كدام رديابتناسباندام برايشمامناسبتراست؟

Asre Ertebat - - نوآوري - Pedometer GPS Accupedo ‪Coros Linx Smart Helmet‬ ‪Apple Watch Nike‬ Fitbit

اگر شما از گوشــيهاي آيفون اســتفاده ميكنيد، گامشمار

اين امكان را برايتان فراهم ميكند تا بتوانيد مســير طیشــده و تعداد گامهايي را كه در طول روز و هفته برميداريد بشــماريد. همچنين هنگام راهرفتن يا بالارفتن از پله نيز ميتوانيد به كمك اين اپ ميزان كالري مصرفي خود را بهشكلي دقيق مشخص كنيد. امكان سنجش ضربان قلب نيز از ديگر قابليتهاي اين اپليكيشن است. كاربران اندرويد نيز علاوه بر امكان استفاده از نسخه اندرويد اپ ذكرشدهميتوانندازاپليكيشن بهرهببرند.اين اپليكيشن پس از دريافت ســايز شما و سن و جنستان، ميزان كالري كه در طول روز بايد بسوزانيد و تعداد گامهايي را كه براي اين كار بايد برداريد به شما اطلاع ميدهد و به كمك آن در هر مقطعازانجام فعاليت ورزشيتان ميتوانيد ببينيد كه چه ميزان كالري سوزاندهايد. در هنگام استفاده از اپهاي موبايلي لازم است كه شما هنگام دويدن يا پيادهروي حتما گوشــي موبايلتان را همراه داشته باشــيد و مكانياب آن را نيز فعال كنيد كه البته با استفاده از گجتهاي ديگر مانند ساعت هوشمند اين اجبار وجود ندارد. اگر قصد داريد با دوچرخهسواري كالريهاي اضافي را بسوزانيد نيز ميتوانيــد از گجــت استفاده كنيد كه ضمن مشــخص كردن ميزان فعاليت شما و ميزان كالري سوزاندهشده به شما امكان ميدهد تا موسيقي گوش كنيد و حتي تماسهاي تلفني خود را به شكل همزمان با ورزش و بدون قطعي انجام دهيد.

محدوديت هزينه خود را تنظيم كنيد

بهطور كلی، بيشــترين رديابهای تناســباندام بين 50 تا 250 دلار قيمت دارند. اگر مبلغی كمتــر از 50 دلار پرداخت كنيد، احتمالا يك محصول كمكيفيت نصيبتان ميشــود كه فاقد صفحهنمايش اســت؛ بنابراين شما نمیتوانيد ببينيد كه چند گام طي كردهايد، مگر اينكه همزمان به گوشی هوشمند خود نگاه كنيد. رديابهاي گرانقيمتتر معمولا شامل مانيتور، ابزار سنجش ضربان قلب و هستند و اغلب اين ويژگیها قابليتهاي جالب توجه و مفيدي براي ورزشــكاران شــمرده ميشوند. البته اگر هدفتان يك پيادهروي صرف باشــد، به خريد چنين گجتهاي پرهزينــهاي نياز نداريد و يك گجــت 50 تا 100 دلاري كارتان را راه مياندازد. اگر مصرفكننده حرفهاي بــوده و قصد داريد هر روز با ردياب خود كار كنيد، به شما توصيه ميكنيم حتما رديابي را بخريد كه نرخ آن از 150 دلار به بالا باشد؛ چراكه قابليتهاي خاص و ويژه رديابها به مرور در نســخههاي گرانتر از اين قيمت ارايه ميشوند.

