکند. مورد دوم نيزجای اميدواری دارد و با خرید یک رابط میتوان تمامی لنزهای سری M لایکا از قدیمی گرفته تا جدید را همراه دوربين CL به کار بــرد. از محدودیتهای دوربين CL لایکا که بگذریــم، دوربينی فوقالعاده خوشســشســاخت و با کيفيت در اختيار داریم که برای افزودن به یک کلکسيون گرانقيمت مناسب به نظر میرسد اما با هزینه مشابه میتوان دوربينی به مراتب کاراتر از برندهای رقيب خریداری و مابهالتفاوت هزینه آن را صرف خرید یک لنز با کيفيت و منعطف کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.