اساسینها در مصر باستان

Asre Ertebat - - صفحه اول - ابوالفضل منافزاده

چند سالي اســت عادت کردهایم با شروع ســال جدید میلادی شاهد عرضه عنوان جدیدی از ســری بازی Asssassin’s Creed باشــیم. حال مدت زمانی نزدیک به دو سال از انتشار آخرین قسمت از این مجموعه یعنی Syndicate میگذرد و شرکت یوبیسافت مونترال با عنوان ‪Assassin’s Creed:‬ Origins قصد دارد تاریخچه و داستان این مجموعه پرطرفدار را دچار تغییر و تحولی عظیم کند. در این مقاله با نقد و بررســی بازی ‪Assassin’s Creed: Origins‬ با عصرارتباط همراه باشید. مدتها است مجموعه ‪Assassin’s Creed‬ میهمان پلتفرمهای مختلف در سراسر جهان بوده و همواره از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است، با اینحال این مجموعه از نظر کیفی در سالهای اخیر دچار فراز و نشیبهایی شد که نیاز به یک تغییر اساسی در آن حس میشد. به این ترتیب کمپانی یوبیسافت یک سال استراحت را برای ساخت قسمت جدید این مجموعه به خود تجویز کرد تا بتواند به آن رنگ و بویی تازه ببخشد. این کمپانی با عنوانی به نام ‪Assassin’s Creed: Origins‬ قصد دارد به ریشههای این فرقه در مصر باستان بازگردد. مروری بر گذشته

اکنون بیش از ده سال از تولد اولین قسمت از مجموعه بازیهای ‪Assassin’s Creed‬ میگــذرد. طــی این ده ســال این مجموعه توانســته با سیر و ســفر در دورههای مختلف تاریخی و بهکارگیری شــخصیتهای حقیقی در بازی ماننــد لئوناردو داوینچی، بازیکنان را درگیر تحولات تاریخی جوامع مختلف کند تا با کمک اساسینها به مقابله با این هرج و مرجها و ناعدالتیها بپردازند. تاکنون شرکت یوبیسافت برای این مجموعه دورههای جنگهای صلیبی، رنســانس، انقلاب فرانســه و دورهویکتوریا بریتانیا را درنظر گرفته بود که از قرن دوازدهم تا نوزدهم میلادی را پوشش میداد. علاوه بر بهکارگیــری داســتانهای تاریخی واقعــی در بازی، شــاید دیگر عامل موفقیت این مجموعه طراحی شخصیتها با ویژگیهای بینظیری باشد که به بهترین شکل ممکن بازیکنان را مجذوب خود میکنند. شخصیتهایی مانند الطائر، اتزیو، کانر، ادوارد از جمله محبوبترینهای این مجموعه هستند.

شروع عصر جدید در ‪Assassin’s Creed‬ همانطور که اشاره شــد، داستان بازی تا اواســط قرن بیستم میلادی ادامه داشــت و ســاخت مجموعه جدیــدی که روند قســمتهای قبلی را طی کند قطعا داســتان بازی را وارد عصر امروزی میکند که با چارچوب داستانی این مجموعه همخوانی ندارد. به این ترتیب کمپانی یوبیسافت تصمیم میگیرد بهوسیله ‪Assassin’s Creed: Origins‬ بهدنبال ریشههای این فرقه در چهل و نه سال قبل از میلاد مسیح بگردد.

