در انتظار برخورد بانك مركزي با تخلفات

سرنوشت موسسات مالی غير مجاز تكرار نشود

Asre Ertebat - - ورود -

)اين ستون هر هفته حسب وظيفه رسانهای، اطلاع افكار عمومی و اقدام نهادهای مسوول، تا حصول نتيجه روشن و مشخص منتشر خواهد شد.( در تاريخ 14 اسفند سال 95 گزارشــي در خصوص تخلف محرز خلق پول توسط برخی شركتها همچون ايرانسل و جيرينگ در عصر ارتباط منتشر شــد كه نهايتا در تاريخ 16 ارديبهشت سال 96 نيز مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي آن را رســما تاييد كرد، بررسيها نشان ميدهد همچنان اين تخلف توسط ايرانسل و جيرينگ در حال انجام است و بخش نظارت بانك مركزي بهعنوان مجری قانون با وجود ابلاغ مدير كل IT اين بانك و اطلاع از كموكيف ماجرا تاكنون با اين موضوع برخورد نكرده است. اين در حالي است كه اين موضوع را در هفتهاي كه گذشت بارها از روابط عمومي بانك مركزي پيگيري كرديم، اما پاسخي در خصوص اينكه آيا بانك مركزي بااين تخلف برخورد كرده يا قراراست برخوردي انجام دهد دريافت نشد. براساس قانون صريح بانك مركزی، هيچكدامازاپراتورها، شركتهای PSP و شركتهای فعال در ارايه خدمات مالی و بانكی، حق استفاده از كيف پول در خارج از اكوسيستم حوزه فعاليتشان را ندارند، طبق بررسي خبرنگار عصر ارتباط در انتهای سال گذشته، برخی شركتها تفسير و برداشتی مشابه با بانك مركزی از مقررات مذكور نداشته و با خرج پول خارج از اكوسيستم كيف پول خود، به خلق پول اقدام كردهاند كه اين موضوع يك تخلف محرز محسوب میشود و البته با وجود آگاهی نهاد نظارتی و رسانهای شدن ماجرا و اطلاع افكار عمومی همچنان ادامه دارد. آخرين مشاهدات ما نشان میدهد، شركت جيرينگ همچنان مبالغ كيف پول خود را در اكوسيستمهای ديگری همچون فروشگاههای اينترنتی و يك تاكسیياب هزينه میكند و از طرف ديگر شركت ايرانسل نيز در يك تفاهم نامشخص با يك فروشگاه اينترنتی اين امكان را برای مشتركان خود فراهم كرده كه آنها در هنگام خريد اپليكيشنهای پولی به جای پرداخت پول، هزينه را از طريق كسر شارژ سيمكارت خود پرداخت كنند كه اين موارد دقيقا مصداق خلق پول و مغاير با سياستها و قوانين نظام مالی و بانكی كشور است. البته اين تخلفات را ناصر حكيمی، مدير كل فناوری اطلاعات بانك مركزی در حاشيه مراسم رونمايیازنخستين تراكنش رسمی پرداخت از طريق NFC تاييد و اعلام كرد كه اين موضوع براي برخورد قانوني به واحد نظارت بانك مركزي اعلام شده است. سكوت در برابر يك تخلف مشهود ديگر بررسیهای خبرنگار ما نشان میدهد با وجود اين كه ارايه سرويس كارت به كارت روی بستر USSD به دليل ناامنی اين بستر ممنوع اعلام شده بود اكنون در شــبكه بانكی اين سرويس بر روی كانال USSD در حال ارايه است و افراد به راحتی میتوانند از اين طريق اقدام به انتقال وجه از طريق كارت به كارت كنند. اين در حالی است كه شركت شاپرك از سالها پيش به دليل ناامن بودن بستر USSD ارايه اين سرويس را برای شركتهای پرداخت الكترونيكی ممنوع كرده بود و شــركتهای پرداخت الكترونيكی PSP() كه بيشترين سهم پرداخت الكترونيكی از كانال موبايل را در اختيار دارند از ارايه اين سرويس منع شدهاند. نكته قابل توجه اينكه شركت شاپرك كه بازوی نظارتی بانك مركزی در حوزه پرداختهای الكترونيكی است، هيچگونه نظارتی بر روی شبكه بانكی ندارد و شــبكه بانكی مستقيما زير نظر بانك مركزی فعاليت میكند و مديران شاپرك به همين دليل نمیتوانند به اين موضوع وارد شوند. اينكه چرا بانك مركزی اجازه نمیدهد كه شاپرك به عنوان بازوی تخصصی خود بر روی اين بخش از خدمات بانكها نظارت داشته باشد، سوالی است كه به دليل عدم پاسخگويی مديران بانك مركزی نتوانستيم پاسخی برای آن پيدا كنيم. از آنجا كه سرويس كارت به كارت براساس ميزان مبلغ منتقل شده كارمزدی از 500 تا 3 هزار و 500 تومان توســط دارنده كارت به بانكها پرداخت میشود اين عاملی است كه بانكها برای افزايش درآمد خود حاضر به پذيرفتن ريسكهای ناشــی از نا امن بودن سرويس USSD هستند. هماكنون در حوزه كلاهبرداری از طريق فيشينگ در فضای مجازی بانكهای بزرگی هســتند كه با وجود اينكه دخالتی در اين اتفاق ندارند حاضر به پرداخت وجه به مشتری خود هستند تا برند آنها در افكار عمومی دچار خدشه نشود. اما در موضوع كارت به كارت در بستر USSD كه توسط برخی از بانكهاارايه میشود با وجود درآمد پايين برای بانكها آنهااين ريسك را به جان خريدهاند و اين سرويس را ارايه میدهند ولی اينكه بانك مركزی در اين خصوص با وجودی كه در حوزه شركتهای پرداخت الكترونيكی بسيار جدی برخورد كرده و در اين طرف ماجرا سمت بانكها اقدامی انجام نداده سوالبرانگيز است. درپايانتاكيدمیشودنظربهصراحتقانون،اطلاعمرجعرسيدگیكننده به اين تخلف و اطلاع مخاطبان از چگونگی عملكرد دستگاههای مسوول، اين ســتون تا حصول نتيجه مشــخص و روشن بهچاپ خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.