فاوا درخدمتِ ‪Iranians Without‬ Dis abilities

Asre Ertebat - - ورود - عباس پورخصالیان

با فاوا، دانشهای کاربــردی امروز در رشــتههای مختلف به قدری همســو و همافزا شــدهاند که توفیــق در اجرای برنامههای توانبخشی و یکپارچهسازی معلولان در جامعهای باز و فــارغ از تبعیض، آینــدهای امیدوارکننده را بشــارت میدهد. مثال: دو ســال اســت کــه بُلیــوی برنامــهای با شــعار

‪Bolivians without‬ disabilitiesرا پیگیــری و بــا موفقیــت اجــرا میکنــد )رجــوع کنیــد بــه وبگاه

.) bolivianswithoutdisabilities.org پس اگر بلیــوی فقیر چنین برنامهای را اجــرا میکند، چرا ایران ثروتمند از طریق همکاری وزارت کشور و شهرداریها با وزارت رفاه و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامهای با شعار ‪Iranians Without‬ Disabilitiesرا بهخاطر رسیدن به وضعیت ‪Iranians With Abilities‬ طراحی و پیگیری نکند؟ فراموش نکنیم که ایران کشــوری اســت دارای چند میلیون معلول ناشی از جنگ تحمیلی، تصادفات رانندگی، زلزله، حوادث ناگوار به هنگام کار، زدوخوردهای عصبی و اجرای احکام قطع عضو. روز سوم اکتبر، «روز بینالمللی افراد دارای معلولیت» است )که در ایران آن را به غلط، «روز جهانی حمایت از معلولان» نامیدهاند، ولی یونســکو آن را ‪International Day of‬

‪Persons with Disability‬ مینامد(. به مناسبت این روز، نکوداشتهایی را دفتر مرکزی یونسکو در پاریس )فرانسه( و نمایندگیهای ملی آن در کشورهای عضو، از سال ۱۹۹۲ تاکنون، برپا کرده و میکنند تا شاید به مرور زمان، از معلولان فقط حمایت نشــود بلکه رشد تعداد معلولان، متوقف و همه آثار و ابعــاد برخورد تبعیضآمیز با معلولان در سراسر جهان محو شود تا از این طریق بر پایداری توسعه و تابآوری جوامع افزوده شود. فقدان گزارش از وضعيت معلولان در كشور

از جمله گزارشهایی که وزیر کشور، وزیر آموزش، وزیر رفاه، وزیر فاوا و شهرداران ایران میتوانستند در روز ۱۲ آذر ۹6: «روز بینالمللی افراد دارای معلولیت » ارایه کنند و نکردند، میتوان به این موارد اشاره کرد:

• آمار و اطلاعــات سرشــماری معلولان بــه تفکیک نوع معلولیت چه زمانی آمــاده برای ارایــه در پورتال دادههای دولت میشــود؟ ) از جمله کاربران منتظر انتشار این آمار، سازندگان اپلیکیشنهای بهیاریاند!( • برای پیشگیری از رشد تعداد معلولان چه کردهایم؟ • برای رفــع برخوردهای تبعیضآمیز با شــهروندان دارای معلولیت و یکپارچهسازی ایشان در پیکره جامعهای انسانی چه تدابیری اندیشــیدهایم؟ ) تاکی باید خانوادهها، اعضای معلولشــان را از انظار پنهان یا بهدلیل دسترسی نداشتن به امکانات، در خانه محبوس کنند؟(

• برای اســتفاده از فاوا جهت آگاهی دادن به مردم درمورد رفتار مناســب با معلولان و ارایه تســهیلات توانمندساز به ایشان و رفع گسل دیجیتالی از جامعه معلولان چه کردهایم؟ برای یافتن پاسخ مسوولان به پرســشهای مذکور، بهرغم جستوجوی بسیار در فضای سایبری، چیزی پیدا نکردم، جز خبر گلایههای برخی از سخنرانان پیش از دستور جلسه ۱۲ آذر ۹6 در شورای شهر تهران در باره قصور تاکنونی شهرداران جهت مناسبسازی شهر برای ایاب و ذهاب «توانیابان ». این در حالی است که یکی از مهمترین برنامههای استانداریها و شهرداریها برای کاستن از کمتوانی و ناتوانیهای معلولان، تدویــن، تصویب، بهروزرســانی و تامین مالــی پروژههای توانبخشی شخصیشده مناســب برای هر معلول در قالب طرحهای سالانه تعهد برای ارایه خدمات عام و عدالتمحور ) مشــهور بــه ‪Universal Service Obligation/‬

‪Universal Access Obligation‬ ) به نیازمندان است؛ طرحهایی که با همکاری وزارتخانههای مسوول توسعه فاوا، رفاه اجتماعی و فرهنگسازی باید اجرا و عملیاتی شوند ولی

نمیشوند! چرا؟ - بهدلیل وسعت عملیاتی برنامههای USO/

UAO و محدود فهمیدن آن از سوی دولتمردان! در نتیجه: برنامههای USO/UAO منحصر شدهاند به تامین ناقص دسترسی روستاییان به شبکه ملی اطلاعات، در حالی که در متن و حاشیه شهرها، معلولان بسیاری میزیند که نیاز به پوشش انواع خدمات ارتباطی و برخورداری از تسهیلات شخصیشده دارند و چنین خدمات و تسهیلاتی، بهدلیل گران بودن پژوهشهای مربوط و بالابودن هزینههای اجرایی تولید و عرضه آنها، فراهم نمیشوند. نکوداشــت روزی برای افراد دارای معلولیــت، معمولا باید همراه باشد با دستاوردهایی از قبیل:

• اجرای موفق انواع پروژه های پذیرش هرچه بیشتر افراد معلول در جامعه و در مشــاغل مختلــف ) نمونه پذیرش هرچه بیشــتر افراد معلول در جامعــه را می توان در هر کودکســتان اســترالیا مشــاهده کرد: کودکان معلول با ســایر کودکان ســالم یک جا نگهداری می شــوند. هردو گروه دارای مربیانی واحد هســتند. به دلیل تلفیق هردو گروه در یک کلاس، هر هفته یک بار، کارشــناس آموزش معلولان به کودکستان سر می زند و پس از کنترل و ضبط کتبی پیشــرفت امــور، آموزش های تکمیلــی را به افراد دارای معلولیــت و بــه مربیانی که همزمــان مربی هردو گروه هســتند می دهد. در تمام مراحل بعدی تحصیلات عمومی نیز معلولان در کنار سایر دانش آموزان نگهداری می شوند، حتي اگر به دلیل نیازمندی های ویژه معلولان، موقتا جداسازی شــوند. در بازار کار و در اماکن تفریحی و ورزشــی نیز می توان تلفیق موفق معلولان در جامعه را مشاهده کرد. همین دستاورد و حتی بهتر از آن را می توان در ۳0 کشور دیگر عضو OECD مشاهده کرد!(

• ایجاد و گسترش مراکز شغلیابی برای معلولان، بهویژه در بخشهای نوپدید فناوری اطلاعات؛

• بســیج حامیان مالــی و فکــری تولید اپلیکیشــنهای توانمندساز ناتوانان و کمتوانان؛

• برپایی همایشهایی برای بزرگداشــت بهیاران و مربیان توانمندسازی معلولان؛

• ارایه گزارش از وضعیت اجرایی برنامههای ارتقای ســطح آگاهی مردم در مورد رفتار مناسب با معلولان و ترویج فرهنگ همزیستی غیرتبعیضی؛ • معرفی سیاستهای جلوگیری از رشد تعداد معلولان؛ • معرفــی برنامههــای جدیــد USO/UAO بــرای دادن فرصتهای برابر به معلولان؛

• توجه دادن عموم شهروندان به مزایای جامع و فراگیر جذب معلولان در مجامع عمومی و باز. كاستی سياستهای اقتصاد مقاومتی

کاستیهای سیاستهای کلی نظام درمورد تابآورسازی و رِزیلیَنس نظام به مرور زمان عیان میشوند. یکی از این کاستیها، مربوط اســت به ذکرنکردن ضرورت مدیریــت مخاطــره ‪Risk Management(‬ ) به صورت مداوم )برای مدیریت بحران بهصورت موقت و اقتضایی( در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی )در این مورد رجوع شود به یادداشتهایم طی دو هفته اخیر، در مورد «ضرورت ایجاد مرکز دادهشناسی زلزله » و «دیتاگاوِرنَنس» را چگونه باید فهمید ؟») کاســتی دیگر نیز مربوط اســت به عدم ذکر سیاستهای

جلوگیری از رشد تعداد معلولان و پیشبرد توانمندسازی آنها، هردو از طریق توسعه و کاربست دستاوردهای فاوا. گذار به جامعه پايدار و رِزيليَنت برای همه

موضوع روز جهانی امســال، «ترادیســی به جوامع پایدار و رِزیلیَنت برای همــه» ‪Transformation towards(‬ ‪sustainable and resilient societies for‬

all ) بود، آنهم با تمرکز بر امکانات فاوا و اســتفاده مفید از تواناییهای ذاتی افراد دارای معلولیت و اجرای «برنامه ملی ۲0۳0» در هر جامعه، برای رسیدن به توسعه پایدار و تابآور در برابر حوادث ناگوار؛ جامعهای که افــراد دارای معلولیت براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد معلول UNCRPD( ) از فرصتهای برابر با سایر افراد جامعه و حق بهرهبرداری از آنها برخوردار میشوند. باور عمومی این است که:

• با پیشرفت دســتاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و به خدمت گرفتن آنها در جامعــه، خلاقیت هنری، فکری و فرهنگی افراد معلول انگیخته میشود و

• پیشرفت تواناییهای «توانیابان » با پیشرفت فرهنگی کل جامعه و درک بهتر ابعاد برابری انسانها مرتبط است. دستهبندی معلوليتها و راهحلها

انواع معلولیتهــا و راهحلهای رفع ناتوانــی از معلولان را میتوان به هفت دسته تقسیم کرد و برای هریک از نمودهای واقعی هر دســته، راه حلی مناســب به کمک فاوا ) و فنون همگرایی NBIC ) یافت. این هفت دسته عبارتند از: ۱. افــراد دارای معلولیتهای جســمی، از قبیل دارندگان اختلالات فیزیولوژیکی، عملکردی/یا حرکتی متناوب، مزمن یا پایدارِ پنهان یا قابل مشاهده؛ ۲. اشخاص دارای معلولیتهای بصری؛ ۳. افراد دارای اختلالات شنوایی؛ ۴. افراد دارای اختلالات روانشناختی و روانپزشکی؛ ۵. اشخاص دارای معلولیتهای مغزی/رفتاری، 6. افراد دارای اختلالات گفتاری، و ۷. افراد دارای کمتوانی یا ناتوانیهای یادگیری. بهنظر میرســد: راهــی دور تا رســیدن به تحقــق برنامه ‪Iranians Without‬ Disabilities(بهخاطر رســیدن به وضعیت ‪Iranians With Abilities‬ ) در پیش داریم. اما کوشش برای رسیدن به مقصدی دوردست را با برداشتن

گامی کوچــک: تعریــف برنامــه‪Iranians Without‬ Disabilities در وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطلاعات میتوان آغاز کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.