داستان بازی

داســتان بازی ‪Assassin’s Creed: Origins‬ داستان فردی به نام Bayek را روایت میکند که اهل منطقهای به نام Siwa است. علاوه بر Bayek شخصیت Aya بهعنوان همسر او نیز در بازی وجود دارد کــه در مواقعی خاص بازیکن میتواند کنترل آن را نیز به دست بگیرد. داستان بازی به این ترتیب است که Bayek بهعنــوان یکی از محافظان فرعــون که اصطلاحا Medjay نام دارند، وظیفه دارد تا با گروهی به نام ‪Order of‬ ‪the Ancients‬ که متشکل از یاغیانی هستند که شهر را به خون کشــیدهاند مقابله کند. در این میان Bayek باید با افراد مختلفی که در سطح شهر وجود دارند به گفتوگو پرداخته و به عنوان یک محافظ به مشکلات آنها رسیدگی کند. قطعــا ارایــه توضیحــات بیشــتر در مــورد داســتان بازی ‪Assassin’s Creed: Origins‬ جایــز نیســت، اما در مجموع میتوان ادعا کرد که یوبیســافت برای این بخش از این بازی بهنوعی ســنگ تمام گذاشته اســت. نحوه روایت داستان، میانپردهها، موسیقی متن و شــخصیتپردازی بازی بهصورت بســیار خوبی اجرا و انجــام میگیرند و بازیکــن را درگیر خود میکنند. بهعلاوه داســتان Origins بازیکن را بهوسیله سفر در زمان با داســتان زندگی افرادی مانند ‪Julius Caesar‬ و ‪Claudius Ptolemy‬ آشنا میکند.

گیمپلی بازی

یکــی از قســمت هایی کــه یوبی ســافت پیــش از عرضــه ‪Assassin’s Creed: Origins‬ روی آن مانور بســیاری داده بود، ارایــه قابلیتهای جدید برای شــخصیت اصلی بازی یعنی Bayek اســت. شــخصیت بازی همانند نسخه یشین ایــن مجموعه دارای درخت مهــارت بوده اســت و بازیکن باید بهتدریج به کامل کردن آن بپــردازد که بههیچوجه نمیتوان آن را ایدهای نو نامید. این درخت مهارت سه شاخه اصلی به نامهای Warrior،Hunter و Seer دارد و هرکدام بهصورت پیوسته با یکدیگر در تعامل هستند. از دیگــر قابلیتهــای Bayek در بازی داشــتن یک عقاب دستآموز به نام Senu است که تا بهوسیله آن بتواند به کندوکاو مناطق اطراف خود بپردازد که نمونه آن را در بازیهای دیگر این شرکت مانند ‪FarCry Primal‬ دیدهایم. اما وجود حیوانات بسیار متعدد مانند کروکودیل، شیر یا مار و اختصاصیافتن یکی از اصلیترین شاخههای درخت مهارت Bayek به شکار باعث میشود درگیری در بازی صرفا با سربازها و افراد دیگر رخ ندهد. بهعلاوه Bayek با شــکار این حیوانات قادر خواهــد بود تا با استفاده از پوستشان لباس خود را ارتقا دهد.

شیوه مبارزات در بازی

شیوه مبارزات در ‪As Assassin’s Creed: Origins‬ با اضافه شدن چند آیتم جدید از جمله سپر دچار تغییرات اساسی شدهاند. بهعلاوه وجود دشمنانی با مهارتهای متفاوت و منحصر به فرد باعث میشــود که تمامی مبارزات برای بازیکنان چالشلشبرانگیز باشند. حتی در برخی از موارد شکست دادن دشمنانی که سطح بســیار بالاتری از Bayek دارند غیرممکن بهنظر میرســد و پیش از انجام مبارزات با آنها باید به تقویت مهارتهای Bayek پرداخت. سلاحهایی که برای بازی درنظر گرفته شــدهاند، تبر، شمشیر، پتک، نیزه، تیروکمان و اســلحه های دیگری هســتند که هر کدام از این سلاحها ســرعت ضربه و شیوه مبارزه منحصربهفــردی دارند. یکی دیگــر از قابلیتهای خوب بازی، توانایی ارتقای اسلحه ها یا فروش آنها در بازار است.

