كنفرانس و نمایشگاه ICT در صنایع نفت و پتروشيمي برگزار ميشود

Asre Ertebat - - ارتباطات -

«ششمين كنفرانس و نمايشــگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشــيمی »، طی روزهای 27 و 28 آذرماه ١٣96 در مركز همايشهای بينالمللی شــهيد بهشــتی برگزار میشود. به گزارش خبرنگار هفتهنامه عصرارتباط، اين كنفرانس با هدف توسعه و بهرهمندی حداكثری از راهكارها و فناوریهای اطلاعات و ارتباطی در راهبردیترين صنعت كشــور برگزار ميشــود. در اين كنفرانس و نمايشگاه، آخرين دستاوردها و فناوریها به مديران و كارشناسان فاوای شركت ملی نفت ايران، شركت ملی گاز ايران و شركت ملی پالايش و پخش فرآوردههای نفتی ايران معرفي ميشود. همچنين شركت ملی صنايع پتروشيمی و تمامي شركتهای تابعه وزارت نفت، مجتمعهای پتروشيمی و پالايشی، شــركتهای پيمانكار، ســازنده تجهيزات و ارايهدهندگان خدمات صنعت نفت از ديگر مخاطبان هدف اين مراسم هستند. ششمين كنفرانس و نمايشگاه فناوریاطلاعات وارتباطات در صنايعنفت، گاز، پالايش و پتروشيمیبا گردهمايینخبگان و متخصصان برجسته حوزه فاوای نفت كشور برگزار ميشود. محورهایاين كنفرانس شامل مديريت فاوا در نفـت، گـــاز، پالايش و پتروشيمي، راهكارهاي عمومي فـاوا در صنعت نفـــت، سامانههاي بالادستي و پاييندستي، سختافزار، شبكه و مخابرات وارتباطـات در صنعت نفـت هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.