گیـــــجبــــــازی!

بررسی یک بازی موبایلی طنزگونه و معمایی

Asre Ertebat - - News -

گاهی اوقات با گشــتوگذار در بازار بازیهــای موبایل به عناوینی برمیخوریم که بهمعنای واقعــی کلمه یک ایده نو و خلاقانه هســتند. در این مطلب قصد داریم به بررسی بازی موبایلی و ایرانی گیــج بپردازیم که یک نمونه بارز و نو از خلاقیت هستند. با مراجعه به مارکتهای اپلیکیشن و بازیهای اندرویدی، بهوضوح میتوان افزایش تعداد اپلیکیشــنها و بازیهای ایرانی را شــاهد بود. اگر از بازیهایی که تا حد زیادی کپی نمونه خارجی خود هســتند فاکتور بگیریــم، به عناوینی جالب و خلاقانه از سوی برنامهنویسها و بازیسازهای ایرانی برمیخوریم. شاید یکی از بازیهای جدید ایرانی که در ابتدا بهواسطه نامش کاربران را کنجکاو به کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن میکرده است، بازی گیج باشد.

مراحل بازی

بازیایرانی گیج، یک بازی در سبک معماییاست که بهخوبی از چاشنی طنز و خلاقیت در گیمپلی خود بهره میبرد. شاید نکته طنزآمیز در مورد این بازی این باشد که بازی برای حل معماهای خود و پیشبردن مراحل آن، کاربر خود را مجبور به بلند شدن، راه رفتن، چرخیدن و حتی چسباندن بینی خود به صفحهنمایش گوشی خود میکند. بهطور کلی بازی گیج شامل صد مرحله میشود که در هر مرحله یک صفحه و یک متن بهصورت جداگانه معماهای هر مرحله را بهنمایش میگذارند. با اینکه بیشــتر مراحل بازی جذابیت بســیاری دارند، اما گهــگاه برخی از مراحل حس خستهکننده بودن و تکراری بودن بازی را به بازیکن القا میکند که در صورت وجود جذابیــت بصری در بازی میتوانستیماز آن چشمپوشی کنیم. در پایان بازیکنان پساز اتمام هر مرحله، بهوسیله پویانمایی سادهای به صفحه جدید و مرحله بعدی بازی راهنمایی میشود. با اینکه بیشــتر مراحل بازی آفلاین بوده و بــدون نیاز به اینترنت نیز قابلاجرا هستند، اما بازی بهوسیله پرداختهای درونبرنامهای محدود شده و بازیکن باید برای دسترسی به مراحل بیشتر، آنها را خریداری کند. همچنین منوی ســاده بازی علاوه بر قسمتهای معمول دربارهما و به اشــتراکگذاری بازی، شامل یک متن راهنما برای هر مرحله است که اســتفاده از آن مدتزمان کوتاهی صبر وانتظار را طلب میکند.

گیمپلی بازی

تمرکزاصلی بازی برای حل کردن معماها برایناصلاستوار است که بازی با استفاده از سنسورهای مختلف دستگاه از قبیل شتابسنج، ژیروسکوپ و لمس دستگاه، بتواند حرکات فیزیکی بازیکن در دنیای واقعــی را تجزیه و تحلیل کرده و درنتیجه او را به انجام فعالیتهایی که غالبا حالتی طنزگونه دارند مجبور کند. یکیاز نقاط قوت وایدههای خلاقانه موجود در بازی نیز به همین بخش کمک گرفتناز تمامی ظرفیتها و قابلیتهای گوشیهای هوشمند برمیگردد که دراین بازی بهخوبی اعمال شده است. بهطور کلی بازی در همان مراحل اولیه خود، به بازیکن خود میآموزد که برای حل معماهای بازی باید از سنســورهای گوشی خود کمک بگیرد.

صداگذاری

بخش صداگذاری بازی مهمترین قسمت و نقطه قوت اصلی آن است. صداگذاری محیط بازی و گوینده آن اولین نکتهای است که بازیکن را جذب خود کرده و با کیفیت خوب صدای گوینده، بازیکن را تشویق به ادامه بازی میکند.

جمعبندی

عنوان گیج، یکی از ایدههای خوبی است که در مدتزمان کوتاهی پس از انتشار خود، توانسته محبوبیت زیادی را در میان کاربران ایرانی کسب کند. بازیکن پس از تجربه کوتاهی از این بازی، بهخوبی متوجه خواهد شد که عنصر اصلی محبوبیــت در بازی، درونمایه طنز آن اســت. در قسمتی از بازی از بازیکن خواسته میشود که بینی خود را روی صفحهنمایش گذاشته و در همین حالت به آسمان نگاه کند. هرچنــد جذابیت بصــری و محدودیت تعداد مراحل این بــازی بهنظر ناکافی میآید، امــا این بازی با ایدههای خلاقانه خود ســاعتها بازیکن خود را سرگرم می کند و با اســتفاده از درون مایه طنز خــود، لحظات مفرحی را برای آنها رقم میزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.