هواوی یکگوشیباچهاردوربین

Asre Ertebat - - News - ‪Mate 10 lite‬ HUAWEI HUAWEI ‪Mate 10 lite‬ ‪Image Signal Processor‬ f/2.0 ISP ‪Mate 10 lite‬ Mode 3.0 ‪Selfie Toning Flash‬ 4.0 Beauty ‪mate 10 lite‬ FullView ‪Mate 10‬ ‪10 Pro‬ ‪Mate 10 Pro‬ ‪Mate Mate 10‬ ‪Mate 10‬ ‪Mate 10 Pro Mate 10‬

اولین گوشــی هوشمند بازار اســت که با چهار دوربین توسط به بازار کشــور ما وارد میشــود. هواوی برای نخستین بار در این گوشــی از لنز دوگانه هم در جلوی گوشی و هم در پشت آن بهره گرفته است تا تجربه عکاســی کاربران این گوشی با دوربین اصلی و نیز با دوربین سلفی به مرحله جدیدی وارد شود. بهره گیری همزمان از دو لنز در قسمت پشت گوشــی برای ثبت عکسهای بــا کیفیت در گوشیهای قدمتیطولانیدارد و هم اکنون در گوشــی های رقیب هم از این امکان بهرهگیری شده است ولی برای اولین بار است که هواوی از این مزیت، یعنی استفاده از دو لنز در کنار هم، در دوربین جلوی گوشی هم اســتفاده کرده تا عکسهای سلفی با کیفیتی بهتر در اختیار کاربران قرار گیرد. درقسمتجلویگوشــی ، بالای مانیتــور آن، علاوه بر یک سنســور ۱3 مگاپیکسلی با اندازه دیافراگم به میزان برای ثبت تصاویر، یک لنز دو مگاپیکسل دیگر هم در کنار آن برای محاسبه اطلاعات مرتبط با عمق میدان استفاده شده است. هنگامیکه یک عکس گرفته میشــود، ایــن دو دوربین با هم کار میکننــد و در کنــار بهرهگیری از توانمندیهــای به کار گرفته شــده در یــا ایــن گوشی که توسط شــرکت هواوی طراحی شده، عکس هایی به مراتب با کیفیت تر در مقایسه با عکسهایی که با یک دوربین گرفته میشوند برای کاربر به ارمغان میآورند. یکی از مزیتهای به کارگیری ایــن دو لنز در کنار هم، امکان تخصیص افکــت بوکه بینظیر و با دقت بالا به عکسهای سلفی این گوشی است. در این گوشی همچنین برای اولین بار از یک فلاشباعنوان برای عکسهای سلفی استفاده شــده است که در محیطهای کمنــور این امــکان را به دوربین می دهد، بســته به نور محیط، نور مناســبی برای عکاسی ســلفی با کیفیت بهتر در حین عکاسی ایجاد کند. برای اینکه این نور موجب آزار چشمان سوژهها نشود و همچنین این نور مشابه نور محیط باشد، از یک فیلتر نرمکننده نور روبهروی این فلاش تعبیه شده است.

بــه جدیدتریــن نســخه از الگوریتم زیباســازی عکسهــا در

،یعنینســخه مجهزشــدهکه از ویژگی هــای بیشــتری مانند تشــخیص سهبعدی صورت، تشــخیص جنسیت سوژه و فیلترهای جالب و خنــدهدار در کنار امکانات دیگر بهرهمند شده اســت و به کاربران امکان زیباسازی بسیار دقیقتر و جزییتری را نسبت بهنسخه آنمیدهد. دوربین دوگانــه اصلــی در قســمت پشــت گوشــی هم از یک سنسور ‪۱ 6‬ مگاپیکســلی در کنــار یــک سنســور ۲ مگاپیکســلی بهره می برد. کاربرد سنسور ۲ مگاپیکسلی در قســمت پشت گوشی هم مشابه جلوی گوشــی بوده و وظیفه اصلی آن محاسبه و سنجش با دقت عمق میدان عکاسی است. در عکسهای گرفته شده با این دوربین حتی بعد از عکاسی امکان تغییر نقطه فوکوس با دقت بالا وجود دارد. امکانات عکاسی متفاوت به خصوص در حوزه عکاسی سلفی در این گوشی برای اولین بار در این سطح در اختیار کاربران قرار گرفته است. تمام این امکانات در کنار مانیتور بدون حاشــیه 5.9 اینچی و بدنــه تمامفلزی و قیمت مناســب، این مدل را به یک گوشی ایدهآل برای کاربران به خصوص نســل جوان بدل کرده است.

خدمات ویژه هواوی برای خریداران ایرانی

خبر دیگر از شرکت هواوی برای کاربران ایرانی اینکه HUAWEI که اخیرا گوشیهای سری

درمدلهای و را به بازار ایران عرضه کرده اســت، برای خدمات پس از فروش این گوشــیهای پرچمدار، علاوه بر گارانتی رایج گوشــیهای هواوی، طرح ویژهای را در نظر گرفته است. این طــرح ویــژه خدماتی شــامل تعویض رایــگانصفحهنمایــش و

در صــورت شکســتن و یا آســیب دیدن بر اثر ســقوط، ضربه و هر آسیب فیزیکی اســت. در شرایط عادی، در صورتی که صفحه نمایش گوشی تلفن کاربر دچار آســیب دیدگی شــود، این سرویس به کاربر ایــن امکان را می دهــد که یک بار صفحه نمایــش گوشــی به صــورت رایگان تعویض شود. ایــن خدمات به مدت شــش مــاه از تاریخ فعال ســازی و تنهــا بــرای یک بــار قابل ارایه اســت. در صورتی کــه صفحه نمایش

و درطــول مدت شــش ماه از تاریخ فعال ســازی دچار آســیب دیدگی شود، کارشناســان مربوطه در مرکز تماس هواوی در خواســت کاربران را ثبت کــرده و هماهنگی هــای لازم جهت دریافت دســتگاه معیوب از درب منزل و یا محل ککار کاربر را انجام خواهند داد. بر اســاس این گزارش خدمــات مذکور کاملا رایگان بوده و نیاز به پرداخت هیچ هزینــه ای حتی برای ارســال و دریافت گوشی معیوب نیســت. به علاوه بدیهی است که در این ســرویس همانند همه ســرویس های مراکز خدمات هواوی از قطعات اصلــی و اورجینال هواوی استفاده خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.