ايجاد اپراتور در سوريه به كجا رسيد؟

Asre Ertebat - - News -

بررسي وعدههاي واعظي

از میان انبوه ســفرها، دیدارها و امضــای تفاهمنامههای وزارت ارتباطات در دوره محمود واعظی که نوعی رکوردزنی بیسابقه بود، یافتن جزییات دقیق هیچگاه میســر نشد. در واقع هیچ اطلاعات روشن و مشخصی از بیشتر این توافقات به بیرون درز نمیکرد و عموما از عبارات کلی و مبهم برای اطلاعرسانی استفاده میشد. موضوعی که پیش از این بارها در هفتهنامــه عصر ارتباط به آن پرداختیم. اما در میان این دیدارهای گسترده و متنوع، نمونههای انگشتشماری نیز پیدا میشوند که در آن مشخصا حرف از طرح و پروژهای شده باشد و به همین جهت امکان پیگیری وجود دارد. در همین راستا اواخر سال گذشــته بود که محمود واعظی، وزیر ارتباطات وقت در دیدار با علی الظفیر، وزیر ارتباطات سوریه ابراز امیدواري کرد که در زمینههای مخابرات، آیتی، پست، تجارت الکترونیکی مباحث آموزشی، آموزشی و در زمینه تحقیق و توسعه مقدمات همکاری بین ایران و سوریه وجود دارد. واعظي گفته بود در ایران شرکتهای توانمند خصوصی بسیاری وجود دارد و ما این آمادگی را داریم که ارتباط این شرکتها را با بخشهای مختلف کشور سوریه برقرار کنیم. وزیر پیشــین ارتباطات با بیان توافق صورتگرفته میان معاون اول رییسجمهور کشورمان و نخست وزیر ســوریه در ارتباط با ایجاد اپراتور سوم در سوریه همچنین گفته بود، از میان سندهایی که در این ســفر میان نخســتوزیر کشور ســوریه و معاون اول رییسجمهوری کشورمان به امضا رســید، امضاي سند میان دو وزارتخانه ارتباطات سوریه و ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از پیشرفت بالاتری نسبت به دیگر سندها برخوردار است. واعظی حتي در این زمان چنان از ایجاد اپراتور موبایلي در سوریه مطمئن بود کــه دو موضــوع تعیین فرکانس و نحــوه ترخیص اموالی را که اپراتور تلفن همراه قرار اســت به سوریه ببرد نیز در صحبتهایش ذکر کرد. در آن مقطع گفته ميشد که راهاندازی اپراتور سوم تلفن همراه در این کشور یکی از مفاد تفاهمنامه میان طرف ایراني و سوري بوده است. حالا اما با وجود آنکه دوره وزارت واعظي به انتها رســیده و وزیر جدید پا به پاستور گذاشته، قاعدتا نباید بهمعنای بینتیجه ماندن تفاهمات دوطرفه باشــد و از وزیر جدید ارتباطات انتظار میرود گزارشی در خصوص پیشــرفتهای اجرای این پروژه در اختیار افکار عمومی بگذارند؛ مگــر آنکه چنین پــروژه ای اصولا کلید نخورده باشد. ضرب تمبر مشترک حضرت معصومه )س( و حضرت زینب )س( میان دو کشور ایران و سوریه و احداث فیبرنوری دمشق – بغداد – تهران از دیگر مباحثي بود که در آن مقطع مطرح شــد و البته هنوز خبري دال بر محقق شدن هیچیک از آنها در دست نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.