سیستم شب و روز و محیط بازی

با اینکه بســیاری از بخشهای Origins چیز جدیدی را برای ارایه کردن نداشته و اکثریت بخشهای آن تکراری و خستهکننده هستند، اما سیستم چرخشی شب و روز در آن و محیط زندهای که دارد به شکل بینظیری طراحی شده است. زمانی کهدر هنگام روز در خیابانهای شهر قدم میزنید، بهخوبی میتوانید زنده و پویا بودن محیط بازی را حس کنید. اما زمانی که شب فرا میرسد، محیط شلوغ روز در بازی به شــکل بسیار خوبی جای خودرابه شــبی خلوت که تمام ســاکنانش به خواب رفتهاند میدهد. همچنین ســربازان و فرماندهان در زمان شب به خواب میروند و از این رو میتوان بهمنظور سهولت در انجام ماموریتها، انجام آنها را به شب محول کرد. بهعلاوه حیوانات موجود در بازی قابل اهلی شــدن هســتند و میتوانید از آنها بهعنوان کمکی برای مبارزات استفاده کنید.

گرافیک و موسیقی

همانطور که یوبیسافت روی گرافیک بصری بازی مانور زیادی داده بود، این بازی از گرافیک بصری بســیار خوبی بهره میبرد. بناهای باشکوه مصر باستان، مجسمهها، درختان و حیات وحش بازی تاثیر خوبی روی بازیکن خواهند گذاشت. همچنین بهدلیل اینکه قسمت بسیار زیادی از نقشه عظیم Origins را بیابانها تشــکیل میدهند، هرازچند گاهی در بازی شاهد توفان شن یا برخاستن نمک از شورهزارها بودهایم. اما به همان اندازه که گرافیک بصری بازی ممکن است بازیکن را مجذوب خود کند، گرافیک فنی بازی او را از بازی متنفر میسازد. متاســفانه هنوز هم باید شــاهد باگهایی عجیب در مجموعه Assassin’s باشیم و گویا یوبیسافت قصد ندارد تا چارهای برای رفع آنها بیندیشد. باگهایی مانند عبور از داخل درختها، بالا رفتن دشــمنان از روی دیوار، گیر کردن بایک درون اجسام یا معلق ماندن پاهای حیونات روی هــوا از جمله ایرادهاي فنی وارده به Origins هســتند که تاثیر مســتقیم روی گیمپلی خواهند گذاشت. بهعلاوه هوش مصنوعی دشمنان نیز چنگی به دل نمیزند و گهگاه بازیکن به این فکر میافتد که آیا مقصود یوبیسافت از تولید یک بازی جدید، ساخت داستان و محیط جدید برای قسمت قبل از یک مجموعه است یا خیر؟ حال از بخش گرافیک گذر میکنیم و به قســمت موســیقی و صداگذاری بازی خواهیم رسید؛ جایی که یوبیسافت هیچ حرفی را برای گفتن باقی نگذاشته است. زمانی بینظیر بودن صداگذاری بازی را درک خواهید کرد که خود به پای شنیدن آنها بنشینید و ببینید که چگونه صدای حمله ناگهانی یک کروکودیل از پشت سرتان ترسناک اســت. صداگذاری بازی از بخش موسیقی متن تا بخش صداگذاری روی مردم شــهر و محیط بازی به شــکل بینظیرنظیری صورت گرفته اســت و در یک کلام بازیکن را متحیر خواهد کرد.

جمعبندی

شاید اولین نکته که پس از بررسی ‪Assassin’s Creed:‬ Origins مشهود اســت، رویهای اســت که یوبیسافت برای ســاخت این مجموعه در نظر دارد؛ رویهای مشابه به مجموعه محبوب دیگــر خود یعنی FarCry . در ســه قســمت آخر مجموعه FarCry برای بهدست آوردن حاکمیت یک کمپ باید شــیپورها یا بلندگوهــا را از کار بیندازید تــا از صدازدن نیروهای کمکی جلوگیری شــود، اما در تمامی قسمتهای ‪Assassin’s Creed ed‬بــرای بهدســت آوردن یــک FastTravel یا قسمتی از نقشه شهر، باید به نقطههای مرتفع شهر بروید و ســپس به درون پشــتهای از علف شیرجه بزنید. متاسفانه حتی Origins هم پر از چنین مکانیزمهای تکراری است که بهنوعی حوصله بازیکنان را سربردهاند. در مجموع با اینکه Origins در چند بخش حرفهایی برای گفتن دارد، اما به هر جهت تجربه جدیدی را درااختیار بازیکنان خود نخواهد گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.