سبک خود را انتخاب كنيد: دستبند، كليپ، ساعت

پرسش بسيار مهمي كه قبل از انتخاب يك ردياب تناسب اندام مطرح ميشود، فرم گجتي اســت كه با آن راحتتر هستيد. ردياب های تناســباندام معمولا دستبند، ساعت، يا كليپها )گيرهها( هستند. بيشتر كليپها بســيار انعطافپذير بوده و قابل شستوشو هســتند و روي دست و دور مچ هم ميتوانند نصب شوند. شما ميتوانيد حتي كليپها را به كمربندتان وصل كنيد تا در زير لباس قرار گرفته و كســي آن را نبيند، اما مشكل آنها اين است كه صفحهنمايش ندارند و براي رجوع به اطلاعات مجبور ميشويد كه گوشي هوشمندتان را بررسي كنيد. رديابهايي كه روي مچ دست قرار ميگيرند و رديابهايي كه مخصوص حيوانات خانگي طراحي شــدهاند، انواع ديگري از رديابها هستند كه امروز طرفداران خاص خود را پيدا كردهاند. امكان آگاهي از ميــزان ضربان قلب ورزشــكار در هر لحظه يكي از جالــب توجهترين ويژگيهاي رديابهايي اســت كه به صفحهنمايش اختصاصي مجهزند. ايــن قابليت البته براي بيشتر كاربران عادي بياســتفاده بوده و مختص ورزشكاران حرفهاي است. در آمازون سه سري متفاوت از اين ردياب ارايه شده كه داراي قابليتهاي مختلف از جمله مانيتور ضربان قلب اپتيك هستند. برخی از رديابهای تناسب اندام امكان مانيتور ضربان قلب را ندارند، اما شما میتوانيد با خريد يك بند قفسه سينه و جفت كردن آن با ردياب از تعداد ضربان قلبتان نيز باخبر شويد. هر دستگاه البته يك بند قفسه سينه خاص را پشتيبانی میكند؛ پس در هنگام خريد حتما به اين موضوع توجه كنيد كه قيمت بند قفســه ســينه نيز چيزي بين 40 تا 50 دلار برايتان تمام ميشود. در نهايت، اگر شما به دانستن ضربان قلب در هنگام استراحت علاقهمنديد، لازم نيست كه يك ردياب با يك مانيتور ضربان قلب نوری بخريد. امروزه بســياری از برنامههای گوشیهای هوشمند با استفاده از دوربين گوشی شما ميزان ضربان قلبتان را در فواصل زماني حدود 15 ثانيه میگيرند و بد نيست اگر با آنها پالسهاي خود را هر روز بررسی كنيد.

رديابهاي ويژه با قابليتهاي ويژه

بسياري از كاربران علاقهمند به شنا و شناگران دوست دارند در هنگام شنا ميزان كالري مصرفي و ضربان قلب خود را بدانند، اما واقعيت اين است كه همه رديابهايي كه ضدآب هستند، قابليت استفاده در هنگام شنا را دارا نيستند. در حال حاضر فقط

و سري سه رديابهاي آيفون قابليت استفاده در هنگام شنا را دارند. توجه داشــته باشــيد كه رديابها در هر ردهاي قابليتهاي استثنايي و خاص خود را دارند. براي مثال، برخي از آنها مانند ساعتهاي هوشمند دور مچ بسته ميشــوند و در هر لحظه ميزان مصرف كالــري و ضربان كاربر را نشــان ميدهند كه ميتوانند گزينه مناسبي براي دوچرخهسواران باشند. برخي ديگر اما پس از چند ثانيه صفحهنمايششان به حالت استراحت در آمده و خاموش ميشود تا انرژي كمتري مصرف كنند.

جمعبندي از تجربه رديابهاي تناسب اندام

رديابهاي تناســباندام به هر روي توانايي بهدســت آوردن آمارهاي زيادي را دارند كه باعث ميشود بتوانيم نوع و شكل فعاليت ورزشي خود را به كمك آنها ارتقا بخشيم. با اين تفاسير حتي اگر تمايل نداريد يكي از آنها را بخريد استفاده از اپهاي موبايلي براي آگاه شــدن از ميزان كالري مصرفي در طول روز ميتواند براي شما بسيار مفيد باشد.

يكی از بهترين برنامهها و ســايتهايی اســت كه ما آزمايش كردهايم. اين اپليكيشن به شــما اجازه میدهد تمام اطلاعاتی را كه بسياری از شــركتهای ديگر نميدهند، ثبت كنيد كه ميزان كالری مصرفی، شــدت حساســيت و سطح استرس از جمله آمارهايي است كه با كمك اين اپ ميتوانيد به آن دست يابيد. در نهايت حتما بايد توجه داشته باشيد كه هر يك از رديابهاي مختلف ويژگي خاص خود را دارد كه بايد حتما با توجه به نوع نياز و توقعتان از يك ردياب يكي از آنهــا را انتخاب كنيد. اگر يك اپ را نيز بهعنوان ردياب تناسب اندام شخصيتان انتخاب كرديد، ميتوانيد با شمردن گامهاي خود و مقايسه آمار آن با ميزان سنجيدهشده توسط موبايل از درصد خطا و ميزان دقت آن مطمئن شويد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.