نتیجهگردنکلفتی

Asre Ertebat - - ورود - علی شمیرانی

کشور در سالهای اخیر شاهد ظهور و بروز چندین کسبوکار اینترنتی بوده اســت که برخی از آنها به گفته خودشــان حالا غولهای بزرگی شــدهاند که از کنار نام و شــهرت آنها هم برخــی میتوانند پول دربیاورند. اکنون اما برخی از این شــرکتها بــا بیتجربگی و دلایلی دیگر به جای بازکردن جای خود در دل مردم و مشتریانشان، هر روز شاهد باز شدن پرونده اتهامی جدید نه در دادگاهها که در افکار عمومی هستند که در نتیجه آن با ارزشترین دارایی یک شرکت یعنی « اعتماد مشتریان » را از دست داده و حالا به راحتی باید شــاهد چالشهای بزرگ و فروریختن برجهای عاج خود باشند. هرچند که نخواهند این موضوع را بپذیرند و با اتکا به هیاهو و بزرگنمایی کاذب در همان مسیر قبلی گام بردارند. اما چرا این کسب وکارها با چنین سرنوشتی مواجه میشوند؟

- دروغ: هر شــرکت و کســبوکاری بــرای خود رازهایی دارد که به دلایل متعدد از بیان آن خودداری میکند. اما دروغ بزرگترین آفت یک کسبوکار نوپا محسوب میشود. آن هم دروغهایی که به هیچ شکل باورپذیر نیســت و از واقعیت فرسنگها فاصله دارد. برخی از این کســبوکارها بنیان خود را روی دروغ گذاشــتند. دروغ درباره سرمایهگذارانشــان، دروغ درباره حجم بازارشان، دروغ درباره پیشرفتهایشان، دروغ درباره ارزش واقعی شرکتهایشان و چندین و چند دروغ دیگر که یک به یک در میان رسانهها و افکار عمومی به اشــکال مختلف به چالش کشیده و دچار خدشه شد.

- ارتباط يكســويه: اما در نتیجه نبود شفافیت و صداقت، مشکل دیگری لاجرم پدیدار میشود و آن دوری از افکار عمومی و ارتباط یکســویه و هدایت شده با جامعه هدف و مشــتریان است. برای تحقق این منظور رسانهها و شبهرسانههایی ساخته و اجیر شدند تا صرفا اخبار دروغ، تحریفشده و هدایتشده را به جامعه مخاطب مخابره کنند. برای این منظور البته هزینههای قابل توجهی شد و اخبار جهتدار با پرداخت پول در برخی رسانهها و بیلبوردهای بیجان منتشر شد. در نتیجه پرسشها یک به یک بیپاسخ گذاشته شد و درهای این شرکتها به روی انتقادات و ابهامات بســته ماند، تا همه چیز به زعم خودشان آنطور که تمایل داشتند در جامعه شکل بگیرد. حال آنکه یک کسب وکار شفاف و نوپا اصولا لزومی به پنهانکاری و گریز از پاســخگویی نداشته و اتفاقا میتواند روی ظرفیت رسانهها و افکار عمومی برای طرح مسایل و مشکلات خود نیز حساب کند.

- تكيه به رانت: این یک واقعیت است که شاید پول و رانت بتواند قدرت و شهرت نصیب یک فرد یا یک کسبوکار کند، اما محبوبیت و اعتماد نه. برخی از این کسبوکارها به تصور اتکا به رانت و سرمایههای خود بر این باور غلط بودند که با پول میتوان همه چیز از جمله اعتماد مردم را خرید. این نگرش و نگاه از بالا به پایین، امروز به بار نشسته و حالا آنها را با انبوهی از مشــکلات، انتقادات، ابهامات و بیاعتمادی تنها گذاشته اســت. حالا امواجی از اتهامات گسترده از گوشه و کنار رسانهها، کانالها و شبکههای اجتماعی نسبت به این کسبوکارها به راه افتاده که هیچ رانت، پول و بیلبوردی نمیتواند پاسخ آنها را بدهد. اگرچه برخی از این کســبوکارها همچنان یکهتاز حوزه کاری خود هستند و سهم غالب بازار را در دست دارند، اما این موقعیت کاملا شکننده و سست بوده و ناشی از خالی بودن جای رقبای بزرگ است. حالا اما شــنیدهها حکایــت از آن دارد که وضعیت برخی از این شرکتها که با حمایت، زور، رانت و پول پا روی رقبا، مشــتریها و افکار عمومی گذاشتهاند، چندان مساعد نیست و این سرنوشت محتوم قلدری و گردنکلفتی است، خواه شخص باشد، خواه شرکت، خواه یک تفکر و خواه یک امپراتوری.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.